BG | EN

Почти нищо не е изпълнено от екологичната програма на Никола Козлево

Снимка: Валентина Минчева

През март 2024 г. областната администрация в Шумен съобщи, че в 9 от 10-те общини в региона е създадена организация за разделно събиране на отпадъците.

Единственото изключение е община Никола Козлево.

Екологичната политика на тази община беше тема и на последната сесия в Никола Козлево.

В докладна на кмета Исмаил Ибрям беше представен отчет за изпълнението на общинската Програма за опазване на околната среда през 2023 г. Трябва да се отбележи, че до октомври 2023 г. общината се управляваше от друг кмет, така че отчетът обхваща дейността на предшественика на Ибрям, Ешреф Реджеб, който беше начело на Никола Козлево два мандата.

В отчета е посочено, че по мярка „чисти технологии” миналата година са били ремонтирани 16 улици в селата, и това е една от малкото реални дейности по програмата.

През 2023 г. в общината няма изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност. Подадени са обаче проекти за обновяване на сградите на кметствата в селата Църквица, Крива река, Каравелово и Цани Гинчево. Няма реализирани проекти и за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, макар че е подаден за финансиране проект за обновяване на жилищен блок в село Пет могили.

В отчета е посочено, че през 2023 г. са били подменени 270 осветителни тела, като са монтирани нови енергоспестяващи на обща стойност 15 120 лв. Това много учуди съветниците и един от тях възкликна:

„Къде са тия енергоспестяващи лампи?”

В община Никола Козлево няма газифицирани обекти през 2023 г. Не са почиствани пътни артерии от натрупан прах и не е осигурена поддръжка за добро техническо състояние. Не са изградени растителни пояси по протежение на пътища и улици. Няма системни проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и др.  Никола Козлево не фигурира и в публичните справки на РИОСВ-Шумен за нивата на фини прахови частици за 2023 г. 

През 2023 г. не е изработена общинска програма за енергийна ефективност, нито са проведени информационни кампании за замърсяването на въздуха от твърдото гориво.

Не са изградени водопроводи за допълнителното водоснабядване на село Църквица. Частично са подменени водопроводите в селата Пет могили и Векилски – 3,4 км водопроводна мрежа общо. Не е изградена канализационната система в селата Никола Козлево, Вълнари, Цани Гинчево – все задачи, които са записани в общинската програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г.

Миналата година не са били почиствани машинно или ръчно речните корита, дерета и отводнителни канали. Направени са две проверки на всичките 14 язовира на територията на общината.

Проблеми има и с разделното събиране на битови отпадъци.

През годината са закупени 450 пластмасови кошове с вместимост 240 л и 20 пластмасови контейнери за отпадъци с вместимост 1 100 л.

Разделно събраните отпадъци са 800 кг – пластмаси 305 кг, хартия 464 кг, метали 31 кг, хартия няма.

Не е въведена системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци чрез закупуване на съдове и техника.

Не е изградена площадка за събиране на строителни отпадъци.

Не е закрито депото за битови отпадъци в село Никола Козлево, което е европейска директива от почти 20 години!

Не е извършен морфологичен анализ на смесените битови отпадъци. Не са проведени информационни кампании за разделното събиране на рециклируемите отпадъци, не са обучени служители на общината, няма участие в национални кампании на ПУДООС.

Програмата не е изпълнена, но няма проблем

По отношение на опазване на почвата и горите, в отчета също се виждат основно „не“.

Не са почистени и рекултивирани нарушени терени. Няма залесяване на неземеделски фонд и общински терени. Не е направен почвен мониторинг и превенция на замърсяване с нитрати и пестициди.

Не е създаден регистър на вековните дървета в общината. Не са изградени екопътеки. Не се спазват ограниченията за опазване на защитената местност „Чабуклията” до село Хърсово. Не е развит екотуризъм около вековната гора в село Хърсово.

Не са проучени лечебните растения в общинския поземлен фонд. Не са изградени залесителни пояси.

Паркови пространства и градинки има в селата Никола Козлево, Вълнари, Цани Гинчево, Пет могили, Ружица, Хърсово, които се поддържат от общинското предприятие „Никола Козлево”. Подменена е оградата на стадиона в село Пет могили на стойност 23 500 лв., от които 12 504 лв. са дарение от „Лонг Ман Холдинг” АД под формата на оградни пана.

На този фон е странно заключението в докладната на кмета Исмаил Ибрям: „През отчетния период 2023 г. не са констатирани проблеми при изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Никола Козлево”. Отчетът е изготвен от Таня Христова, старши експерт, и е одобрен от Петър Димитров, секретар на общината.

Какво е правил предходният кметски екип и ръководената от него администрация, както и общинското предприятие „Никола Козлево”, което има екологични задачи?

Генерираните отпадъци на територията на община Никола Козлево се събират и извозват от общинско предприятие „Никола Козлево“ до регионално депо. Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от специализиран автомобил с марка MAN, собственост на общината. Обслужването на съдовете се извършва два пъти в месеца по график.

Община Никола Козлево е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Добрич. Съгласно неговата програма, трябва да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на хранителните отпадъци. Могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура.

Жълтият контейнер за училището в село Вълнари
Снимка: Валентина Минчева

Община Никола Козлево има сключен договор с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки “Булекопак” АД от 19.08.2011 г., с последващо допълнително споразумение към договора и краен срок до 31.12.2023 г. Системата за разделно събиране в община Никола Козлево трябва да е изградена по двуконтейнерен модел, като на утвърдените адреси са разположени по един или два броя контейнери тип „Иглу“ с жълт цвят и един брой зелен контейнер тип „Иглу“. Жълтите контейнери са за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и метали. Зелените контейнери са предназначени за събиране на отпадъци от стъкло. Контейнерите отговарят на всички стандарти за качество и безопасност. Върху тях са поставени информационни стикери с видими четливи и ясни надписи, какви видове отпадъци от опаковки се събират в тях, като са посочени телефон и интернет адрес за връзка.

Тук е мястото да се припомни, че през първия мандат на предходния кмет Ешреф Реджеб беше създадено общинско дружество „Еко система – Никола Козлево” ЕООД, с амбициозна програма за дейност и с 10 работници, които трябваше да се занимават с екология, залесяване, строителство. Предприятието беше закрито в края на втория кметски мандат на Реджеб, и жителите на общината така и не разбраха каква беше целта от неговото съществуване. А от отчета за изпълнението на общинската програма се вижда, че то не е сврършило почти никаква работа.


Този текст е създаден в рамките на проекта „Разкриване на злоупотреби в местното самоуправление в периферните и селските общини на Североизточна България“ на сдружение „Про веритас“, финансиран от German Marshall Fund.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

Още от автора

Общинският съвет в Никола Козлево бламира кмета за нови назначения в администрацията

Ибрям поиска увеличение на щата на общинската администрация с 6,5 бройки и назначаването на трети заместник-кмет на общината.

Промени в Общинския съвет в Никола Козлево

В последния февруарски ден на високосната 2024 г. общинските съветници кръстосаха шпаги по управленски и стопански въпроси през новия кметски мандат.

Училището в с. Вълнари е лишено от 720 декара собствени земи вече 30 години

В същата несправедлива ситуация е и основното училище „Христо Ботев” в с. Църквица, което има около 500 декара земеделска земя, но не може да се разпорежда с тях.

Още за новините

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Общински съветници от ГЕРБ в Стара Загора лобират в полза на бивш офицер от ДС и подсъдим по делото „Масларова“

ъпреки забраната в Закона за устройство на територията общинският съвет в Стара Загора одобри проект за изменение на Общия устройствен план на община Стара Загора в частта му за имот със статут на озеленена територия за публично ползване в устройствена зона за вилно селище.

Побити камъни – история в сегашно време за каменна гора, потънала в отпадъци

Отбиваме вдясно от магистралата за София, само на 15-ина минути с кола от Варна. Движим се по черен път. От едната страна се нижат микросметище след микросметище. Ясно личат следи от багер, явно разчиствал купищата боклук. От другата е кално трасе, представляващо писта за мотокрос. Стигаме до малка полянка с черни кръгове изгоряла трева и почти изпепелен ствол на дърво.