BG | EN

Цената няма значение, или как се печели търг с „качество за управление на персонала“

Кметската и областната администрации в Смолян се конкурират в прилагането на неясни критерии при възлагането на обществени поръчки

Илюстрация: pixabay.com

Критерият „качество на организация на персонала“ е най-важният в конкурсите за възлагане на обществени поръчки, организирани от областния управител на Смолян Недляко Славов. Това показва справка на обявените търгове от неговата администрация през последната година.

През този период са обявени седем обществени поръчки – три за строителство, две за упражняване на строителен надзор и по една за проектиране на водопровод и доставка на газьол за отопление. Във всички търгове, с изключение на доставката на газьол, която е изпълнявана през борсата, водещият критерий не е цената, а качеството. Но не качеството на изпълненото строителство или предоставената услуга по проектиране или строителен надзор, а на „организация на персонала“.

Кое е най-важно при строителството на подпорни стени?

Първата обществена поръчка за м. г. е за изграждане на три подпорни стени в градовете Смолян, Златоград и Рудозем за близо 2 млн. лв. Та е възложена по обособени позиции на три строителни компании, а дейностите по тях все още не са приключили.

И трите дружества бяха избрани заради предложено най-високо „качество на организация на персонала“. Този критерий бе с тежест 60% при формиране на крайното класиране, а цената – с 40%. Така дружеството „Дюлгер“, което изгражда подпорната стена в Смолян, е спечелило конкурса с цена 461 791.89 лв. – точно 7.73 лв. по-малко от обявената максимална цена по поръчката, но с перфектна „организация на персонала.”, за която получава 100 точки.

Другият участник в същото наддаване – „Трейс София”, е дал над 10 хил. лева по-ниска цена от конкурентите си, но остава втори, защото неговата разработка на тема „качество на организация на персонала“ е била оценена твърде ниска от комисията по избора.

И строителният надзор на тези подпорни стени е бил предпочетен въз основа на „икономически най-изгодната оферта“ с 40% цена и 60% „качество на организация на персонала“, въпреки че голяма част от компаниите, участвали в наддаването са с по двама – трима служители.

Петимата конкуренти в този случай са Обединение „ТКС-Рубикон“, „Екоинженеринг“, „Трансконсулт – БГ“, „Бул строй контрол инженеринг“ и „Архстрой консулт“.Дружеството „Бул строй контрол инженеринг“, предложило най-ниската цена, е било отстранено от конкурса.

А кой ще почиства реките?

На 17 юли м. г. областният управител на Смолянска област публикува обява за събиране на оферти за почистване на речните корита в Смолян. Прогнозната стойност на поръчката е малко над 269 хил. лв. Критериите за избор на изпълнител и този път са 50% „организация за изпълнение“, 15% – „срок за изпълнение” и 35% „цена”.

Областният управител на Смолянска област Недялко Славов
Снимка: Зарко Маринов/
„Отзвук“

Оферти, до крайния срок – 3 август м. г. подават 4 дружества. Едно от тях -„Пътстрой“, се отказва. Останалите две – „Барин Алп“ и консорциума „Рис-Про“, които дават по ниска цена от избраното за изпълнител дружество „Крис-МТ“, са отстранени от търга. Комисията, председателствана от заместник – областния управител Андриян Петров, намира сериозни пропуски отново в предложената от тях „организация за изпълнение“. Така до финала достига единствено фирмата на председателя на Камарата на строителите в Смолян Владимир Кехайов „Крис-МТ“.

Справка в тръжните документи показва че тя е заложила в офертата си най-високата цена от всички участници в наддаването. Но в замяна на това възложителя очевидно е останал дълбоко удовлетворен от предложеното „качество на организация на персонала“.

Попълване на белите полета

В раздела „Профил на купувача“ в сайта на смолянската областна администрация липсваха данни за възлагане и изпълнение на поръчката. Не беше публикуван и договорът с изпълнителя „Крис – МТ“. Едва след запитване на „За истината”, изпратено до областния управител Недялко Славов на 12 април т.г., със закъснение от близо 6 месеца бяха публикувани количествено-стойностната сметка, линейните графици и договора с дружеството на Владимир Кехайов.

Все още не са оповестени участниците в конкурса за 187 хил. лв. без ДДС за строителен надзор на „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти“. Крайният срок за подаване на оферти изтече на 25 октомври м. г. И в този случай изненада няма! Поръчката ще бъде възложена на участника, предложил най-доброто „качество на организация на персонала“ с традиционната тежест от 60% срещу 40% за оферираната цена.

От представянето на подобна система за организацията на човешките ресурси ще зависи и избора на проектантски екип, който да изработи Подробния устройствен план с парцеларен план и работен проект за подмяна на водопровода от яз. „Пловдивци“ до гр. Мадан. И тук печелившият екип ще бъде избран не въз основа на знанията и качествата на проектантите, с които ще работи, а според „организацията на персонала“, отново с тежест 60%.

Челен опит при „управление на риска“

Законът за обществените поръчки цели да осигури ефективност при разходването на публичните средства, както и равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност. За да гарантира реалната конкуренция, законодателят е забранил използването на критерии за възлагане, които дават неограничена свобода на избор на възложителя. А въпросните 60% „качество на организация на персонала“, превърнали се в запазена марка на областния управител на Смолян, дават точно такава свобода.

През 2017 г. Община Смолян сключи договор за доставка на 700 т. пелети с дружеството „Визьор”, собственост на родителите на вече бившия депутат от ГЕРБ Делян Добрев. До този избор се стигна след отстраняването от конкурса на компаниите „Хайтек“ и „Топливо“, тъй като не успяха да отговорят на изискванията към критерия „Стратегия за управление на риска“.

Разследване на „За истината” тогава показа, че при възлагане на обществени поръчки местната общинска администрация в Смолян проявява признаци на „пристрастяване“ към този критерий в обявените търгове. При възлагането на строителство на пътища и водопроводи стратегията за управление на риска е била с тежест 50%, което я прави по-висока дори от срока за изпълнение на поръчката – 20% и цената й – 30%.

За автор на тази „иновация” бе сочен Любомир Равелов – директор на правния отдел в Община Смолян. Пак той подготвя конкурси и участва в комисии за избор на изпълнители на обществени поръчки, организирани и от Областната администрация в града. За областния управител на Смолян Недялко Славов Равелов е изобретил критерия „Качество на организация на персонала”.

„В това няма нищо смущаващо, каза пред „За истината“ Славов. Критерият се използва предвид високата отговорност, която имам като възложител“, обясни той.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините