Пет дружества си поделят обществени поръчки за горски пътища в Хасковска област

Снимка: bertvthul от Pixabay

Няколко дружества си поделят обществени поръчки за изграждане и ремонт на горски пътища в Хасковска област като всяко от тях се класира на първо място в дадена община, след като останалите се оказват отстранени или класирани на задни позиции. Това показва анализа на данни от Регистъра на обществените поръчки, направен от „За истината“.

Така например в Община Любимец за „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми”, са кандидатствали четири фирми. На първо място е класирана местната „Bолан – 05″ ООД.

Отстранените участници са трима. Единият е Дружество по закона за задълженията и договорите„Съмър уърк“ („Сатпро“ ООД, „Марибор стой“ ЕООД). Мотивите за отстраняването са, че дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Вторият елиминиран е „Трейс Груп холд“ АД. Причината е, че при изготвянето на техническото предложение от дружеството не са спазили условието на възложителя информацията за цената да се съдържа само и единствено в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Третият отстранен е ЕТ „Гарант Тодор Костадинов – Петър Петров“, от гр. Минерални бани.

При него комисията е счела, че „офертата не отговаря на изискванията за лично състояние“.

В друга община – Симеоновград, нямат такива претенции към този участник и са го обявили за спечелил поръчката за изграждане на горски пътища. Така ЕТ „Гарант Тодор Костадинов – Петър Петров“ е подписал договор за изпълнението й.

На търга се е явило и ДЗЗД „Съмър Уърк“, но е отстранен защото от комисията са установили, че един от участниците в него – „Марибор стой“ ЕООД е с влязло в сила Наказателно постановление за нарушение на Кодекса на труда.

За подобна поръчка, но този път в Ивайловград освен вече познатите трима кандидати се е явила и компанията „Ата строй“. Тук печелившият е „Съмър Уърк“, независимо от установените нарушения в работата на един от участниците в него, а отстранена се оказва „Ата строй“. Мотивите за това са „противоречия в офертата“.

При обществената поръчка за изграждане на горски пътища в Стамболово от „Ата строй“ са подали правилната оферта и съответно са класирани на първо място. На втора позиция е ДЗЗД „Съмър Уърк“. Тук отстранен участник се оказва „Р-Р – Инвест 1″, която не е представила технически издържано предложение. Другият останал извън класацията е също познат – ЕТ „Гарант Тодор Костадинов – Петър Петров“, а причината е, че „в указан от комисията срок, не са постъпвали допълнителни документи, поискани от нея“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам