BG | EN

„Топлофикация – Габрово“ не е инвестирала нито лев през 2022 г., не било планирано

В бизнес плана на габровската „Топлофикация“ не са планирани инвестиции през 2022 г., заради което такива не са извършвани. Причината според обяснения от дружеството е в липсата на финансови средства.

Това става ясно от доклада след извършената извънредна проверка на „ТоплофикацияГаброво“, който днес беше приет на заседание на КЕВР. Проверката беше разпоредена от председателя на Комисията във връзка с публикувани в медиите сигнали за лошо качество на топлоснабдяването.

Качество без инвестиции

Подобряване на качеството на топлоснабдяването може да се постигне чрез инвестиране в топлоизточника, обновяване на топлопреносната мрежа и подмяна на остарели абонатни станции, са част от констатациите от проверката, извършена по документи и на място.

В хода й са изискани данни, техническа документация и информация за прекъсванията на топлоподаването, брой засегнати клиенти и постъпили жалби, абонатни станции с нарушено топлоснабдяване, информиране на клиентите и др. Всичко това има за цел да установи дали „Топлофикация – Габрово“ изпълнява лицензионните си задължения и да се изяснят причините за проблемите с качеството на топлоподаването в периода 1.11.2022 г. – 20.01.2023 г.

Според доклада не е инвестирано в топлоизточника на централата, което би довело до увеличаване на ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия, а така би намаляла и вероятността за аварии. „Налице е сериозно неизпълнение на ремонтите на топлопреносната мрежа – само 29,5 % от планираните“, се посочва в доклада.

В резултат на настъпилите аварии в топлоизточника преносната мрежа е останала относително студена, което е причината през периода от 1ноември м.г. до 20 януари т.г. клиентите в Габрово да не са получавали качествена топлофикационна услуга, констатира проверката.

Чести аварии, непланирано спиране

Честите прекъсвания и влошеното качество на топлоснабдяването на клиентите на „Топлофикация – Габрово“ от началото на отоплителния сезон са в резултат на настъпили аварии в генериращите мощности и топлопреносната мрежа. Непланираното спиране на тези мощности е довело до преустановяване на подаването на топлинна енергия към клиентите на дружеството.

Друг основен фактор за честите прекъсвания на топлоподаването е недоброто състояние на топлопреносната мрежа. От регистрираните през целия период 21 прекъсвания на топлоснабдяването 16 били са в резултат на аварии по мрежата. Те са довели до спиране на топлоподаването на определени участъци, при което са били засегнати една част от потребителите.

Други пет прекъсвания са заради повреди в топлоизточника, което е нарушило качеството на топлоснабдяването на всички клиенти. Изводът на Комисията е, че необновената топлопреносна мрежа поставя под риск сигурността и непрекъснатостта на топлоснабдяването.

Лицензията не е нарушена

При всички 21 случая на прекъсвания поради аварийно спиране на преноса по мрежата или на генерирането на топлинна енергия, топлоподаването към клиентите е било възстановявано за период по-малък от 48 часа, което е в съответствие с изискванията за показателите за качество. По тази причина „Топлофикация – Габрово“ не е нарушило условията на лицензията за пренос на топлинна енергия, се посочва в доклада от проверката.

Независимо, че прекъсванията на топлоподаването са били за период по-малък от 48 часа, при което дружеството не е дължало изплащане на неустойка на клиентите си, „Топлофикация – Габрово“ е предприела мерки за обезщетяване на всички потребители – с 20 % за декември 2022 г. и с 30 % за януари 2023 г., пише още в протокола, приет от КЕВР.

Пред „За истината“, обаче, един от подателите на сигнала – Надя Колева твърди, че това не всички аварии са отстранявани в срок до 48 ч., а констатациите в доклада определя като „безсилието на една държавна институция“.

За периода, който от КЕВР провериха, до комисията са подадени дванайсет жалби срещу качеството на топлоснабдяването в Габрово.

Протоколът от проведеното заседание на КЕВР за резултатите от извънредната проверка на „Топлофикация – Габрово“ предстои да бъде публикуван на интернет страницата на регулатора, в рубрика „Протоколи от заседания“.

Мирис на сяра, черен дим и още проверки

Ден след като Европейската прокуратура започна проверка на тецове в страната, а неправителствена организация излезе с доклад за констатирани нарушения, българската прокуратура съобщи, че е разпоредила проверка в „Топлофикация – Габрово“.

В края на февруари главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) под надзора на Европейската прокуратура проведе мащабна акция в топлофикации в цялата страна, собственост на Христо Ковачки или свързани с него. Една от тези, в които влязоха антимафиотите, е „Топлофикация – Габрово“.

Ден след това Районна прокуратура – Габрово разпореди на габровската дирекция на МВР проверка, в хода на която ще се установява какви горива са ползвани в ТЕЦ Габрово, в какви инсталации, дали на комините са поставени филтри или други, пречистващи дима инсталации, извършвани ли са били предходно проверки от компетентните контролни органи и ако да – какви са били констатациите от тях и какви мерки са предприети.

Неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух констатира РИОСВ – Велико Търново при проверка на „Топлофикация-Габрово“ в началото на февруари т.г. И тази проверка беше по сигнали за замърсяване на въздуха, а габровци се оплакваха от миризма на сяра и черен пушек.

Проверката установи, че от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища, има неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух, а на „Топлофикация“ ще бъде наложена имуществена санкция, обявиха от еко инспекцията.

Проблемите на габровци с местната „Топлофикация“ датират от години, но едва през 2023 г. институциите им обърнаха внимание. Първата проверка по повод лошо топлоснабдяване беше в началото на 2022 г. след жалба на граждани.

От тази проверка на КЕВР излезе доклад с констатации, които показват, че още миналата година проблемите са зреели. В този доклад много ясно се казва, че в Габрово не искат да стават клиенти на „Топлофикация“. Там е записано: „Всички абонати са присъединени преди 1995 г. и с тях няма договор за присъединяване“. За 2020 и 2021 г. е посочено: „няма нито едно искане за присъединяване на нови абонати“. Иначе казано: кой бяха от хубавото?

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините