Нова година – нов късмет за силистренския боклук

Илюстративна снимка: Pixabay

Новата година започва с нова надежда, включително и в сферата на управлението. В Силистра това е надеждата за решаване на проблемите в областта на управлението на отпадъците.

Управлението на отпадъците или по-скоро липсата му е на път да излезе скъпо на гражданите

Поради запълването на клетките в регионалното депо за отпадъци край Силистра, в което депонират отпадъците си 6 общини от областта, както и заради незаконосъобразното поведение на някои от тях, се стигна до криза, която, ако не бъде разрешена през новата година, може да струва много скъпо на гражданите.

Всъщност, тя може би вече струва скъпо, съдейки по мерките, които се вземат за нейното решаване и увеличените такси за битови отпадъци от тази година, както и заради надвисналата опасност да бъде забранено депонирането на отпадъци, което да наложи ползването на други депа в отдалечени градове.   

Конкурс под условие

Притисната от тези спешни обстоятелства, през декември 2021 г. Община Силистра обяви обществена поръчка с предмет „Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“ на стойност 2 409 875.08 лв.  Поръчката, обаче, е обявена под условие, заради липса на финансиране.

Като източници на финансиране в раздела „Указанията за участие“ администрацията изброява като възможности: собствени средства на общината или средства по Постановление на Министерски съвет, или средства от кредитен ресурс. Всичко това с уговорката, че „към настоящият момент не са осигурени средства за реализиране на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка“.

Затова, поради липса на осигурено финансиране от страна на Възложителя към момента на откриване на процедурата на възлагане, договорът с евентуалния изпълнител ще бъде сключен при условията на чл.114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Този текст от закона гласи, че „когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.“

Защо няма пари за разширение на депото за отпадъци?

Всъщност, причината да няма осигурено финансиране при обявяването на поръчката е поведението на две от общините, които ползват депото – Община Дулово и Община Силистра, която го стопанисва. Тези общини, които трябва да са най-големите „донори“ на финансирането за новото съоръжение, са спрели да внасят отчисления на тон депониран отпадък, които трябва да бъдат внасяни според изискването на Закона за управление на отпадъците в специална сметка. С тази сметка се разпорежда директорът на РИОСВ-Русе, а средствата от нея се използват именно за такъв тип инвестиции, след обосновано искане от общините до него.

След влизане в сила през 2013 г. на изискването да бъдат внасяни такива отчисления, въпросните две общини са внасяли до определен момент сумите, след което спират да го правят (Силистра спира през 2016 г.). Така натрупаните средства по сметката до този момент остават блокирани и не могат да се ползват.

В същото време се появява и нуждата от спешно изграждане на ново съоръжение – Клетка 4 – за приемане на отпадъци в Регионалното депо. Затова алармират от няколко години специалистите на редовните годишни заседания на сдружението на общините, които изхвърлят боклука си в депото. Разноските за строежа на новото съоръжение се делят пропорционално според числеността на населението на общините, ползващи депото. Но се оказва, че няма средства заради невнесените отчисления на двете общини. 

По данни от 2020 г.,

Община Силистра дължи общо 3 699 727,01 лв.,

от тях 497 111,31 лв. по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 3 202 615,70 лв. по чл. 64 от ЗУО,

а Община Дулово – 1 827 4790,68 лв.,

като от тях 304 963,56 лв. по чл.60 от Закона за управление на отпадъците и 1 522 527,12 лв. по чл.64 от Закона.

А време за отлагане на изпълнението реално няма –

клетките за депониране на отпадъци в депото на Силистра са запълнени. Нещо повече, през пролетта на 2021 г. Община Силистра е обявила и платила поръчка, възложена на предишния проектант, за препроектиране на Клетка 2 и 3 така, че да се увеличат обемите за поемане на отпадъци в тях и да се удължи използването им до 2023 г. Мярка, която е доста спорна от екологична гледна точка, заради натоварването на подложката на клетките, която е изчислена да приеме определено количество боклук.

През юли 2021 г., на заседание на сдружението на общините, които депонират отпадъци в депото, кметът на Главиница Неждет Джевдет изразява съмнения в представените изчисления от специалистите на Община Силистра, и твърди, че не вярва че така изчисления обем на клетка № 3 ще бъде достатъчен до 2023 г. По информация на шофьори на сметоизвоващи автомобили, които са го информирали,

клетка № 3 вече е запълнена и отпадъци вече се депонират в клетка № 4 .

Относно финансирането на строителството на новата клетка първоначално се е разчитало на двата посочени алтернативни източници от кмета – директно чрез постановление на министерския съвет и чрез банков кредит. Затова, вместо да започне да изплаща и внася невнесените задължения по сметката в РИОСВ-Русе, кметът на Силистра започва да води преговори с Министерството на околната среда и водите за финансиране и отпускане на средства. Това става ясно от публикуваните протоколи от заседанията на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъци, в което влизат шестте общини – голяма част от дискусиите се водят по въпроса за финансирането. От МОСВ, обаче, отказват да финансират дейностите. От Министерство на финансите също отхвърлят искането заради средства, необходими за борба с Ковид пандемията.

Междувременно от община Силистра чрез работни срещи се опитват да убедят и директора на РИОСВ-Русе да отпусне необходимата сума от вече събраните в сметката около 2 млн.лв, въпреки че Общината е спряла да внася и не изпълнява задълженията си. Директорът, обаче, поставя условие за поемане на ангажимент за погасяване на задълженията от кмета на Силистра. Такъв ангажимент не е поет и кризата се изостря, като през 2020 г. Община Силистра е глобена с 30 хил. лв. за неизпълнение на задълженията и пристъпва към принудително събиране на сумите заедно с лихвите.

Логично е да се попита:

Ако не са били внасяни тези средства от около 4 милиона лева, за какво друго са ползвани?

На последното заседание на сдружението за управление на отпадъците единият от представителите на кметовете пита: След като не са били внасяни парите за отчисления от Община – Силистра, за какво са били харчени след постъпване в бюджета на Община Силистра? На този въпрос главният счетоводител на общината Анелия Василева отговаря, че от документи, които е виждала през този период, те са били харчени за „капиталови разходи“ за обекти на територията на община Силистра.

Ако твърденията на главния счетоводител на общината са верни, изводът, който може да се направи, е, че

невнесените отчисления през годините са харчени произволно и не по предназначение.

И може би точно затова не са внасяни.

Това не попречи на кмета на Силистра, в опит да преодолее кризата с боклука, да поиска на няколко пъти от общинския съвет увеличение на таксата за битови отпадъци за силистренци, аргументирайки се именно с нуждата от внасяне на отчисления и тяхното увеличение през годините (които реално не са внасяни). След двукратно отхвърляне от общинските съветници в края на 2020 г., от новата година увеличението на таксата за битови отпадъци за силистренци стана факт с решение на местния парламент от последното заседание на 2021 г.

Как кметът на Силистра поздрави за Коледа гражданите с по-висока такса смет – тук

Точно обратния резултат може да се наблюдава при общини с добро управление на отпадъците.

Община Троян, например, реши да запази и през новата година размера на таксата „Битови отпадъци“ за бизнеса и физическите лица въпреки нарастването на основните компоненти за формирането ѝ и увеличените разходи в план сметката за 2022 г., защото ще получи намаление с 50% на отчисленията. А това може да стане, само ако са били внасяни редовно отчисленията. Въпросното намаление става факт и заради изградена сепарираща инсталация, която намалява депонирания отпадък в Троян с 50%.

Гражданите на Силистра, уви, нямат този късмет.

На територията на община Силистра е започнало изграждането на такова съоръжение – сепарираща инсталация, но не е изградено. А средства от отчисления по ЗУО могат да бъдат изразходвани за изграждане на депата за отпадъци единствено, ако те са част от цялостната инфраструктура, осигуряваща управлението на отпадъците в региона. Тоест, депото на Силистра трябва да бъде комбинирано и с изграждането на  инсталация за сепариране и компостиране, каквато вече работи в Троян и дава възможност за намаляване на отчисленията с 50%. Дори само на това основание – липсата на такава инсталация, директорът на РИОСВ-Русе може да откаже отпускане на средства за новата клетка на депото в Силистра. Затова Община Силистра придружава искането си до директора на РИОСВ-Русе за отпускане на средства за изграждане на Клетка – 4 и с искане за отпускане на 156 000 лв. от собствените си натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО за възлагане на проектиране, независим строителен надзор и авторски надзор в строителството на обект “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)”.

Кризата с боклука

води до провеждането на няколко заседания на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Силистра през 2021 г. На последното зам.кметът по устройство на територията инж. Тихомир Борачев предупреждава кметовете на шестте населени места, които спорят за това как и от кого да се осигури финансирането, че ако строежът на новата Клетка 4 не започне през пролетта на 2022 г., може да се стигне до депониране на отпадъците в други регионални депа – Русе, Добрич, което би довело до огромни разходи. Тоест, възможен е „софийски сценарий“ за силистренския боклук, когато през  2008 г. Столична община депонира една част от боклука си в Клетка 1 на силистренското депо – за което плати сериозна сума.

С оглед да се избегне този скъпоструващ сценарий за разнасяне на боклука в далечни места, някои общини от сдружението се отказват от искания за финансиране на собствени проекти за купуване на техника за отпадъци(Главиница), а Община Силистра, вече изправена пред пълна безизходица, поема ангажимент за изплащане на задълженията към РИОСВ-Русе. И заради очакването директорът на РИОСВ-Русе да се разпореди за отпускане на средствата обществената поръчка е обявена под условие.

Междувременно, според публикуваната информация в електронния регистър на обществените поръчки, документи за участие в поръчката са подали няколко фирми и обединения. Това са „Пътстрой-Варна“ ЕООД, „Пътперфект-Т“ ЕАД, ДЗЗД „Хидро-Комерс“, „СА.И.Е“ ЕООД, Консорциум „4 РДНО Силистра 2021“. Не бива да се изключва вероятността и някоя от фирмите да обжалва решението за избор на изпълнител, което също би забавило изпълнението. Но при тези обстоятелства наистина ще е нужен и късмет, за да се избегне софийски сценарий със силистренския боклук.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам