Общинската администрация в Габрово планира увеличение на данъците от следващата година

Община Габрово
Снимка: gabrovo.bg

Само дни, след изборите за местна власт, които в Габрово бяха спечелени отново от Таня Христова (ГЕРБ) администрацията й обяви на сайта си, че пранира сериозно увеличение на местните данъци от догодина планира.

Според мотивите за увеличението са невъзможността на Община Габрово да продължи собствено финансиране по мащабни инвестиции през следващите отчетни периоди, поради ограничения си и недостатъчен бюджет, за да постигне подобни инвестиции, тъй като разчита основно на външно финансиране. Проектът и мотивите към него, не са подписани от служител в администрацията, но практиката е подобни документи да бъдат внасяни в Общинския съвет от кмета на града. В Габрово изборите, проведени на 27 октомври бяха спечелени още на първи тур от досегашния кмет Таня Христова (ГЕРБ).

„Изискванията от граждани и фирми, относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нужди по селата, се увеличава в пъти повече от това, което Общината може да си позволи с досега определените собствени приходи“, пише в мотивите за вдигането на местните данъци.

Предложението за увеличение на данък върху недвижими имоти, за всички данъчно задължени лица, е той да бъде повишен от 1,5 на 2,3 на хиляда върху данъчната оценка. Така приходите от сделки с недвижими имоти в общинската фхазна трябва да нараснат с близо 1 млн. лв. до 2,7 млн. лв през следващата година.

Друг мотив за исканото увеличение е, че в редица други областни градове данъците, с които се облагат сделките с недвижими имоти са по-високи от тези в Габрово.

Друг основен източник на приходи в бюджета на Общината, който също ще бъде увеличен от следващата година, е данъкът върху превозните средства. Най-сериозно засегнати ще бъдат собствениците на автомобили до 3,5 тона без екологична категория, или категоризирани с Евро 1 и Евро 2. Идеята за промяната е основана на принципа „замърсителят плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за тези. Очакваните приходи от увеличението в този случай са близо 400 хил. лв. Така в общинския бюджет на града през 2020 г. ще влязат над 3 млн.лв, при едва 2,3 млн. лв. през т.г.

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, също ще претърпи промяна в посока увеличение, гласи проектът, който предстои да бъде внесен за гласуване в Общинския съвет в габрово.

Според направеното предложение от 3,5 % този данък ще стане 4,5 % от стойността на придобитото имущество. Данък при придобиване по възмезден начин, да ще се промени от 2 % на 3 %, като очакваните приходи ще достигнат близо 1,3 млн. лв. или с 400 хил. лв. повече събираните до момента 850 хил. лв.

Това предложение ще засегне лицата, които не са братя и сестри, както или техните деца.

„Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата са да се увеличат постъпленията от собствени приходи, в размер на около 1,8 млн. лв., е записано в проекта, публикуван в сайта на местната администрация в Габрово. По този начин ще се даде възможност Общината да работи активно за удовлетворяване очакванията на граждани и бизнес заподобряване на инфраструктурата, изпълнение на социалната, културната и образователната политика, финансово подпомагана на обществения транспорт, съфинансиране на проекти по различни програми“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам