Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си

Кметът на Габрово Таня Христова и председателят на Общинския съвет в града Климент Кунев
Снимка: Габровонюз

Текстът е променен на 17 юни 2020 г. в 13.15 ч. *

Кметът на Габрово Таня Христова е председател на Управителния съвет на „Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“, учредено през юли 2019 г. В това не би имало нищо притеснително, ако през януари т.г. въпросното сдружение не бе получило 145 хил. лв. от бюджета на Община Габрово като „трансфер и субсидия с целеви характер“.

Сумата е гласувана от Общинския съвет с приемането на бюджета за 2020 г. Друг интересен факт в случая е, че председателят на Общинския съвет в Габрово също е член на Управителния съвет на въпросното сдружение, представлявано от габровския кмет.   

„Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“ е регистрирано Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. В Устава му е посочено, че средствата за издръжка могат да се набират и от държавно и общинско финансиране, което е законен източник, но и начин да се заяви желание за получаване на средства от местната Община. 

Като председател на Управителния съвет на сдружението Таня Христова не получава възнаграждение, а българското законодателство не забранява кметове на общини да заемат управленски длъжности в неправителствени организации. Стига да не се разпореждат с публични средства в частен интерес, т.е. в интерес на сдруженията, които представляват.     

Преференциално третиране

Освен субсидията от 145 хил. лв., която сдружението очевидно получава безусловно, то може да кандидатства наравно с останалите спортни клубове в града (през 2019 г. те са били 29, б.ред.) за разпределение на още 260 хил. лв. За получаване на това финансиране обаче има ред, регламентиран от общинската Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове в Община Габрово. Въпросната наредба предвижда критерии за подбор и класиране на клубовете, които получават пари от бюджета, като оценката им се прави по строга методика от специална комисия. Докато за субсидията от 145 хил. лв. е било достатъчно само решение на Общинския съвет.

Решение на Общинския съвет в Габрово, с което е приет бюджета на общината за т.г. Единственото „условие“ към преференциално третираното сдружение е самото то да разпределя средства при спазване на Наредбата, съгласно която подбора и класирането се провеждат от общинската администрация
Снимка: „За истината“

Има ли конфликт на интереси?

„Кметът е лице, заемащо висша публична длъжност. Частният интерес възниква доколкото има интерес свързаното с него сдружение да получи материална облага под формата на преференциално финансиране, коментира Лора Георгиева – правен съветник във фондация „Антикорупционен фонд“. Освен това в конкретния случай кметът на Габрово получава и нематериална облага под формата на почест, предимство или влияние, тъй като се афишира и като предеседател на клуб, получил преференциално финансиране. От друга страна представляваното от нея сдружение има по-големи възможности да се развива в сравнение с клубовете, които не са получили такова финансиране“, каза още Георгиева.

И ако за Таня Христова е спорно дали е в конфликт на интереси по отношение на въпросното сдружение, не така стоят нещата при други двама членове на Управителния му съвет. Единият – Климент Кунев, е председател на Общинския съвет в града, другият – Митко Димитров, е съветник от групата на ГЕРБ.  Кунев и Димитров не са участвали в гласуването за отпускане на въпросната субсидия от 145 хил. лв. за сдружение, в чието управление участват, като са си направили отвод.

Законът го нарича „частен интерес“

Действието на двамата кореспондира с Чл.63, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество третира подобен казус така: „Когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването. Алинея 2 към същия член уточнява, че „когато на заседание на орган на местното самоуправление се обсъжда и решава въпрос, по който негов член е обявил частен интерес, последният не може да участва в обсъждането и да гласува“.

Преди гласуването на субсидията от 145 хил. лв. за „Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“  двамата общински съветници са обявили частен интерес и не участвали във вота. На въпрос от залата, зададен от съветника от опозицията Лена Енева (БСП) по време на гласуването, дали не е налице конфликт на интереси, кметът на Габрово Таня Христова е обяснила, че ще прекрати членството си в управлението на клуба, научи „За истината“ от самата Енева. Това е станало през януари т.г., но справка в Търговския регистър показва, че и към днешна дата Христова все още представлява спортния клуб с най-голямо общинско финансиране през тази година.

Първо за нас, после за другите

Според Лора Георгиева притеснителен е и начинът на формулиране на текстовете в бюджета – сериозна част от определената сума за спортни клубове се дава директно на това сдружение, а останалата се разпределя между останалите съгласно наредба.

 „В случая, с приемането на финансовата рамка на Общината за годината, Общинският съвет е взел решение по отношение на „Сдружение Обединен футболен клуб Янтра-2019″“ да не прилага утвърдения от самия Общински съвет ред за разпределяне на субсидии, който би трябвало да даде възможност за кандидатстване на всички спортни клубове и така да гарантира максимално ефективно разходване на общинските средства, смята Георгиева. 

Според нея в това би имало логика, ако сдружението е учредено от Общината за да провежда политиката й в областта на спорта, но подобен извод не може да бъде направен на основание на Устава на сдружението. Затова дори Таня Христова да не беше председател на Управителния му съвет, за преференциално третиране на футболния клуб при финансирането му няма законово основание.

Един аналогичен случай

По казус, аналогичен на този в Габрово, на 3 юни т.г. КПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Костенец за мандат 2015 – 2019 г. Радостин Радев. По време на своя мандат Радев е представлявал и Сдружение с нестопанска цел – „Футболен клуб – Бенковски“, като през 2015 г. е бил негов председател, а през 2019 г. – председател на Управителния му съвет. Бившият кмет на Костенец е издал десетки платежни нареждания за изплащане на субсидии на въпросния клуб. Разликата със случая в Габрово е, че Общинският съвет в Костенец не е одобрил плащанията. 

Сериозни съмнения

Дали „Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“ е предпочитан от местната власт в Габрово защото три лица на висша публична длъжности (кмет, председател на общински съвет и общински съветник) са в управлението му, е по-скоро предположение.  Факт е че и тримата имат отношение към вземането на решение за отпускане на пари от бюджета на Община Габрово за организация, която управляват. Това прави сериозни съмненията за наличие на конфликт на интереси по отношение на кмета на Габрово Таня Христова, председателя на Общинския съвет в града Климент Кунев и съветника от групата на ГЕРБ в съвета Митко Димитров.


* В текста бяха направени промени, касаещи участието на председателя на Общинския съвет в Габрово Климент Кунев и общинския съветник от ГЕРБ Митко Димитров в гласуването на бюджета на Общината за 2020 г. Двамата са си направили отвод от гласуването, като са декларирали конфликт на интереси.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам