Добрич обяви обществена поръчка за почистване на града за 1,5 млн. лв.

контейнери варна
Илюстративна снимка: За истината

Община Добрич обяви обществена поръчка – открита процедура, за „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“. Прогнозната стойност на поръчката е 1,5 млн. лв. без ДДС.

Критерият за оценяване на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” – „Оптимално съотношение качество/ цена”.

Срокът за изпълнение на договора, който ще бъде сключен с избрания изпълнител, е 12 месеца, считано от получаване на писмено уведомление от страна на възложителя за стартирането му.

Дейностите, обект на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, са следните:

“Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади”

“Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване”

“Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.”

“Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване”

“Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване”

“Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.”

“Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.”

“Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на масовия градски транспорт, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване”

“Оросяване на улици и площади”

 „Почистване на хоризонталните линейни отоци“

“Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране”

“Почистване на пътни принадлежности:

  • пътни знаци;
  • пътеуказателни табели;
  • предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.”

“Почистване на рекламни и агитационни материали:

  • стълбове и дървета
  • табла”

“Почистване на графити”

“Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата”

“Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон”

„Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.“

„Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища“.

Крайният срок за подаване на офертите е 12 ноември т.г.. Те ще бъдат отворени на 15 ноември.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам