57.9 % от жителите на Шуменска област се самоопределят като българи

Снимка на wal_172619 от Pixabay

57.9% от населението на Шумен се самоопределят като българи, 31.3% – като турци, а 8.0% – като роми. Това показват данните за етнокултурните характеристики на населението на Националния статистически институт, събрани в рамките на Преброяване 2021.

В страната българската етническа група обхваща 84.6% от населението на България, или 5 118 494 души. Турците са 8.4% или 508 378 души, а като роми са се самоопределили 4.4% или 266 720 души.

В Шуменска област към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 81 907 души, или 57.9% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.3 процентни пункта.

За 10 години жителите на Шумен са се стопили с 15 % – тук

Към турската етническа група в региона са се самоопределили 44 263 души, или 31.3%. Относителният им дял се увеличава с 1 пункт в сравнение с 2011 г.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 11 268 души, или 8.0% от отговорилите. Относителният им дял намалява с 0.2 пункта в сравнение с 2011 г.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 118 души, или 1.5%.

Към 7 септември 2021 г. в градовете на област Шумен живеят 82.1% от българския, 34.3% от турския и 41.1% от ромския етнос.

Българската етническа общност преобладава в 5 от общо 10 общини в областта – Шумен (77.0%), Каспичан (68.4%), Смядово (65.2%), Велики Преслав (64.9%) и Нови пазар (57.1%).

В останалите 5 общини в региона преобладават самоопределилите се към турската етническа общност – Венец (87.4%), Хитрино (85.3%), Каолиново (79.2%), Върбица (57.6%) и Никола Козлево (49.8%).

Най-голям е делът на ромския етнос в общините Никола Козлево (27.2%), Върбица (20.8%), Нови пазар (17.3%), Каолиново (14.5%) и Каспичан (12.9%).

Възраст и етнос

Характерното за последните десетилетия застаряване на населението засяга в най-голяма степен хората от българската етническа общност в Шуменско. При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е най-висок – 27.8%, при 20.5% и 10.5% съответно за турската и ромската етническа група.

Най-висок е делът на младото население (0 – 14 навършени години) при ромите – 24.8%. Делът на младите при турската етническа група е 12.9%, а най-нисък е този дял при българската общност – 10.6%.

Образование

Има съществени различия в образователната структура на населението в област Шумен по етническа принадлежност, показват данните от преброяването. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 80.3% са с високо образование  -28.1% с висше и 52.2% със средно, то при населението от турската етническа група с високо образование са 46.3% – 8.5% с висше и 37.8% със средно, а при ромския етнос относителният дял на този показател е 13.2% – съответно 0.7% с висше и 12.5% със завършено средно образование.

Всеки пети в Шуменско е с висше образование, но кадрите са концентрирани в областния град – тук

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на хората със завършено висше и средно образование. За 10 години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.4 на 0.7% сред ромската група, от 4.1 на 8.5% сред турската и от 22.2% на 28.1% сред българската етническа група.

От жителите на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.3% от самоопределилите се към българската група, 1.2% от турската и 4.1% от ромската етническа група.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. в област Шумен 6.3% от ромската група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 1.7% и 0.4% съответно за турската и българската етническа група.

Икономическа активност

Безработицата е най-висока сред ромската етническа група. Към септември 2021 г. общо 62.7% от икономически активните лица на възраст 15 и повече години от този етнос са били безработни. Без работа са били 23.4% от турската група. Най-нисък е този показател при българската етническа група – 7.9% от икономически активните лица на възраст 15 и повече години.

Вероизповедание

В област Шумен с християнско вероизповедание са 72 792 души, или 52.3% от отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни – 97.6% от посочилите християнско вероизповедание, следват хората с протестантско вероизповедание – 1.6%, католическо – 0.3% и 0.2% са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 160, или 0.2% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 47 752 души или 34.3%.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам