Районната прокуратура в Благоевград отхвърли сигнал на журналист, но изпрати отговор до кмета

Районна прокуратура - Благоевград
Снимка: „Благоевград нюз“

Окръжна прокуратура-Благоевград е отхвърлила като неоснователен сигнал на главния редактор на „Благоевград нюз“ Мариета Димитрова, касаещ решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Благоевград. Отговорът на прокуратурата, обаче, не бил изпратен до Димитрова, а до кмета на Благоевград.

Според консултация с юристи на регионалната медия, по закон Прокуратурата е длъжна да уведоми подателя на сигнала. В „Благоевград нюз“ определят като странен факта, че отговорът на прокуратурата е изпратен до кмета Атанас Камбитов, който не е страна в случая, тъй като сигналът касае решение на ОИК-Благоевград, а не него.

В мотивите си  прокурор Прешелков е посочил, че изложеният в жалбата на Димитрова факт, че кметът Камбитов е бил регистриран като едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност по време на мандата му, не се включва в предпоставките за предсрочно прекратяване на правомощията му като кмет. В мотивите се посочва отново 30-дневният срок, даден от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който e бил обсъждан и от ОИК, като се пропуска какво по същество казва той, допълват от благовградската медия, като цитират и самата норма:

ЗМСМА Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г.)
(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Друг извод, който прокуратурата в Благоевград прави, цитиран от „Благоевгад нюз“ е, че постъпки за оспорване пред Административен съд – Благоевград на отрицателното решение на ОИК-Благоевград, са недопустими, и невъзможността е както за сигналоподателя, така и за прокуратурата. Този мотив е „подкрепен“ с пример – съдебно решение от 2009 година, по което обаче прокуратурата не е била страна, нещо повече промените в закона, касаещ въпросното решение е изменен през 2014 година, посочва изданието. Освен всичко, според тази констатация на прокурора излиза, че прокуратурата няма правомощия, да ревизира решението на ОИК-Благоевград.

Съгласно Конституцията на Република България, обаче,

„Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като:
предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.“

„Предвид липса на основания за извършване на действия по реда на надзора за законност“, прокурор Прешелков прекратява създадената преписка по жалбата на Мариета Димитрова.

Вижте пълната резолюция за прекратяване на преписката тук.

„Благоевград нюз“ припомня, че срещу решението на ОИК – Благоевград, с което комисията не прекрати пълномощията на кмета на общината Камбитов, са подадени общо 5 жалби. Те са внесени от общинските съветници Злата Ризова, Калоян Ханджийски и Валери Смиленов, от гражданина Николай Кутанов, както и от председателя на БСП Корнелия Нинова, чрез председателя на Общинския съвет на БСП-Благоевград Любен Милев. Административен съд – Благоевград остави и петте жалби без разглеждане, пояснява изданието.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам