BG | EN

Бюджетът на Силистра порасна с 12 млн. лв. края на годината

Заседанието на Общинския съвет в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

Трансфери към общинския бюджет от различни министерства, както и увеличени приходи от местен характер чрез събрани данъци и наложени глоби, са довели до промяна на показателите на бюджета на Община Силистра и до увеличаването му в края на годината.

Това стана ясно от внесената от кмета на общината и гласувана на последното заседание на общинския съвет докладна записка за актуализация на приетия след обществено обсъждане в началото на 2022 г. местен бюджет.

Първоначалният бюджет, приет с решение на общинския съвет през април месец тази година беше в размер на 61 918 000лв.(с целевите субсидии и преходни остатъци). Допълнителни трансфери обаче през тази година от Министерство на образованието и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, както и писма на Министерството на финансите за промяна в отношенията на местния бюджет с централния са довели до неговото нарастване и съответно до нуждата от коригиране. Промените са свързани основно с увеличени стандарти за заплащане на персонала, въведени с решения на Министерски съвет от началото на годината заради промяната на размера на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход от 1 април 2022 г. Това наложи първоначално коригиране на местния бюджет през месец август и той, след одобрението на общинския съвет нарасна на  69 675 830лв. – тоест с 8 млн. повече.

Предложената сега нова актуализация отразява допълнителни промени, настъпили до месец октомври тази година и го увеличават с още 4 млн. лв.,

Така общият размер на сборния бюджет за 2022 г. към 31 октомври т.г.  е в размер на 74 421 385лв., а на промените в него 12 503 385лв.  Това се отразява и с корекции в разходната част: разходите за държавни дейности се увеличават с 8 882 385лв.(при първоначално планирани разходи за държавни дейности от 37 млн. лв.). За местни дейности увеличението е с 3 604 498лв., а дофинансирането на делегираните от държавата дейности с 16 502 лв.

Промените в бюджета, настъпили в приходите от местен характер, изразяват положителни тенденции от началото на годината в събираемостта на данъци и такси от Община Силистра. Това разясни на заседанията на постоянните комисии на общинския съвет началника на отдел „Финанси и бюджет“ в общината Павлина Петрова-Гецова, изготвила гласуваната докладна. Затова в частта на приходите с местен характер са отразени суми от очаквано преизпълнение на приходите от имуществени данъци в размер на 535 000лв. Събираемостта от такси е разчетена на  70 000 лв., а очакваните постъпления от глоби и санкции са определени на 100 000 лв.

По отношение на местните приходи е отразено преизпълнение на приходите от реализирани сделки от страна на общината с нейни имоти, съгласно годишната програма за управление на общинска собственост за 2022г. в размер на 150 000лв.  Нормативно определено е тези приходи от реализираните продажби по реда на Закона за общинската собственост да отиват за  финансиране на  проекти на социалната и техническата инфраструктура в населените места на общината, за основен и текущ ремонт, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране.  

Едно от увеличенията в разходите за местни дейности е в прогресивно увеличаващата се през годините функция  «Озеленяване», което нарастване сега е отразено в размер на 200 000лв.

С предложената актуализация бяха одобрени и разходи за „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“. Те  покриват разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19. Финансирането на тази дейност стана чрез Постановление 326 на Министерски съвет  от декември 2021г. Една част от сумата по това анти ковидно постановление в Силистра отидоха за закупуване на нови лаптопи на общинските съветници.

Тези лаптопи трябваше да се ползват при провеждане на дистанционни неприсъствени заседания. И така беше обосновавано решението като анти ковидно – да се улесни с лаптопите дистанционната работа на съветниците. Но практиката, която се наблюдава до момента, е, че те се въведоха пълноценно за гласуване в редовните присъствени заседания на общинския съвет. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините