Извън закона общинските съветници в Павликени са дали на Румен Гайтански път до находището край с. Върбовка

Граждани на седем общини протестираха под прозорците на Община Павликени, докато вътре се обсъждаше да се даде ли достъп на „Петрургия“ до нов общински имот.
Снимка: „За истината“

Областният управител на Велико Търново върна решението на Общинския съвет в Павликени, с което общински път беше предоставен на дружество „Петрургия“ за добив на подземни богатства в находище край с. Върбовка.

Решението на съветниците е „незаконосъобразен административен акт, приет в нарушение на Закона за общинската собственост“, е заключението на областната администрация.

Въпросният път е от 3.3 кв. м и води до терена, върху който „Петрургия“ ЕООД, собственост на Румен Гайтански – Вълка, ще добива базалт по държавна концесия за 27 години, а в проекта са вкючени още завод за производство на каменна вата и електроцентрала, която ще се захранва от изгарянето на отпадъци.

Пътят е имот публична общинска собственост и на 31 март т.г. Общински съвет Павликени даде съгласие върху него да се учреди вещно право в полза на инвеститора и определи пазарна оценка за това от почти 11 хил. лв.

С това си решение Общинският съвет в Павликени коригира друго свое решение – от октомври 2020 г., с което на „Петрургия“ се учредява вещно право върху общински имот от 7 кв. м, също път. В последствие обаче се оказало, че не пътят от 7 кв. м, а другият – от 3.3 кв. м, е необходим на концесионера за дейността му и той поиска от Общинския съвет да коригира решението си, което определи като „явна фактическа грешка“. Според юристи обаче става дума за напълно ново решение, което в крайна сметка бе гласувано от общинските съветници и то докато под прозорците им вървеше граждански протест на жители от седем общини срещу инвестицията на Румен Гайтански край с. Върбовка.

Как Румен Гайтански Вълка няма завод за горене на боклук, но вече има път към него – тук.

Всъщност не става въпрос за обикновена замяна, става ясно и от мотивите на областния управител, с които се връща решението на Общинския съвет като противоречащо на Закона за общинската собственост. В тях областният управител се позовава на чл. 34, ал. 6 от въпросния закон, съгласно който учредяването на вещни права върху обекти – публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в Закона за подземните богатства.

В чл. 74, ал. 1 от Закона за подземните богатства е разписано, че регистрирането на откритие на подземни богатства и вписването му в регистъра на находищата не променя собствеността, предназначението и ползването на имота на повърхността на земята. Според същия закон разрешителните за търсене или проучване на подземни богатства или концесиите за техния добив дават право на титуляра им да предприеме самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение със собственика на земята, но само в случите, когато концесионерът не може да изпълни дейностите според разрешителното за концесия.

Законът за подземните богатства не изключва възможността да се учреди вещно право за ползване върху земята за срока на концесията, като се определи цена за това право. В случая с „Петрургия“ са определени границите на концесията и допълнителните терени, необходими за осъществяване на дейностите според разрешителното. Пътят, който на 31 март т.г. беше даден на дружеството не попада в тези граници, заради което областният управител намира решението на общинските съветници в Павликени за взето извън закона и спира изпълнението му.

Заповедта на областния управител на В. Търново е достъпна тук.

Надяваме се, при следващи подобни казуси общинските съветници да прочетат по-внимателно материалите за сесията и при нужда да потърсят квалифицирана помощ преди да гласуват, за да не стават отново за смях, написаха по повод акта на областния управител от инициативен комитет „За Павликени“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам