BG | EN

Инвеститор от Бургас иска да строи „иновативно“ и „зелено“ съоръжение за унищожаване на отпадъци край Стара Загора

Илюстративна снимка: Prylarer/pixabay.com

Община Стара Загора организира обществено обсъждане на инвестиционно намерение за „изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци и производство на електроенергия“ на площадката на регионалното депо край с. Ракитница.

То бе обявено на сайта на общината за 25 февруари и по традиция в края на работната седмица от 17.30 ч. Но без да бъде публикувана никаква информация за самия проект или за инвеститора. Самото обществено обсъждане мина не в едно, а в две заседания по настояване на участници в него. Те поискаха бургаското дружество „Еко гарб“ ООД да

представи пред гражданите на разбираем език своя проект, ползите от него за общината и евентуалните щети за околната среда.

Но дружеството – инвеститор в лицето на управителя си Николай Тодоров, заместник-кметът Йордан Николов, който модерираше обсъждането и експерти на общината не успяха да отговорят убедително на въпросите, зададени от присъствалите граждани.

Тодоров се опита да убеди аудиторията, че пиролизата като метод за термична обработка на отпадъците е иновативна и едва ли не екологична технология и даде за пример щъркелът свдил гнездо на  единствения комин на инсталацията им в Равадиново. Това твърдение някои граждани посрещнаха с усмивка, други – с нескрито възмущение, защото  става дума за остарял метод, познат повече от 20 години. Трети припомниха как контролните органи в Стара Загора закриха през 2016 г. инсталация за пиролиза на гуми на площадката на „Агробиохим“ заради вредните емисии в атмосферния въздух.

А четвърти се позоваха на българското екологично законодателство, което третира такива инсталации като инсинератори.

Европа вече не толерира такива остарели технологии и в новия си програмен период ЕК не отделя и евроцент за тях. Тогава защо община Стара Загора се обръща към миналото и каква ще е ползата от реализирането на проекта на „Еко гарб“? Участници в обсъждането посочиха Доклада на Агенцията за околна среда на Австрия, възложен от ЕК и изготвен въз основа на „Проучване върху пригодността на различни горива от отпадъци да получат статут за край на отпадъците в съответствие с „Рамковата директива“ и изпратен до всички екоинспекции в България. В Доклада от проучването е посочено, че при

пиролизата в зависимост от състава на входящите отпадъци се получават фракции, съдържащи бензен, толуен, ксилен, полициклични ароматни въглеводори, полихлорирани дибензо диоксини или дифурани(PCDD/PCDF), класифицирани от европейското законодателство като силно отровни и канцерогенни химични вещества.

Гражданите не получиха отговор и на въпроси като тези:

Защо през 2021 разделно са били събрани едва 700 тона отпадъци или 0,4 процента от цялото количество, генерирани в община Стара Загора? И има ли ръководството й стратегия за намаляване на отпадъците, за рециклирането, оползотворяването и депонирането им, преди да пристъпва към изграждане на инсталация за третирането им?

Вписва ли се инвестиционното намерение за тази инсталация в концепцията на ЕС за кръгова и нулева икономика?

Каква част от капацитета на Регионалното депо за битови отпадъци край село Ракитница, изградено с 53 млн. лева от Оперативната програма „Околна среда“ и започнало работа през 2017 г., е свободна? И постигната ли е целта към 2020 г. рециклираният отпадък да е  53%?

Ще има ли контрол на входа на инсталацията за опасни и канцерогенни отпадъци? ?

Защо не е проведена процедура по ОВОС на пилотната инсталация на инвеститора в село Равадиново, община Созопол, която работи от октомври миналата година?

Кой ще финансира изграждането на инсталацията на площадката на регионалното депо край село Ракитница, която по думите на Николай Тодоров ще струва 55 млн. лева, след като проектът ЕС не предвижда в новия си програмен период средства за депа и инсинератори?

Съгласувано ли е инвестиционното намерение с другите общини, които членуват в Регионалното сдружение за управление на отпадъците и с областните управители на Стара Загора и Сливен?

Няколко думи за инвеститора, който не беше представен на участниците в обсъждането:

Дружеството „Еко гарб“ е регистрирано в края на 2015 г. с 1000 лв. уставен капитал. Съсобственици са Николай Тодоров с 50 на сто дялово участие и „БПГ“ ЕООД на Иля Кохин от Украйна. Справка в базата данни на платформата „Апис“ показва, че през 2020 и 2021 г. фирмата е осигурявала социално и здравно едно лице, а в последното тримесечие на 2021г. три лица и е с отрицателна рентабилност на активите си.

На адреса на „Еко гарб“ в Бургас има регистрирани още 39 фирми, от тях ще споменем само акционерното дружество „Про васте плюс“, представлявано от Николай Тодоров и Камен Дееничин. В Съвета на директорите четем имената на Ареф Заки Маджид, Лазгин Заки Маджид – и двамата български граждани, както и това на Евгений Алымов от Русия.

