Община Шумен трябва да връща над 4.7 милиона лева за нарушения по обществени поръчки по ОПОС

Станцията беше завършена през 2016 г., а на церемонията по откриването
присъства и премиерът Бойко Борисов.

Община Шумен трябва да възстанови на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) над 4.7 милиона лева за нарушения по проекта за подобряване на водния цикъл на Шумен – II етап, известен като ИСПА 2, който беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).  Това постанови Административният съд в Шумен, който е разгледал казуса в закрито заседание на 14 август. Решението по делото е публикувано на сайта на съда.

Финансовите корекции по ИСПА 2 са наложени на община Шумен за нарушения в документацията на три обществени поръчки по ЗОП (Закона за обществените поръчки), свързани с изграждането на биологичното стъпало на пречиствателната станция за отпадни води. 

В началото на ноември 2019 г. в Община Шумен беше изпратено искане от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма“Околна среда 2014-2020г.“, с което общината е уведомена за следните наложени санкции по трите обществени поръчки:

– по главница в размер на 259 475,73 лева по нередност № ОПОС20/16/КФ/010/03, считано от 18.05.2018г. се начисляват лихви за просрочие, като начислената лихва до 31.10.2019г. е 38 347,49 лева

– по главница в размер на 981 274,83 лева по нередност № ОПОС20/18/КФ/120/01 (аванс), считано от 20.07.2018г. се начисляват лихви за просрочие, като начислената лихва до 31.10.2019г. е 127 848,49 лева ;

– по главница в размер на 2 980 373,86 лева по нередност № ОПОС20/18/КФ/120/01 (неверифицирани), считано от 20.07.2018г. се начисляват лихви за просрочие, като начислената лихва до 31.10.2019г. е 388 307,63 лева (неверифицирани).

Според данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) финансовите корекции са наложени за „нарушения в документацията за обществени поръчки“ по три процедури по ЗОП.  Сумите по трите финансови корекции са за общо 4,221 милиона лева, а лихвите към датата на връчването на иска са над половин милион лева.

Община Шумен оспори решението на МОСВ за наложените корекции с мотива, че няма съставени актове по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и акт за установяване на публично вземане. Тази теза на общината обаче е отхвърлена от съда.    

Съдът оставя без разглеждане исковата молба на община Шумен срещу МОСВ и Министерство на финансите (МФ) и осъжда общината да плати деловодните разноски на МОСВ – 800 лв. и на МФ – 200 лв. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Пречиствателната станция за отпадни води в Шумен трябваше да се изгражда още през 2008 г. по първия проект за водния цикъл на Шумен – ИСПА, но тогава строителството не успя да започне. Реалното изграждане на обекта започна чак през 2014 г. като част от нов проект. Станцията беше завършена през 2016 г., а на церемонията по откриването присъства и премиерът Бойко Борисов.  

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам