BG | EN

Земя за „наши хора“ – какво се случва, в Силистра, когато законът няма значение

Арендатори в Силистренско, протестиращи срещу измамните схеми и корупцията в земеделието“
Снимка: Димитър Пецов

След проверка, извършена по пет жалби срещу процедури за отдаване под аренда на терени от държавния поземлен фонд, земеделското министерство реши да анулира търговете заради „тежки нарушения на процедурата“.

За това информираха експерти на министерството на среща със силистренските арендатори. Докладът от инспекцията е бил предаден на прокуратурата, а копие от него е изпратено и до Дирекция “Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ към Министерство на земеделието. 

Пред изненаданите и възмутени арендатори експертите на Министерството на земеделието и храните не дадоха никаква конкретна информация за характера на констатираните нарушения , нито за техните извършители. Стана ясно единствено, че проблемите при провеждането на тръжните процедури били „системни“, а нарушенията са извършвани в продължение на години, като става дума за вериги от свързани лица, които са наемали държавни земеделски земи без нито веднъж да бъдат подложени на проверка. Но не стана ясно защо заради проблеми в системата и злоупотреби през годините трябва да се анулира търга за 2022 г.

Няколко дни след срещата обаче бе установено, че бившият директор на областната земеделска служба в Силистра Гинка Катева, е възстановена като директор. Тя беше освободена в началото на т.г., но на 4 ноември т.г. беше върната на длъжността си от служебния министър на земеделието Явор Гечев.

Въпреки сигналите за нарушения бивш директор на земеделската служба в Силистра е върната на поста си – тук.

Освен твърденията за доклад с нарушения през 2022 г. „За истината“ разполага от свои източници и с информация за проверка на инспектората към Министерство на земеделието на тръжната процедура през 2021 г., извършена през август и септември т.г. Тя също е приключила с

доклад, констатиращ сериозни нарушения,

който е бил изпратен до прокуратурата. Проверката обаче е инициирана по повод жалба на последния директор на „Областна дирекция земеделие“– Силистра Радко Славов за нарушения при тръжната сесия, проведена през миналата година, в която са констатирани въпросните „системни проблеми“. Жалбата на Славов е изпратена до Районната прокуратура – Силистра на 30 юни т.г. с копие до министъра на земеделието, който я насочил към инспектората към министерството, извършил проверката и изготвил  доклада.

След като стана директор на „Областна дирекция земеделие“ – Силистра на 17 февруари т.г. Радко Славов започва проверки на дейностите в дирекцията и установява сериозни нарушения при провеждане на тръжните процедури за свободни земи от Държавен поземлен фонд (ДПФ). Става дума за отдаване на определени терени на едни и същи

привилегировани лица, които при това се оказват и свързани.

Търг от 22 март м.г., в който Радко Славов открива нарушения, е открит със заповед на министъра на земеделието, както постановява Законът за собствеността и ползването на земеделски земи. С нея е определено директорите на областните дирекции „Земеделие“ да издадат свои заповеди за провеждане на търга, с приложена информация – списъци, които са съгласувани с министъра и са неразделна част от заповедта. В тези списъци са упоменати всички свободни имоти от държавния поземлен фонд в съответната област. Копие от тези заповеди се изпращат и в общинските служби по земеделие, които трябва да ги сложат на видно място.

В жалбата си до прокуратурата Радко Славов е посочил, че към писмо от 9 юни 2021 г. до началниците на общинските служби директорът на областната земеделска служба в Силистра Гинка Катева е приложила само част от списъците с имоти от държавния поземлен фонд, за които от министъра на земеделието е дадено съгласие за отдаване под аренда за 10 г. В писмото е липсвала информация за цели землища в селата Полковник Чолаково и Светослав в община Кайнарджа и Поп Кралево в община Силистра. Така тази информация останала скрита и заинтересованите лица не са имали възможност да кандидатстват за наемането им под аренда.

Освежаване или ремонт – с 1.6 млн. лв. в Силистра започва обновяване на градския стадион – тук.

Във връзка с подадената жалба, комисия от инспектората на земеделското министерство е изискала справка от областната земеделска служба в Силистра за всички имоти, които са били съгласувани с министъра за отдаване след търга, но не са били включени в списъците към заповедта на директора на службата Гинка Катева.  Изготвената справка е показала, че от потенциалните участници в търговете за отдаване под аренда цели

243 имота са останали скрити.

От тях 80 са в землището на с. Полковник Чолаково, 121 в землището на с. Светослав и 39 бр. в това на с. Попкралево. Единични имоти е имало в Дуловските села Раздел и Паисиево, както и в с.Бреница-Тутраканска община.

Новият стар директор на областната земеделска служба в Силистра Гинка Катева с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Снимка: ГЕРБ – Силистра

Комисията от инспектората на земеделското министерство е изискала да бъде предоставена разпечатка от деловодната система на Областната земеделска служба в Силистра, от която да е видно кой неин служител е изготвил писмото на Гинка Катева, изпратено на 9 юни м.г. до общинските земеделски служби. Поисканата справка е трябвало да съдържа и информация за задължителните списъците с имоти, които са били предложени за отдаване под аренда.

От предоставената разпечатка се виждало, че информация за служителя, който е изготвил писмото не е въведена в деловодната система на земеделската служба, оглавявана от Катева. В този случай комисията е приела, че писмото е изготвено от лицето, което го е подписало – Гинка Катева. Затова инспекторатът приема, че тя самоволно е изключила тези имоти от списъците, изпратени до общинските служби, които преди това са били съгласувани с тогавашния земеделски министър.

Според становището на комисията, изискала справката обаче, в конкретния случай е изтекъл едногодишният срок от извършване на нарушението според Закона за държавния служител и по тази причина

на Гинка Катева не може да бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

Заради липсващите в обявените списъци 241 имота, подлежащи на отдаване под аренда, е възникнала невъзможност желаещите да ги наемат да участват в търга за тях, заключава комисията.

В жалбата си до Районната прокуратура в Силистра последния директор на областната дирекция Радко Славов е посочил също, че след извършена от него проверка на интернет страницата на областната земеделска служба, се установило, че списъците с имоти от  държавния поземлен фонд през 2021/2022 г. за отдаване под аренда за 10 години липсват и на интернет страницата на Областна дирекция “Земеделие”. Комисията, извършила проверката по-късно обаче установила, че списък е публикуван, но „Инспекторатът няма възможност и компетенции да извърши проверка относно това кога е публикуван този списък и дали са извършвани някакви промени и корекции“. Това на практика означава, че списъкът може да е публикуван и по-късно, едва след началото на проверките по случая.

Политици и свързани лица ползвали неправомерно държавни земи в Силистра – тук.

От длъжностната характеристика на главния експерт в областната дирекция „Земеделие“ в Силистра  Тунджер Реджеб обаче става ясно, че именно той е имал задължение да поддържа интернет страницата й. Затова Комисията е направила извода, че публикуваната и вече налична информация за имотите подлежащи на отдаване под аренда през 2021-2022 г. е публикувана именно от Тунджер Реджеб. Но на 7 юни т.г. той излязъл в отпуск поради временна нетрудоспособност, която продължила чак до  19 септември. Този срок съвпада по време с проверките в областната дирекция „Земеделие“ и затова от него не са искани обяснения относно публикуваната информация. Това означава единствено, че

не са били положени сериозни усилия

Реджеб да бъде открит за обяснение.

Оказва се обаче, че Тунджер Реджеб е бил извикан от директора Радко Славов в сградата на областната дирекция в Силистра на 15 юни т.г. и в присъствието на представител на ОД на МВР – Силистра от външен диск е възстановил архивна информация, съхранявана в служебния му компютър, относно проведените търгове за земи от Държавния поземлен фонд, за която по-рано е било установено, че е била изтрита от компютъра. В тази връзка, от дружеството „Ем Ес софт“ в Бургас(което поддържа софтуера) са уведомили, че не е възможно възстановяване на данните в пълния им обем, тъй като върху диска са извършени операции на презапис, както и не е възможно да се проследи какви данни са възстановени или заменени.

За въпросните

„скрити“ имоти от Държавния поземлен фонд

все пак е бил организиран търг, установява проверката на комисията. В него на 09 юли м.г. постъпват оферти за имоти в землищата на селата Полковник Чолаково, и Светослав в община Кайнарджа.  Кандидатите са двама  – Тодор Тодоров, който освен земеделски производител е и бивш депутат и областен координатор на ГЕРБ за Силистра, както и от друг арендатор Нели Вълкова. Офертите са приети и регистрирани във входящ дневник. Тодор Стаматов е подал оферти за 79 имота в землищата на с. Полковник Чолаково  и  за 115 имота край с. Светослав. Предложената цена е 68 лв. на декар за всеки имот при начална от 61 лв.. Така всички заявления, които Тодор Тодоров подава чрез упълномощения си представител Николай Господинов (негов шофьор) са за 194 имота.

Другият кандидат – Нели Вълкова е подала оферта за същите 194 имота, като е предложила цена от 65 лв. на декар. – тоест с 3 лв. по-ниска от тази на Тодоров. За имотите в землището на с. Попкралево, които са 30, са кандидатствали дружествата „Сидар“ и „Агростаф“.

Всички тези

общо 224 имота липсват в списъците,

изпратени от директора на областната земеделска служба в Силистра до общинските и съответно не са сложени на таблата като списъци, за да бъдат информирани всички заинтересовани лица. Търгът за тях е проведен от комисия, назначена от Гинка Катева. Тя е в състав: Тунджер Реджеб, главен експерт и двама членове – Мирослава Червенкова – директор дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, (общински съветник от ГЕРБ в Силистра), и Ралица Димитрова младши експерт в същата дирекция.  Проверяващите установяват, че тримата не са подписали задължителните  декларации за липса на свързаност помежду им или с участник в търга.

Документи за участие в търга за имоти в община Кайнарджа са подали Нели Вълкова и Николай Господинов, упълномощен от Тодор Тодоров. В присъствения лист на процедурата за землището на с. Попкралево е посочено, че при откриване на търга са присъствали: Атанаска Димитрова и Венцислава Чакърова. С пълномощно от Мария Михел – управител на „Агростаф“ – са присъствали две лица – Атанаска Димитрова и Венцислава Чакърова. С друго пълномощно – от Даниела Димитрова – управляваща другия участник „Сидар“ за участие в търга присъства пак Атанаска Димитрова.

След проверка в Търговския регистър, комисията установила, че дружеството „Агростаф“ е регистрирано през 2002 г. като ООД от Даниела Йовкова Димитрова, след което е преобразувано в „Агростаф“ ЕООД с едноличен собственик Даниела Димитрова. След това

компанията сменя собственика си няколко пъти,

докато негов управител става Мария Михел.

Фатално закъснява разширяването на дeпото за отпадъци в Силистра – тук.

Даниела Димитрова е собственик на 40 % от акциите на „Сидар“ АД, но дружеството реално се управлява от баща и Йовко Димитров. Така при проверката на комисията възниква съмнение за свързаност между двете дружества –  „Агростаф“ ЕООД и „Сидар“ АД, които са единствените участници, подали заявления за едни и същи имоти в землището на Силистренското с. Попкралево.  Според сега действащото законодателство обаче, право на участие в подобни търгове имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които „сами или чрез свързани по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват

не повече от 10 хил. дка земеделска земя,

независимо от формата на стопанисване и вида собственост“.

Предизборен плакат на Тодор Тодоров
Снимка: ГЕРБ – Силистра

Според правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, тръжната комисия е можела служебно да събере доказателства за свързаните лица, които са обработвали повече от въпросните 10 хил. дка. Такава проверка обаче не е извършена за участниците в този търг – Тодор Стаматов и Нели Русева, както и за дружествата „Агростаф“ и „Сидар“.                            

При проверка от инспектората към земеделското министерство на декларацията, попълнена от Тодор Тодоров се установява, че според нейното съдържание той не обработва сам или чрез свързани лица повече от 10 хил. дка. Но друга проверка на комисията в Регистъра на земеделските стопани установява, че към 14 януари м.г. бившият депутат и областен координатор на ГЕРБ за Силистра Тодор Тодоров е ползвал през стопанската 2020 – 2021 г. 904,8881 хектара земеделска земя, което е равно на 9048,881  дка.

След това от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  е предоставена справка, от която става ясно, че майка на Тодор Тодоров Славка Иванова е обработвала през същия период над 390 хектара земеделска земя или повече от 3900 дка. Така проверката установява, че за стопанската 2020 – 2021 г. Тодор Тодоров и майка му Славка са ползвали общо над

12 949 дка., или с 2 хил. дка повече от законоустановеното.

При тези условия, Тодор Тодоров не е  трябвало въобще да бъде допускан до участие на търга. А по повод съдържанието на подадената от него декларация за неверни данни, компетентна да се произнесе е прокуратурата.

За проведената тръжна сесия, в която са участвали Тодор Тодоров и майка му е изготвен  протокол за класиране на кандидатите.  Оказва се обаче, че той липсва в архивираните документи от процедурата. Така по време на проверката на Комисията към инспектората не са представени доказателства, от които да става ясно, че е спазена законовата процедура за провеждане на търга. Протоколът очевидно е бил е съставен защото е упоменат в сключените договори, но след това мистериозно е изчезнал, пише в доклада от извършената проверка по случая. А така той е нямало как да бъде обжалван от евентуално заинтересовани лица.

Според информация, предоставена от областната земеделска служба в Силистра, по време на проверката по случая

членовете на тръжната комисия са били  или в болничен или в отпуск,

и така е нямало как да бъдат разпитани. Друг е въпросът, че те очевидно не са били и потърсени по надлежния ред.

Тунджер Реджеб, както вече беше споменато в този текст е  ползвал отпуск за временна неработоспособност от 7 юни до 19 септември т.г., Мирослава Червенкова – член на комисията е в неплатен отпуск от 5 март т.г. до 19 януари 2023 г., а Ралица Димитрова – член на комисията ползвала отпуск за временна неработоспособност от 13 юни до 14 септември т.г. Гинка Катева е излязла в отпуск от 21 юли до 9 август т.г., след което още цял месец – до 9 септември не се е явила на работа, след което е представила за този период болничен лист. Препоръката на инспектората на земеделското министерство е той да бъде оспорен.

Договорът за аренда, сключен с класирания на първо място Тодор Тодоров е за 188 имота с обща площ от 2389,942 дка на стойност 162 хил.лв. Той обаче очевидно е имал

проблеми и с плащането на арендните вноски. 

В справките, които са предоставени от областната земеделска служба в Силистра на проверяващата комисия става ясно, че втората дължима вноска за стопанската 2021г. – 2022 г. не е платена според сключения договор на 31 януари т. г., а едва на 20 юли – тоест със закъснение от почти 6 месеца. В този случай, в договора е предвидено обезщетение, според което арендаторът дължи  0,3% върху неплатената сума за всеки просрочен ден. Такова обезщетение обаче не било начислено.

„Наш човек“, от ГЕРБ – Кой представлява Възраждане в Силистра? – тук.

Директорът на службата Гинка Катева сключва договор за имотите в землището на с. Попкралево със спечелилотото търга за тях дружество „Агростаф“. Както вече стана дума, това е станало без да е извършена проверка за свързани лица с другата компания „Сидар“ АД и без арендованите от тях терени да са били публикувани в списъците на имотите, предложени за отдаване под аренда. Освен това в разплащателните документи на спечелилия участник липсват дати на издаване, което прави невъзможно гарантирането на евентуално неплатени арендни вноски.

Описаните  дотук нарушения засягат земеделски терени, придобити чрез

търгове, които очевидно са били манипулирани

в полза на определени играчи. Но констатациите на комисията не свършват до тук.

Документи от извършената проверка показват, че земеделските терени в селата Полковник Чолаково и Светослав в община Кайнарджа, са били ползвани години наред без да са били наети след търг. През 2006 г. са сключени два договора за аренда след проведена тръжна процедура между Министерството на земеделието и горите, представлявано от Нихат Кабил – по това време министър и Славка Иванова, чрез пълномощника и Тодор Тодоров. Първият договор е от 13.12.2006 и е с предмет „възмездно ползване на земя от държавния поземлен фонд в размер на близо 581,5 дка, в землището на с. Полковник Чолаково. Това са 71 имота, описани по номера и местонахождение. При проверката сега комисията към инспектората на земеделското министерство е установила, че посочената в договора, сключен след търга обща площ на арендованите земи не е 581, 5 дка, а над 777 дка. Другият договор за аренда от 12.03.2007г. е за временно възмездно ползване на малко над 1554 дка в землището на с. Светослав.

Гинка Катева
Снимка: Личен архив

Двата договора били за срок от 5 стопански години. В техния обхват попадат общо 182 имота, като общата площ е 2331,36 дка. През 2011 г. сроковете на тези договори за аренда са удължени с още 5 години, за което са подписани анекси.

Само че без търг.

С подписаните анекси страните се съгласили да бъдат изменени арендните плащания по договорите, както и срокът да бъде удължен с 5 години. След като наближил края на удължения срок, на 8-ми декември 2015 г. Славка Иванова (или някой друг от нейно име) е подала заявление в Областна дирекция “Земеделие” Силистра, с което тя е заявила желание да бъде приложен текст от Закона за арендата в земеделието, по-конкретно чл.18 ал.1 и ал.2 , с което срокът на двата и договора да бъде удължен пак с анекси за още 5 години. Тогавашният директор на службата  Георги Иванов изпратил писмо с приложеното заявление до министъра на земеделието, който по това време е Десислава Танева (ГЕРБ). Тя отговаря на 12 -ти април 2016 г. – едва след 4 месеца, като не дава съгласие за удължаването. “Отдаването на земите от държавния поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, ред, цени, определени в правилника по прилагане на закона“, пише в отговора си Танева.

Междувременно, на 26 февруари 2016 г., без да е получил съгласие от министъра на земеделието, директорът областната дирекция Силистра Георги Иванов сключил два нови договора за аренда с майката на Тодор Тодоров Славка Иванова за земеделска земя от държавния фонд с общ размер 2312,4 дка за срок от 5 стопански години, считано от 2016 – 2017 г. Това са същите терени, които Иванова е наела с договори сключени след търг от декември 2006 г. и март 2007 г. Посоченото основание за наемането им без търг е пак същия член от Закона за арендата в земеделието, оспорен от Десислава Танева. Комисията излиза със становище в сегашния доклад, че тогавашния директор  не е имал основание да сключи нови договори, защото на това основание те могат само да бъдат удължавани – нещо, което е било отказано впоследствие от министъра. Проверката установява, че общо 182 държавни имота, предоставени на Славка Иванова по този неправомерен начин за временно ползване през периода от 2006-2007 г. до стопанската 2020 – 2021 г. без прекъсване, 171, или 90% от общия брой, са предоставени на сина и Тодор Тодоров за времето от 2021 до 2031 г. чрез проведената тръжна процедура през 2021 г. и сключения договор след това.

Инвеститор във фотоволтаичен парк „свика“ извънредно заседание на ОбС – Силистра – тук.

Инспекторите направили проверката в Силистра откриват и още едно нарушение със същите земи, при което става дума за

неправомерно заявяване за подпомагане на земеделски производители.

Освен, че договорите са сключени без съгласието на министъра неправомерно през 2016 г., те са използвани и неправомерно като основание за участие в разпределение на масиви за ползване през 2021 г. В този случай майката на Тодор Тодоров е подала заявление за участие в общинската служба в село Кайнарджа, като в него били включени всички имоти от двата договора. Техният срок обаче е петгодишен и изтичал през 2020-2021 г. Славка Иванова не е имала правно основание да ползва имотите, защото срокът им е изтекъл, но въпреки това е подала заявление. Във връзка с това, комисията от инспектората на земеделското министерство дава препоръка да се извърши проверка от Държавен фонд „Земеделие“ относно правомерното заявяване за подпомагане за Кампания 2022 г. на имотите от двата договора, сключени със Славка Стоянова.

По повод това Комисията от инспектората на Министерството на земеделието прави проверка  в земеделската служба в Кайнарджа и открива сериозни нарушения.  Там в регистъра на арендните договори не била въведена задължителната информация за срока на двата договора, сключени през 2016 г.. От началника на службата е било поискано да представи договорите на хартиен носител, но те не били открити архива. Освен това в електронната система за регистрация на договорите е била въведена грешна информация за срока им и те били отчетени като десетгодишни. И още една подробност, за която обаче комисията не е знае: Единият от служителите земеделската служба в Кайнарджа – старши експерт Христина Иванова е работила за арендатора Тодор Тодоров.

През 2014 г.  Тодор Тодоров изготвя нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава Иванова да го представлява в неговата дейност като земеделски производител пред областната и общинската земеделски служби в Силистра и други физически и юридически лица, да сключва договори за аренда от негово име и т.н. В следващите години Христина Иванова започва работа в службата в Кайнарджа и дори става старши експерт. Но пълномощното й, издадено от Тодор Тодоров през 2014 е било безсрочно. При наличието на толкова пълномощници,

възниква въпросът кой реално е подавал заявленията

на Славка Иванова и е разписвал документите. 

В резултат от проверката на тръжната процедура за 2021 г., комисията на инспектората излиза със заключение, че не са спазени законовите процедури за провеждане на търга.   Но наказания на служителите в Областна дирекция “Земеделие” – Силистра не могат да бъдат наложени, защото едногодишният срок от извършване на нарушението вече е изтекъл. Докладът с резултатите от проверката обаче е  изпратен в Районна прокуратура Силистра, за да бъде приложен към образуваната преписка по жалбата на д-р Радко Славов.                                                                           

Двата договора, сключени с Тодор Стаматов и „Агростаф“ ЕООД, както и докладът на комисията са изпратени до Дирекция “Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ към Министерството на земеделието. Дирекцията трябва да изрази становище относно последващи действия, които следва да се предприемат по отношение на

двата договора, сключени в нарушение на закона

при провеждане на тръжната процедура за стопанската 2021-2022 г.

Тези последващи действия трябва да бъдат предприети от директора на ОДЗ-Силистра, който сега отново е Гинка Катева. Потърсена от “За истината” за коментар по доклада за нарушенията на тръжната процедура от миналата година, тя отговори, че не знае за неговото съществуване и консатациите в него.

И докато засегнатите арендатори протестираха под прозорците на областната земеделска служба, пред медиите Гинка Катева даде изявление, че е изготвен друг доклад за нарушения по повод пет жалби до министъра за процедурата от 2022 г., когато управител е Радко Славов. И че този доклад е изпратен в Районна прокуратура Силистра, а  тръжната процедура за тази година ще се прекрати със заповед на министъра. Главният експерт Тунджер Реджеб не беше открит в земеделската служба, за да даде коментар по повод поддържането на информационните масиви и сигналите за изтрити данни за тръжни процедури от служебния му компютър.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините