Община Пазарджик е „забравила“ да си потърси 1 млн. евро от дружество на Гинка Върбакова

Антикорупционният фонд е сезирал прокуратурата за нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа

Дружеството „Риал Стейтс“ ЕООД не е изпълнило договора си за изграждане на фотоволтаичен парк от 50 MW край селата Априлци, Елшица и Сбор
Снимка: АКФ

Сдружението „Антикорупционен фонд“ е сезирало прокуратурата за това, че местната власт в Пазарджик не полага достатъчно грижи за стопанисването на общинското имущество. Анализ на фонда е показал, че дружеството „Риал Стейтс“ ЕООД не е изпълнило задължението си по договора си с Община Пазарджик за изграждане на фотоволтаичен парк от 50 MW край селата Априлци, Елшица и Сбор.

Според контракта компанията е трябвало да въведе е в експлоатация мощностите в срок от 32 месеца след издаване на строителното разрешение. На практика това е трябвало да се случи до началото на 2013 г.

От Търговския регистър е видно, че компанията не е реализирала и по – голямата част от договорената инвестиция в размер на 400 000 000 лв. Община Пазарджик обаче до момента пропуска да си поиска неустойката в размер на 1 млн евро.

След анализ на медийни публикации и отговори след запитвания по Закона за достъп до обществена информация екипът на Антикорупционния фонд е достигнал до следната

хронология.

Срещу 500 000 лева и конкурс Община Пазарджик продава на “Риал Стейтс” близо 2000 декара, с дървесина на стойност близка до тази на сделката върху нея, срещу ясно дефинирани условия и неустойка при неизпълнение.

Договорът е сключен на 04 юли2008 г. и според клаузите му, когато статутът на земята бъде изменен, инвеститорът следва да изгради в имота „Соларен фотоволтаичен парк“, включващ фотоелектрически модули, следящи системи и инвертори, създадени от водещи световни производители.

Договорено е соларната фотоелектрическа централа да възлиза на 50 MW номинална силова инсталация. Тя трябва да бъде изградена в рамките на 32 месеца от датата на издаване на строително разрешение. Екипът на АКФ твърди, че всяко друго тълкуване на договора би било форма за заобикаляне на закона и потвърждение на познат порочен модел на тълкуване на ангажимента “срок на изпълнение към поредно строително разрешение”.

Договорената инвестиция,

която „Риал Стейтс“ трябва да направи, без разноските по промяната на предназначението на земята и проектирането, следва да бъде най-малко 400 милиона лева. Освен това компанията се ангажира да разкрие и поддържа в продължение поне на 2 години най-малко 52 работни места за работници с постоянен адрес в Община Пазарджик. Продавачът има право да развали сделката, като задържи вече платените му пари, в случай че купувачът изобщо не започне строителство на централата, а изрично е посочено, че ако купувачът не е реализирал пълния размер на договорените фотоволтаични мощности в срок или пък не е изпълнил друго от условията в договора, той дължи

неустойка в размер на 1 млн. евро.

Според графика със сроковете, представен пред ДКЕВР за строителството на проекта, изграждането на фотоволтаичната централа „Априлци“ следва да бъде извършено на 2 етапа. Първият предвижда изграждане на присъединителна подстанция и изграждане на 40 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец 12. 2012 г. Втори етап включва изграждане на още 20 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец 12.2014 г. Това обаче не се случва. Тъкмо обратното

Разрешението за строеж е издадено на 16 април 2010 г. Първият етап от построяването и пускането в експлоатация на фотоволтаичната централа с обща мощност 1,15 MW е завършен през февруари 2011 г. На 22 юни 2012 г. е пусната в експлоатация централа с мощност 1,3 MW. В точка„Перспективи и развитие“ от Доклада за дейността на „Риал Стейтс“ към Годишния финансов отчет за 2016 г. става ясно, че се предвижда инсталиране на следваща мощност от 20 MW.

Според доклада „строителни дейности могат да бъдат започнати след осигуряване на финансиране на проекта“. На 28 декември 2015 г. обаче „Риал Стейтс“ ЕООД подава заявление за прекратяване на лицензията пред КЕВР. То е мотивирано със законодателната промяна от 2015 г., с която добивът на „зелена енергия“ става далеч по-нерентабилно занимание. С Решение от 11 май 2016 г.

КЕВР прекратява лицензията на компанията.

Към днешна дата в соларен фотоволтаичен парк „Априлци“ са изградени две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2,45 MW, вместо обещаните 50 MW.  Строителни дейности по изграждане на други мощности към настоящия момент няма. От годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г. става ясно, че персоналът за 2011 г. е 3 човека, а за 2012г. – 2 човека. Това води към констатация за неизпълнение на ангажимента за разкриване на 52 работни места в първите 2 години от функционирането на централата.

На 16 януари 2018 г. „Риал Стейтс“ включително продава два от прехвърлените от Община Пазарджик недвижими имота с обща площ 459.751 дка, въпреки задължението да не се отчуждава имота до въвеждането в експлоатация на парка.

Стойността на сделката е 977 915 лв.

Във връзка с гореизложените факти и съмненията за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на „Риал Стейтс“, отправихме запитване до Кмета на община Пазарджик по реда на ЗДОИ. Така получихме информация от кмета Тодор Попов, че няма възникнали спорове между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“ по изпълнението на договора, няма сключени споразумения между община Пазарджик и „Риал Стейтс“, не са предприемани действия за търсене на неустойка по същия договор, както и че договорът не е прекратен.

Според Попов не е налице неизпълнение от страна на „Риал Стейтс“. Кметът обяви, че „поради това, че в срок е изпълнено задължението за изграждане на „Соларен фотоволтаичен парк“ не са извършвани проверки и не е възлагано извършването на такива“.

Не е ясно

защо Община Пазарджик не е проверила обект,

който би трябвало да е най-мащабната инвестиция в областта, със заявка да се превърне в най-големия фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа. Както вече беше посочено, инсталираната номинална мощност е 2,45 MW или повече от 20 пъти по-малко от задължението по договор. Остава неясно защо Община Пазарджик счита, че в срок е изпълнено задължението за изграждане на „Соларен фотоволтаичен парк“ с мощност 50 MW. Очевидно е, че „Риал Стейтс“ не е направило  договорените инвестиции в размер на 400 млн. лв. и не са разкрити 52 работни места в продължение на поне 2 години.

Годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на „Риал Стейтс“, достъпни на страницата на Търговския регистър, сочат, че нито едно от задълженията по договора с Община Пазарджик не е изпълнено. С оглед липсата на проверка не става ясно на какво основание Попов твърди, че не е налице неизпълнение от страна на „Риал Стейтс“.

Екипът на Антикорупционният фонд твърди, че

не са положени достатъчно грижи

за стопанисването на общинското имущество в Пазарджик от компетентните длъжностни лица от общината. Неустойката, която „Риал Стейтс“ би дължало, ако се докаже неизпълнение на договора, каквото според нас е налице, е в размер на един милион евро. Поради бездействието на компетентни дължностни лица от общината могат да бъдат нанесени щети на общинския бюджет най – малко в размер на непоисканата неустойка.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам