„Еманация на надделяващ обществен интерес“ – съдът в Силистра отмени отказ на кмета за достъп до информация

Силистра
Снимка: Теодор Стойчев

С Решение от 18-ти юли Административен съд – Силистра отмени отказ на кмета на Силистра за предоставяне на информация относно договор за дарение на силистренския ресторантьор Милен Делийски.

С него той дарява 18 кв.м. идеални части на Община Силистра от помещение в сградата на „Бизнес инкубатор“, известна още като „Новата Баня“, след което заявява искане за придобиване на 33 пъти по-голяма част от дарената с договора в същата сграда.

Казусът с

опита за преференциална продажба

на голяма част от  емблематичната сграда на бизнесмена-дарител повдигна много въпроси и дебати, свързани с корупция и привилегировано отношение, след като през 2021 г. кметът на общината направи предложение до общинския съвет за продажба на помещенията по искане на Делийски. Последваха бурни разисквания в местния парламент, но в крайна сметка решението беше прието.

След това недоволните и гласували против общински съветници от различни политически групи, както и граждани с подписка сигнализираха прокуратурата и областния управител за нарушенията, а те от своя страна сезираха Административен съд Силистра. Това доведе до образуване на дело, което на първа инстанция завърши с отмяна на акта на общинския съвет от съда като незаконосъобразен (Решението е обжалвано от заинтересованата страна Милен Делийски пред по-горната инстанция – ВАС.

Как дарител на Община Силистра може да получи обратно 33 пъти повече тук

В хода на делото обаче стана ясно от изявления на прокуратурата, че няколко дни преди да поиска придобиване на около 500 кв.м. от общинската сграда, Милен Делийски е направил дарение от 18 кв.м. от своята част в сградата. Това даде основание на прокуратурата да твърди, че чрез въпросния договор за дарение е налице

опит за заобикаляне на закона,

което не е в обществен интерес. Решението, с което силистренския съд отмени после акта на общинския съвет, е мотивирано с това, че сделката не е в интерес на териториалната общност, както повелява Конституцията на РБ.

Съмненията за корупция и липсата на прозрачност даде повод да поискаме чрез заявление по Закона за достъп до обществена информация договорът за дарение на въпросните 18 кв.м., използван в процедурата по придобиване на останалите 500 кв.м, както и преписката относно процедурата за продажбата им. Кметът на общината обаче предостави част от документите, свързани процедурата, но изрично отказа да предостави договора за дарение, поискан в точка първа от заявлението за достъп до информация. Мотивът за отказа беше, че информацията относно договорите за дарение, които сключва общината, нямали обществен характер и че правото на дарителя да остане анонимен е свързано с морални принципи и аргументи, касаещи неговите собствени разбирания за обществено полезна дейност и ненужността от разгласяване и оповестяването и.    

За отказа на кмета и как „Новата баня“ в Силистра се оказа придобита от „анонимен дарител“ на общината – тук

Отказът за предоставяне на договора обаче беше обжалван пред Административен съд – Силистра и така беше образувано още едно дело, свързано с начина на прехвърляне на собствеността в сградата на „Новата баня“, но този път делото беше за достъп до информация и прозрачност.

Основните аргументи

в жалбата срещу решението за отказ да бъде предоставен договора бяха, че обратно на това, което твърди кметът, исканата информация има обществен характер и освен това е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на параграф 1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация. Според въпросната разпоредба, „надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ.   

След няколко проведени открити заседания, при които бяха приобщени като доказателства  по делото материали от делото, с което прокуратурата и областния управител оспориха решението на общинския съвет, административният съд излезе с решение, че исканият договор за дарение има обществен характер и трябва да бъде предоставен.

В мотивите си съдът е приел, че договорните условия за дарение на недвижим имот в полза на Община Силистра /чл. 34 от Закона за общинската собственост/, представляват обществена информация. Този характер следвал от нормативните изисквания – като публично-правен субект,

общината, е нормативно задължена да сключва договори в обществен интерес,

който и в този случай е синоним на общинския интерес. В тази връзка и законодателят е предвидил преди придобиване на дарение на имот, Общината да получи Решение от местния орган на власт, който се разпорежда с общинско имущество – Общинския съвет. Едва след такова решение по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА кметът на общината би могъл да издаде заповед за придобиването на дарение на недвижим имот. В тази връзка законодателят е предвидил и друга форма за действителност на сделките с недвижим имот – Решение на Общ. Съвет и заповед на Кмета, която форма е различна от нотариалната – тази, която е използвана при процесния договор за дарение /НА № 139, том II, дело № 222 от 13.05.2021 г./

Цялата фактология дава също основание на съда да заяви, че информацията, обективирана в поискания договор, е „еманация на надделяващ обществен интерес“ по смисъла на § 1, т.6 от ДР на ЗДОИ, защото сочи как, съобразно какви правила Общината се разпорежда с конкретно общинско имущество.

Затова и заключението на съда е, че оспорената Заповед за отказ да се предостави информацията следва да се отмени поради противоречие с материалния закон – отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК.

Съгласно чл. 173, ал. 2 АПК, делото следва да се изпрати на Кмета на Общината като преписка, който при спазване на изискванията на ЗДОИ следва да предостави на жалбоподателя (автор в сайта „За Истината“) исканата с неговото заявление информация, която се съхранява в Община Силистра.

След въведените изменения в Закона за достъп до информация от 2018 г., решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам