BG | EN

Община Варна не е залесила нито декар за последните две години

В община Варна не е залесила нито декар урбанизирани територии през последните две години. Това показва информация, получена от сайта ЕкоВарна след въпроси, изпратени по Закона за достъп до обществена информация до вече бившия директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ в местната администрация Петър Гърбузов. За периода 2022 – 2023 г. са засадени единствено дървета в междублокови пространства, частни имоти, по улиците на града по реализирани компенсаторни програми, както и по проекти за благоустрояване.

Засадените по компенсаторни програми дървета спрямо отсечените през миналата година са били три пъти по-малко в сравнение с 2022 г., показва още справката от общината. Докато преди две години балансът засадени – отсечени е 665 дървета плюс, то през миналата е само 215. Ако вземем предвид, че голяма част от дърветата загиват още през първата година заради липса на грижи, балансът за зелената система на Варна е отрицателен. „Над 1/3 от засадените дървета и храсти по компенсаторни програми не оцеляват заради липса на адекватни грижи за тях. Дърветата умират“, сочат наблюденията на агронома Кристияна Опрева.

Според него причината за това от една страна е, че климатът във Варна е станал изключително сух през последните години, а от друга – че компенсаторните програми се реализират на терени далече от имота на собственика, където реално са отсечените дървета.

За две години общината има един единствен сключен договор с юридическо лице (през май 2023 г.) за безвъзмездно поддържане на озеленени и залесени площи на територията. Съгласно този договор компанията е засадила 6 палми, две иглолистни пинии, 25 лавровишни и още няколко тревисти и храстови видове.

По инвестиционна програма на общината за реконструкция и обновяване на междублокови пространства са предвидени за засаждане 1940 дървета в периода 2015 – 2023 г. Това прави средно по 215 дървета на година. От общината уточняват, че част от обектите са все още в процес на реализация.

Според една от наредбите, действащи във Варна минимална изискуема зелена площ на жител в урбанизирана среда трябва да бъде 20 км. м. В Общия устройствен план на Варна е записано, че тя е 10,5 кв. м. От къде идва това разминаване?

Да засадиш дърво във Варна – мисия невъзможна

Ще разкажем само два примера за това как община Варна прави залесяването от граждани почти невъзможно.

В края на миналия септември Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се обърна към бившия кмет кмет на Варна Иван Портних, с молба да засади дървесни видове в градска среда. Посочен беше конкретен терен в местността Коджа тепе, който е изсечена просека, за да осигури път за поредния строителен инвестиционен проект. Теренът подлежи на регенериране и компенсиране на изсечената дървесна растителност и е в съсобственост на общината. Освен него, от организацията молят общината да посочи други поземлени имоти под неин контрол, подходящи за озеленяване.

Отговорът е в предизборна обстановка – среща с бившия заместник кмет Христо Иванов с представители на сдружението. Иванов разпорежда да се направи проверка за имота, към който има интерес за залесяване. Отговор пристига месец по-късно и в него няма нито дума за въпросния терен, нито за други подходящи за залесяване места във Варна. Изброени са единствено разпоредби, по които принципно се извършва засаждане на дървета от граждани и фирми на територията на общината.

Резултатът – засадени дървета все пак има, но заобикаляйки общината. В началото на декември Обществен център за околна среда и устойчиво развитие провежда акция по засаждане на дръвчета, но в двора на университетската болница „Св. Марина“.

Подобна е историята и на варненеца Димитър Димитров, който в края на 2019 г. след близо две години преговори с кметството на район „Младост“ успява да получи разрешение за засаждането на 25 многогодишни дръвчета в междублоково пространство в кв. „Възраждане“. Димитров подава молба в кметството да залеси 100 дългогодишни дървета през пролетта на 2018 г. Изненадата му е голяма, когато разбира от специалист-озеленител на района, че места за залесяване не просто няма в момента, а и няма предвидени такива. Димитър обаче не се отказва. Учредява инициативен комитет, от името на който подава същата молба с ясно посочени десетки декари, където според кадастъра е общинска собственост и може да се озелени. Дали защото годината отново се оказва предизборна или поради други причини, Димитър успява да договори засаждането на 25 дръвчета.

Какво трябва да се промени

„Процедурата е толкова тромава, тежка и продължителна, че понякога може да отнеме до 2 години, и то при изключително мотивирано преследване на общината, за да се получи резултат – засаждане на едно дръвче, пък било то и в градинката пред блока“. Това заявява Сабина Максимова, която ръководи кампанията по залесяване, инициирана от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. На практика трябваше да прескочим общината, за да засадим няколко дървета във Варна, разказва Сабина за организираната акция за залесяване в двора на УМБАЛ „Св. Марина“. С болничното ръководство отново се налага изминаване на определени съгласувателни процедури, координация, разглеждане на статута и плановете на терена, решение на Управителен съвет. Но това отне няколко седмици, а не години, казва Максимова. Според нея реализацията на акцията е доказателство, че ако общината работи със същата координация, може да взема решения много по-бързо.

Какво е необходимо

Община Варна да изработи:

Публичен документ, който да описва процедурите за засаждане на дърво на общински терен от физическо или юридическо лице.

Крайно необходимо е да бъдат определени терени, които имат нужда от залесяване и които са проучени предварително, условно наречени „терени със зелен печат“. Те да са обществено достояние.

Да има ясни правила за времето на засаждане, да се отворят определени времеви прозорци за залесяване.

Координация на гражданите с професионални озеленители от страна на общинската администрация.

Възможност за лесна и бърза комуникация с общината, примерно „бърза писта“ за създаване и реализиране на кампания за залесяване.

Опис на допустимите за засаждане растителни видове на съответните общински терени.

Залесяваме, а после?

Част от всяка програма за залесяване трябва да бъде устойчивостта, убедена е Сабина Максимова. За да може едно дърво да оцелее, трябва да бъде поливано редовно в определени периоди. В момента общината разчита, че този, който засади дърво, ще се грижи за него поне няколко години. Повечето акции за залесяване, не само във Варна, се провеждат от доброволци – хора, отделили от свободното си време в името на нещо добро. Техният ангажимент обаче се простира единствено до конкретната акция и е много трудно да бъдат организирани в последващи действия по поддръжка.

За да оцеляват засадените видове, те трябва задължително да попадат в терените, обслужвани от фирмите по озеленяване, с които общината има договори. „Това досега не се е случвало. Човек е трябвало сам да мине през бюрократичните мъки, да засади дърво и сам да се грижи за него. Това не е устойчив модел и затова успеваемостта е много ниска“, коментира Сабина Максимова.

Методи за озеленяване на общински терени

Макар и чисто теоретично Община Варна има разписани методи за озеленяване на общински терени от граждани и фирми. Една от възможностите е с едногодишен договор между физическо или юридическо лице за „Безвъзмездно поддържане на озеленени и залесени площи на територията на Община Варна – паркове, градини, детски площадки, спортни площадки и междублоковите пространства или части от тях“. Заявления се подават по утвърден формуляр – образец №1 от „Наредба на ОбС Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна“. Той мoжe да се получи в информационния център на Община Варна или да се подаде заявление под формата на свободен текст. В наредбата са описани задълженията на възложителя и изпълнителя.

От 2019 г. Община Варна предоставя възможности за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с развитие и опазване на зелената система и подобряване състоянието на общинските зелени площи. Cpeдствaта за реализирането им се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година. Има реализирани такива около междублокови пространства, но не са много, като обикновено предвидените средствата за това не се изразходват. Могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни сгради. Условията са описани в Наредба на O6C Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“.

Препоръките на Общината

Препоръките относно растителността и периода на засаждане, с които трябва да се съобрази всеки ентусиаст, решил да засади дърво на обществен терен във Варна гласят следното:

Растителността да бъде в контейнер, с право стъбло, без видими наранявания, с добре оформена корона и височина над 2,50 м. Диаметър на стъблото на височина 1,25 м. над нивото на почвата да е от 8 до 14 см. За широколистните видове. При засаждане на иглолистна растителност изискванията за височина да е от 150 – 200 см. Засаждането е добре да се извърши в подходящ сезон пролет или есен (когато температурите са в диапазон над 0 градуса — 15-16 градуса) в съответствие с нормативните изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради. Дърветата трябва да бъдат стабилизирани с колчета и обтяжки. Новозасадените индивиди се обозначават с табелки, описва се основание на засаждането, дата и срока на поддържане.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие подготвя онлайн наръчник за залесяване. Ако имате опит в залесяването на обществени терени с конкретни примери, може да ги споделите на info@ecovarna.info.


Тази статия е създадена от „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР) в рамките на проекта за подкрепа на независими регионални медии на Сдружение с несторанска цел „Про веритас“. Мненията, споделени в него са на ОЦОСУР и не непременно са споделени от „Про веритас“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

Още от автора

Ще остане ли „Младежки дом – Варна“ на младежите? 

„Една от сградите на Общинския детски комплекс във Варна (до хотел „Черно море“) е твърде апетитна. Намеренията към нея не са на Общината, а на някои от строителите във Варна. И ако Общинският детски комплекс го няма в тази сграда, много лесно ще се осъществят намеренията им“, твърди Дарина Иванова, дългогодишен експерт „Младежки дейности“ към Община Варна и граждански лидер.

Ученици от Варна подаряват авторска игра за отпадъците (подкаст)

Ученици от Първа Езикова гимназия във Варна създадоха настолна игра за разделното събиране на отпадъците. "Пътешествията на Кутийка – картонената кутия за пица търси своето място. Помогнете ѝ!" е идея на дванадесотокласници профил „География и икономика“ към гимназията. Насочена е към деца на възраст между 3 и 11 години. Целта е да ги научи на правилно разделяне на отпадъци и съответно рециклиране, разказа Карина Цветкова, ученичка в 12-ти клас.

Побити камъни – история в сегашно време за каменна гора, потънала в отпадъци

Отбиваме вдясно от магистралата за София, само на 15-ина минути с кола от Варна. Движим се по черен път. От едната страна се нижат микросметище след микросметище. Ясно личат следи от багер, явно разчиствал купищата боклук. От другата е кално трасе, представляващо писта за мотокрос. Стигаме до малка полянка с черни кръгове изгоряла трева и почти изпепелен ствол на дърво.

Още разследвания

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.

Безотговорността, която уби Венци – години наред Община Русе е оставила спортни съоръжения без защита от мълнии

Документи, разкриват, че нито едно от спортните игрища в Русе не разполага с изправна мълниезащита. В Община Русе са знаели за проблема отдавна, но допреди нелепата смърт на Венци през лятото на миналата година не са предприети реални мерки за обезопасяване на съоръженията.