BG | EN

Шабленското езеро е било източвано, за да не се наводнява правителствена резиденция

Шабленско езеро
Шабленско езеро, Снимка: БДЗП

Шабленското езеро е било пресушавано, за да не наводнява намиращата се в близост правителствена резиденция, а районът наколо е опожаряван. Това са констатирали при проверка от Дружеството за защита на птиците, като припомнят, че Шабленският езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

Драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленско и Езерецко езера е установил екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“ на 9-ти март, съобщиха от дружеството. Така голяма част от плитчините на влажните зони са били пресушени.

След разговор с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна, на дружеството е било обяснено, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата, посочват от дружеството за защита на птиците, като поясняват, че към момента този канал не е затворен и ландшафтът не приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е било преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето.

В допълнение, пресушаването е било съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро, съобщават още от дружеството за защита на птиците. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност, допълват още от там.

По информация на БДЗП, тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.

Драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера (Шабленско и Езерецко), които губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер. Шабленския езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

Втори негативен фактор е и фактът, пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона.

В момента е отворен канал за изтичане и на разположеното в близост Дуранкулашко езеро, но за щастие нивата на отток там са много по-слаби, поради специалното съоръжение (шлюз), изградено за тази цел.

БДЗП е изпратило официален сигнал до РИОСВ-Варна и МОСВ и очаква писмена информация по случая.

В информация, публикуванана 19 март на страницата на РИОСВ – Варна се казва: „Днес експерти от РИОСВ-Варна и представители на община Шабла извършиха проверка в защитена местност „Шабленско езеро“, при която беше установено, че няма изтичане на води от защитената територия.

През месец януари 2019 г. в РИОСВ-Варна постъпи сигнал от Община Шабла за опасно повишаване нивото на езерните води в защитена местност „Шабленско езеро“, при което са засегнати сгради и се създава опасност за посетителите им. След извършени проверки на място от служители на екоинспекцията и в съответствие с Плана за управление на защитена местност „Шабленско езеро“ е съгласувано аварийно изпускане на езерните води от защитената местност в Черно море.

В присъствието на представител на РИОСВ – Варна на 15 февруари т.г. с помощта на специализирана техника езерото е отворено в най-североизточната част на „Езерецко перило“ – участъка с най-тясна ивица между морето и езерото, с цел опазване на дюнните природни местообитания.

При периодичните проверки на защитената местност защитена местност „Шабленско езеро“, охраната на северните защитени територии при РИОСВ – Варна е констатирала, че в резултат на високите морски вълни езерото се е затворило само. Изтичането на водите от езерото към морето е продължило девет дни.“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините