Конкурс за финансиране на проекти за

независима регионална журналистика в България

Конкурс за финансиране на проекти за независима регионална журналистика в България

За проекта

Сдружението с нестопанска цел „Про веритас“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, обявява конкурс за финансиране на проекти на независими регионални журналисти и медии в България.

Целта на конкурса е да бъдат подкрепени проектни предложения, които допринасят за:
– израстването и развитието на независимата журналистика в регионите на България;
– професионалното развитие на журналисти с интерес към регионалната проблематика, или на медии, които предлагат обективни новини и критични анализи за развитието на областите, в които работят;
– провокирането на дебат на местно ниво с участието на граждански организации, местните власти и бизнеса като основа за изграждане на информирани политики за местно развитие.

Програмата насърчава и инициативи, които разказват добрите истории от регионите на страната, разкриват нередности и/или предлагат решения как институциите да служат по-добре на гражданите по места и как да се подобри качеството на живот. Подкрепа могат да получат всички формати за представяне на качествено съдържание – текстове, аудио и видео, както и комбинации от тях.

В допълнение към финансираните проекти, ще бъдат организирани семинари и обучения за представители на регионални медии, срещи за споделяне на опит и добри практики с водещи български журналисти, работата с бази данни и дигитални инструменти, Закона за достъп до обществена информация, комуникацията с публични институции и др.

Финансирането по програмата е за период от 12 месеца на проектен принцип, след оценка на представените кандидатури от професионално независимо жури.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 15 март 2024 г.

За сдружение „Про веритас“

Сдружение „Про веритас“ е издател на „За истината“ – платформа за независима регионална журналистика, с фокус върху проблемите на икономиката, политиката, здравеопазването, образованието, изкуствата и културата.

Сдружение „Про веритас“ стимулира и съдейства за развитието на регионалната разследващата журналистика в България, хвърля светлина върху случаи на лошо управление и злоупотреба с власт, които спъват частната инициатива, открива личности със знак „плюс“, успелите българи, които имат енергията и волята да вървят напред и съдейства при оказването на юридическа помощ в случаите на неоснователно съдебно преследване на журналисти.

Кой може да кандидатства?

Допустими за финансиране са проекти на регионални медии (търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти), журналисти на свободна практика и/или автори на блогове, с интерес и критичен поглед към регионалната проблематика.

Регионалните медии трябва да имат ясно декларирана собственост, а издателите им да приемат принципите на Етичния кодекс на българските медии, както и да прилагат стандартите, отстоявани от  Националния съвет за журналистическа етика.

Кандидатите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими организации. При партньорски предложения или такива, представени от партньорски обединения, се определя водещ кандидат, който отговаря за цялостното управление на проекта. Сътрудничеството между регионите се насърча.

Предпочитание ще бъде дадено на допустими кандидати, които работят на местно ниво с подчертан фокус върху регионалната проблематика.

Какви са критериите за оценка на проектите?

Съответствие с целите на конкурса за независима регионална журналистика. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани дейности, които допринасят за постигане на целите на програмата.

Очаквани резултати. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности.

Устойчивост. Кандидатите трябва да имат план за надграждане на постигнатите резултати и за покриване на текущи разходи и след като подкрепата от Сдружение „Про веритас“ приключи.

Капацитет на кандидатите. Демонстриран опит и интерес в сферата на регионалната журналистика и темите от местно значение.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

*Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размер на финансирането и срок на проектите

За индивидуални журналисти на свободна практика и/или автори на блогове – до 25 000 лв. за 12 месеца.

За търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти – до 45 000 лв. за 12 месеца.

За какво може да се получи финансиране?

Допустимите преки разходи за успешно изпълнение на проекта включват заплащане за членове на редакционен екип, хонорари за външни автори и/или експерти, заплащане на юридически консултации, достъп до бази данни, разходи за пътуване в страната на членове на редакционния екип и/или на външни експерти, разходи за провеждане на обществени дискусии и/ или застъпнически кампании, разходи за провеждане на професионални обучения за журналисти, дигитален маркетинг, както и други разумни разходи, които допринасят за постигане на целите на програмата.

Допустимо е закупуването на професионална техника за изпълнение на работните задължения като общата сума за техника не може да надвишава 8% от общия размер на предоставеното финансиране.

Общата сума на административните разходи и разходите за управление на проекта, от които се изключва заплащане на експерти, не може да надвишава 20% от общия размер на предоставеното финансиране.

Какви дейности и разходи няма да бъдат финансирани?

Дейности за лобиране или начинания, свързани с политически партии или партийна дейност, няма да бъдат финансирани.

Няма да бъдат финансирани разходи за печат на медии, които се издават на хартия, както и разходи за закупуване на моторни превозни средства, ремонт и обзавеждане на офиси, създаването на рекламни или имиджови материали, които не са пряко свързани и в подкрепа на основни дейности по проекта, както и всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Как ще бъдат избрани одобрените проекти?

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат оценени от експертно жури, определено от Сдружение „Про веритас“ в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“.

Как ще се отчитат проектите?

Проектите ще се отчитат по график, който е неразделна част от договора за финансиране в зависимост от продължителността му. Ще се изготвят два типа отчети: програмен и финансов отчет като се предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

Какво следва при одобрен проект?

След като Сдружение „Про веритас“ обяви резултатите от конкурса, ще бъдат сключени договори с  организациите или журналисти/блогъри на свободна практика, чиито проекти са одобрени, а средствата ще бъдат преведени по банков път в два транша – един след сключване на договора за финансиране и втори след представяне на програмен и финансов отчет 6 месеца след началото на проекта. След подписване на договорите за финансиране „Про веритас“ ще наблюдава и ще консултира изпълнението на проектите, като ще споделя професионален опит и при необходимост ще дава конструктивна обратна връзка.

Възможности за обмен на опит между подкрепените организации

Подкрепените медии, журналисти на свободна практика и/или блогъри ще бъдат насърчени да публикуват свои материали в платформата „За Истината“, освен в платформите, подкрепени в рамките на проекта, както и в други платформи, подкрепени в рамките на конкурса. Планирани са въвеждаща среща с одобрените кандидати, обучения и заключителна среща за обобщаване на резултатите от подкрепените проекти, научени уроци и популяризирането сред други заинтересовани страни.

Времеви график

Обявяване на конкурса: 15 февруари 2024 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2024 г.

Уведомяване на кандидатите, допуснати за интервю: 12 април 2024 г.

Онлайн интервюта: 11 – 21 април 2024 г.

Обявяване на одобрените за финансиране проекти: 28 април 2024 г.

Кандидатствай тук

Крайният срок за кандидатстване приключи. Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодарим Ви!

Често задавани въпроси и отговори

За кандидатите

Въпрос: С колко проекта може да кандидатства една организация?
Отговор: Всяка организация или индивидуален кандидат могат да кандидатстват само с един проект. Всяко предложение за проект може да включва повече от една дейност, която отговаря на критериите за кандидатстване в конкурса.

В: Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на партньорското обединение?
О: Партньорството се потвърждава чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство/ сътрудничество.

В: Какви са етапите на кандидатстване и необходимите документи?
О: На първи етап, кандидатите следва да подадат попълнена форма за кандидатстване и бюджет. При достигане до втори етап кандидатите ще бъдат поканени за интервю. По време на интервюто, кандидатите могат да споделят допълнителни материали в подкрепа на проекта си. За кандидатите, достигнали до втория етап, ще се иска Писмо за партньорство, ако се планира проектът да бъде осъществен в коалиция с други организации.

За финансирането

В: Може ли разходите да включват заплати за служители на организацията?
О: Да, възнаграждения (по трудово и/ или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Максималният размер на административни разходи не трябва да надвишава 20% от бюджета.

Ако служителите на организацията извършват и експертна дейност, а не само организационна, то експертните хонорари се включват в перото „Директни разходи“. Един служител има право да бъде включен само с един вид възнаграждения (или експертен, или организационен).

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта?
О: Финансирането включва разходите с ДДС.

В: Трябва ли да бъде открита банкова сметка за проекта или може да се ползва разплащателна сметка на организацията?
О: Да, за изпълнение и отчитане на проекта трябва да бъде открита отделна банкова сметка, която ще се използва единствено и само за средствата, отпуснати за целите на проекта. Средствата по сметката следва да бъдат отделени от всички други средства на организацията.

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализира проектът?
О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат осъществени в рамките на 12 месеца от подписването на договора за финансиране. Изпълнението на проектните дейности започва след подписване на договор за грант. При необходимост, срокът на гранта може да бъде удължен, в случай, че средствата по проекта не са изразходени в рамките на 12 месеца.

В: Може ли финансирането, което предоставя, да включва разходи за маркетинг и реклама?
О:. Създаването на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта. Например, разходи за публичност на резултатите от проекта, по-широк достъп до онлайн ресурси, създадени в рамките на проектните дейности.

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?
О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектните предложения и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?
О: На български език.

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля пишете на office@zaistinata.com.


Запознайте се с Политиката за поверителност на Сдружение „Про веритас“.