Интересни са и двамата консултанти на инвеститора, които участваха във второто обсъждане в Стара Загора на 01 март. Радослав Смилянов е бивш директор на Дирекция „Отпадъци“ в МОСВ, а сега е собственик на ЛЕНДФИЛ КОНСУЛТ – консултантска фирма в областта на управлението и депонирането на отпадъци.

Тонка Атанасова е бивш директор на РИОСВ – Хасково,

а преди това в качеството си на шеф на екоинспекцията в Бургас подписва документите на „Про васте плюс“ АД  за ползване на площадката в с. Равадиново без ОВОС. (Преписката можете да видите – тук).

През 2015 г. акционерното дружество купува правото на строеж от община Созопол, когато кмет е скандалният Панайот Рейзи от ГЕРБ. След това отдава изградената инсталация за третиране на отпадъци и за получаване на електроенергия от възобновяеми източници с договор за временно и възмездно ползване на „Еко гарб“.

С Решение № 02-ДО-523-01 от 22 февруари 2021 г. РИОСВ-Бургас изменя и допълва предишното свое решение от 30 юли 2020 г., издадено на „Еко гарб“ за инсталацията в Равадиново и разрешава използването на отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества и RDF. В него са описани и всички технологични процеси, които ще се извършват в инсталацията.

Сред тях нееднократно се среща терминът „изгаряне“.

Например в блока за производство на пара е описано: изгаряне на пировъглерод, изгаряне на пиролизен газ над 850 градуса и изгаряне на течната фракция от пиролиза с използване на дизел и изгаряне на втечнен газ пропан-бутан.

„Еко гарб“ – операторът на инсталацията в Равадиново е задължен от екоинспекцията да извършва собствени автоматични измервания на емисиите от азотни и въглеродни оксиди, прахови частици, общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид.

И два пъти годишно на емисиите на тежки метали, диоксини и фурани

като през първите 12 месеца от експлоатацията на инсталацията тези измервания трябва да се извършват на всяко тримесечие.

Измерванията на тези емисии се извършва от „Еко консулт инженеринг“ ООД, която има акредитирана лаборатория за въздух, води, почви и отпадъци, а не от фирмата „Ванг“ ЕООД, както посочи Николай Тодоров на обсъждането. Объркването – съзнателно или не е свързано с общия собственик на двете дружества Валентин Шарлопов. Не става ясно обаче дали лабораторията може да измерва тежки метали, диоксини и фурани. Както и дали РИОСВ Бургас е направила паралелно измерване, поне едно от пуска на инсталацията в Равадиново. 

Инвеститорът заблуди гражданите и за друго – че притежава патент за технологията в патентното ведомство, а се оказа, че става дума само за „полезен модел“.

Цитира отменена към днешна дата наредба за качеството на атмосферния въздух, и твърди, че при работата на инсталацията няма миризми, защото знае, че липсва национално законодателство в тази сфера, а миризмата се третира като субективно възприятие. По същия начин при откриването на Регионалното депо в Ракитница Бойко Борисов – премиер по това време каза, че там ще ухае на бор. Нека питат сега жителите на селото на какво им ухаят депонираните отпадъци. 

Не разбраха участниците в обсъждането и как фирма с капитал от 1000 лв. ще изгради инсталация, която по думите на инвеститора ще струва 55 млн. лв. Николай Тодоров спомена за възможно финансиране от украински и сингапурски фондове и две банки, които са готови да инвестират около 1 млр. за изграждането на такива инсталации в България. И съобщи по време на втората презентация, че вече е успял да разговоря с вицепремиера Асен Василев за подкрепа на инвестиционното му предложение.

Очевидно бургаският бизнесмен е човек с влияние, който отваря тежки министерски врати.

Очевидно е също, че е избрал за изграждане на втората си „иновативна“ и „зелена“ инсталация Стара Загора. Но не защото градът му е на път за София, както обясни пред гражданите уж шеговито. А защото някой му е обещал предварително подкрепа.

иначе защо би регистрирал на 06 октомври 2021 г. фирмата „Еко гарб“ Стара Загора?

След двете презентации и обсъждания на инвестиционното намерение за изграждане на инсталация за термично обработване на отпадъци на площадката на Регионалното депо край с. Ракитница, обаче не стана ясно дали ръководството на община Стара Загора ще се съобрази с общественото мнение, което категорично не подкрепи този проект при общественото му обсъждане. Какво ще се случи с него, ще бъде ли одобрено инвестиционното намерение от Общинския съвет и ще му даде ли РИОСВ – Стара Загора зелена улица без ОВОС е работа на гражданите и на медиите да проследят.    

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините