Фирма със 7 наказателни постановления спечели милионна поръчка на Община Шумен

Изглед към Летния театър в Шумен.
Снимка: Диана Желязкова

Фирма със 7 наказателни постановления за нарушения по Кодекса на труда спечели обществена поръчка за близо 2 милиона лева на Община Шумен. В същия търг други две фирми с чисти досиета бяха декласирани още на ниво „технически предложения“. 

Става въпрос за обявена от Община Шумен обществена поръчка за ремонт на Летния театър в града с прогнозна цена 1 693 021 лв. без ДДС /малко над 2 млн. лв. с ДДС/. Спечелилата фирма- „С-М Строй“, дава оферта за почти максималната цена – 1 690 100 лв. без ДДС. Не е ясно какви са били ценовите оферти на другите двама участници и дали те са били по-изгодни, тъй като фирмите не бяха допуснати до последния етап от търга. 

В обществената поръчка участваха три шуменски фирми: „Автомагистрали Черно море“, „Е-Плант“ и „С-М Строй“. 

Още на първия етап, когато се оценява допустимостта на кандидатите, комисията на Община Шумен установява, че „С-М Строй“ – една от фирмите, участници в конкурса, има 7 наказателни постановления за нарушения по Кодекса на труда (КТ). Нарушенията са по чл. 62, ал. 1 от КТ за липса на трудови договори с работниците. Такива нарушения, според Закона за обществените поръчки, са абсолютно основание за отстраняването на който и да е кандидат. Комисията признава това в протокола си. Нещо повече, комисията стриктно документира, че нарушенията са повече от едно и заключава, че в случая става въпрос за „системно неизпълнение на трудовото законодателство“. 

Отделно от това, санкциите по наказателните постановления не са платени от фирмата – нарушител веднага, а след оспорване и едва след влезли в сила съдебни решения, посочва комисията и приема, че „на този етап кандидатът не е удостоверил съответствие с поставените изисквания“. С две думи, кандидатът не е доказал своята надеждност. 

Същият кандидат има затруднения и при доказване на професионалния си опит. Комисията установява, че фирмата има само една изпълнена поръчка, сходна с дейността от конкурса, при това обектът не е завършен. Така че освен проблемите с изискването за надеждност, кандидатът не може да покрие и изискването за професионален опит. 

Вместо да отстрани фирмата от конкурса, комисията на Община Шумен решава да й даде възможност да продължи участието си. „Според чл. 56, ал 1 от ЗОП всеки участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки за отстраняване на нередностите“, записват в протокола членовете на общинската комисия и благосклонно дават на участника 5 дни „да се поправи“. Въпросният участник, фирма „С-М Строй“, по-късно печели обществената поръчка, а вместо нея на следващите етапи от конкурса са отстранени другите двама участници в търга

Строителните фирми „Автомагистрали Черно море“ и „Е-Плант“ отпадат на ниво „технически предложения“ заради „несъответствия с условията на поръчката“.

И при двамата участници комисията открива несъответствия в т.нар. линеен график, в който кандидатите посочват детейлите по изпълнението на дейностите. При фирма „Е плант“ например, установените нарушения са, че обръщането на дограмата е записано като време преди нейното поставяне, както и че вместо един технически ръководител се посочват двама техници. Заради подобни несъответствия комисията преценява, че офертата на „Е-плант“ не отговаря на предварително обявените условия в поръчката

Подобна е ситуацията и с „Автомагистрали Черно море“. Там като несъответствие е установено, че за дейността „очукване на мозайката“ не са предвидени ръчни инструменти. Друго несъответствие според комисията е, че не е посочена механизация за машинни изкопи и за изкореняване на дърветата

Подобни „несъответствия“, които не биха застрашили изпълнението на обекта и изглеждат съвсем формални, дават основание на общинската комисия да обяви двете оферти за „неотговарящи на условията“ и да декласира участниците. Така на финалния етап от конкурса – отварянето на ценовите оферти, остава само един кандидат. В края на седмицата заместник-кметът на Шумен по строителство инж. Боян Тодоров подписа решение, с които определя фирма „С-М Строй“ ЕООД за изпълнител на обекта.

Проектът за реконструкция на Летния театър в Шумен е за 2,4 млн. лв., от които 1,4 млн. лв. се финансират по ОП „Региони в растеж“. По план се предвижда да се изгради нова трибуна и 5 сектора за зрители с общо 900 места. Ще бъдат ремонтирани всички гримьорни, сервизни помещения, козирката над сцената, ще се възстанови и разрушената ограда на Летния театър. Дейностите трябва да се извършат за 200 календарни дни. 

Начинът, по който се проведе обществената поръчка обаче, даде основание на специалисти от бранша да заговорят отново за търговете с предопределени победители.

Изглежда, като „класика в жанра с нагласените поръчки“, коментира адвокат, експерт по Закона за обществените поръчки (ЗОП). И припомня, че в Шумен е честа практика участниците в обществените поръчки да се отстраняват с различни мотиви още на първите етапи на търга, като до последния етап се допуска един-единствен кандидат. 

„Най-лесно е участниците да бъдат отстранени на етап „допустимост“ и на етап „техническо предложение“. Там нещата са много субективни и зависи от комисията дали ще допусне или няма да допусне участника до следващите етапи. Каквато и да е процедурата – строителство, проектиране или инженеринг, неудобните фирми се отстраняват чрез заключенията на комисиите, че „не отговарят на специфичните изисквания“. А отстранените участници просто пият по една студена вода и не могат по никакъв начин да защитят правата си, освен да водят дълги и често безсмислени дела“, обяснява юристът. Според него са необходими спешни промени в законодателството, за да се прекрати тази корупционна технология на нагласените поръчки.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам