Община Габрово е платила 48 хил. лв., за да обжалва 1.3 млн. лв. финансови корекции по европроекти

Община Габрово
Снимка: Христо Петров

Малко над 1.3 млн. лв. финансови корекции са наложени на Община Габрово за изпълнението на шест проекта в периода 2016 г.- 2020 г. За същия период за съдебни дела срещу органа, наложил корекциите Община Габрово е платила 48 325 лв.

С най-много финансови корекции е проектът „Развитие на устойчив градски транспорт на Габрово“. Той е най-големия проект, изпълняван от общинската администрация в града през посочения период. Стойността му е 13.6 млн. лв., от които 4.6 млн. лв. са собствено съфинансиране на Община Габрово.

Освен с най-голям бюджет това е и проектът с най-много финансови корекции – десет за малко под 520 хил. лв., сочи справка в Системата за наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020. Всички са за нарушения в документацията  за обществена поръчка, две са отменени от съда.

По въпросния проект са проведени поредица процедури за избор на изпълнител, в които Управляващият орган, а в последствие съдът, отчитат

условия за нелоялна конкуренция.

По обществена поръчка с предмет „Подобряване на организацията на движение на най-натоварените кръстовища в Габрово“ Община Габрово е сключила договор с дружество „Сименс Мобилити“ на стойност  448 хил. лв. Управляващият орган обаче констатира нарушения при провеждането на процедурата по избор на изпълнителя в няколко пункта.

Въведено е ограничително изискване, т.е. възложителят (Община Габрово) е поискал участниците в процедурата да посочат производителя или търговската марка на „основните видове изделия и системи, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката“. В самата спецификация към поръчката обаче „няма дефиниция и конкретно указание кои елементи и системи са основни“, отчита съдът, чието заключение е, че заради това „са налице пречки за възлагането на дейността в конкурентна среда“, което води до неравно третиране на кандидатите.

По същата процедура съдът приема констатациите на Управляващият орган за

незаконосъобразно избран изпълнител.

Финансовата корекция по този договор е 134 хил. лв., още 6 хил. лв. на данъкоплатците са похарчени за водене на съдебни дела за отмяната й.

По договор с предмет „Изпълнение на необходимите информационно- комуникационни технологии за модернизиране на градския транспорт в  Габрово – 2018 г.“ за изпълнител е избрано същото дружество – „Сименс Мобилити“. Стойността на договора е малко над 1 млн. лв., намалени в последствие със 122 хил. лв., колкото е финансовата корекция по тази поръчка. Наложена е заради

незаконосъобразно отстранен участник

в процедурата, с която е избран изпълнител.

Въпросният участник е представил брошура, а не официален документ, удостоверяваща техническите качества и параметри на вложените изделия. Според комисията по оценка, назначена от кмета на Габрово, брошурата не е документ, но според съда

Община Габрово не е обявила предварително какви документи трябва да съпътстват офертата.

С този мотив съдът отхвърля претенциите на габровска Община за отмяна на санкцията и я осъжда да заплати 9 хил. лв. съдебни разноски.

По договор за преустройство на автобусна спирка, в рамките на същия проект, на стойност 185 хил. лв., е наложена корекция от 11 хил. лв. заради въведените критерии за подбор на изпълнителя, които съдът по-късно отчита, че са

пречка за свободната конкуренция между участниците.

За това дело Община Габрово плаща 200 лв. съдебни разноски.

По договора за ремонт на подлези финансовата корекция е малко под 53 хил. лв., за делата по отмяната й, които е загубила, Общината е платила 2500 лв.

Две са отменените от съда санкции срещу Община Габрово – по три договора за строителен надзор, по които Общината печели делата, а съдебните разноски от 200 лв. този път са в нейна полза и по поръчка за купуване на осем автобуса, по която първоначално е била наложена корекция от 316 хил. лв., отменена с решение на Върховниа административен съд.    

По договор с предмет „Подобряване на системата за градски транспорт чрез закуп уване на три нови CNG автобуса“ първоначалното искане е било за финансова корекция от 324 хил. лв., която в последствие е намалена на 129 хил. лв. Съдебните разходи на общинската администрация по тази обществена поръчка са малко над 9500 лв.

Това не са всички

пари, платени индиректно от габровските данъкоплатци

по тази обществена поръчка. В хода на процедурата за избор на изпълнител един от участниците обжалва класирането пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК ), която отменя заповедта на кмета на Габрово за класиране на участниците. Производството пред КЗК струва на Община Габрово 3200 лв. разноски, още 4720 лв. е осъдена да плати Общината с решение на Върховния административен съд, с което се оставя в сила решението на КЗК.

Заради

нарушения в обществените поръчки

шест финансови корекции за общо 222 хил. лв. са наложени по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура“, който е на стойност 4.7 млн. лв., от които 7 млн. лв. безвъзмездно финансиране.

За малко над половин милион лева са санкциите по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Стойността му е 11 млн. лв., от тях 7.7 млн. лв. са по Оперативна програма „Региони в растеж“, останалите се финансират от Община Габрово, която е платила 9563 лв. разноски, за да обжалва корекциите.

С налагането на финансови корекции се цели

гарантиране на законосъобразно разходване на средствата

по проекти с европейско и национално финансиране и да се гарантира, че разходите, направени за изпълнение, са в съответствие с европейското и българско законодателство. Когато има разминаване между българското и европейско законодателство и направените разходи, се регистрира нередност, която се санкционира с налагане на финансова корекция. Нередност не е само доказано наличие на вреда, а и потенциална възможност за нанасянето на вреда на общия бюджет. С финансовите корекции се намалява бюджета по проектите, което общините трябва да компенсират и най-често това е със заем от държавата.


Б.ред. Размерът на разходите за съдебни дела е от публично достъпен отговор на кмета на Габрово на питане от общински съветник в града.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам