BG | EN

„Новата баня“ в Силистра е придобита от „анонимен дарител“ на общината

Силистра
Снимка:Теодор Стойчев/Община Силистра

Кметът на Силистра постанови отказ по Закона за достъп до обществена информация, с което му бе поискано да предостави копие от договора за дарение между ресторантьора Милен Делийски и Община Силистра.

Така практиката на взаимодействие на институциите на територията на община
Силистра с анонимни дарители, което не е в интерес на гражданите се оказва грижливо съхранена. Това показва отговор на кмета на общината на запитване по реда на Закона за достъп до обществена информация във връзка с прехвърляне на собствеността на сградата на „Бизнес
инкубатор“ (или „Новата баня“) на местния бизнесмен Милен Делийски.

С въпросното дарение Делийски прехвърля 17.5 кв.м. от частта, която притежава от сградата на „Бизнес инкубатор“ или „Новата Баня“ на общината, преди да  поиска да придобие 33 пъти повече пространство от сградата и да задвижи процедура по прекратяване на съсобственост, завършила с решение на общинския съвет.

След сигнали от общински съветници и граждани до прокуратурата и областния управител, скандалното решение на местния орган на самоуправление да предостави значителна част от емблематичната сграда по този начин беше обжалвано пред Административен съд – Силистра. Това доведе до образуване на административно дело, по което до момента са проведени две заседания, а третото е насрочено за 2 март 2021 г. Именно в хода на този административен съдебен процес стана известно, че Делийски е направил дарение от 17.5 кв.м. на общината преди да направи искане за прекратяване на съсобственост и по този начин

да придобие около 500 кв.м. площ като преференциален купувач по сделката.

Според прокуратурата, въпросното дарение е направено с цел да се заобиколи закона и по този начин впоследствие да се придобие неправомерно 33 пъти повече пространство от сградата, с което се ощетява обществения интерес.

Но според процесуалните представители на общината и защитниците на Милен Делийски, дарението е било направено с цел да се осигури достъп впоследствие на общината до покрива на сградата. Но от това твърдение следва, че г-н Делийски предварително е знаел или предвидил, още преди да бъде задвижена процедурата по негова молба за прекратяване на съсобствеността и изкупуване от него на останалата част от сградата, че общината ще има нужда от достъп до покрива на сградата. Логично е да се предположи, че нуждата от достъп на общината до покрива, която е наложила дарението от 17, 5 кв.м. може да стане явна едва след задвижване на процедурата, а не преди това. В случая или Милен Делийски сам, ясновидски е прозрял необходимостта за такова дарение, с което да се осигури достъп на общината до покрива или длъжностни лица от общината са комуникирали предварително с него и са го посъветвали какво да прави,

за да мине процедурата безпроблемно.

Според становището на представителя на Окръжна прокуратура, записано и в протокола от последното заседание, сделката, с която се прави дарение и с която е възникнала съсобственост между заинтересовано лице и ответник – „ДМС“ ЕООД и Община-Силистра от 13 май 2021г. е нищожна и като такава не е породила съответните желани последици. „Именно с дарението на тези 17.5 кв.м. идеални части, се е целяло да се получат около 480 кв.м. от ответника в настоящия процес, заобикаляйки се законовото изискване за продажба на общо основание чрез търг или конкурс.“, твърди прокурора по делото.

Как дарител на Община Силистра може да получи 33 пъти повече – тук.

От изявленията на прокурора по делото става ясно още, че съществува Договор за дарение. Именно този документ беше поискан от „За истината“ по Закона за достъп до информация, но  това беше отказано от кмета. Така можеше да се потвърди един от фактите, изнесен по делото, че дарението е станало на 13 май 2021 г.

Но освен копие от Договора за дарение, със същото заявление за достъп поискахме и цялата преписка по процедурата, която е довела до оспореното решение на общинския съвет. В отговор на това от кмета на Силистра бяха предоставени

два протокола и една молба.

От тези три документа косвено се потвърждават съмненията, че длъжностни лица от общината са помагали на Милен Делийски, и това е ставало против обществения интерес.

Отказът на кмета на Слистра за предоставяне наинформацията, поискана по `ЗДОИ
Илюстрация: Дмитър Пецов

Единият от документите, които предоставя кметът в отговор на заявлението по ЗДОИ, е молбата на г-н Делийски, с която се задвижва процедурата. Молбата е от дата 18 май – тоест 5 дни след сключване на Договора за дарение, с който Делийски вече е прехвърлил 17,5 кв.м. от неговата част от сградата на Новата баня на общината. С нея той отправя молба до кмета за   прекратяване на съсобствеността и изкупуване на частта на общината.

Нова година – нов късмет за силистренския боклук – тук.

Предвид тези факти, става ясно, че преди задвижване на процедурата чрез молбата вече е имало някакви отношения между общината и Милен Делийски, и те са били по повод гражданско правната сделка – Договорът за дарение от 13 май, който е предхождал с 5 дни подаването на тази молба, задвижила административна процедура за делба. И тук възникват въпросите: Каква е била целта на това дарение? Да осигури достъп на общината до покрива след прехвърляне на собствеността, както твърдят защитниците на Делийски? Но откъде Милен Делийски е знаел за нуждата от достъп до покрива, за да направи дарението от 17,5 кв.м., освен ако не е бил предварително информиран от общината в негов интерес? Нормална практика ли е всеки гражданин да бъде така добре предварително информиран, преди въобще да започне процедура за издаване на административен акт по негова молба? Или

такива изключения се правят само за специални дарители?

Въпросната Молба е разгледана на две заседания на общинска комисия, в които е удовлетворена. Това става ясно от двата протокола от заседанията на комисията на общината, предоставени от кмета – първият е от 19.05.2021г., а вторият от 07.06.2021 г. В тези два протокола би трябвало да се търси целта на направеното дарение от 13 – ти май, но то дори не се споменава. Именно в тези заседания, след входираната на 18.05.2021 г. молба би трябвало да стане ясна нуждата от прехвърляне на малката част от 17,5 кв.м., за да се осигури достъп на общината до покрива на сградата, както се твърди. И в този смисъл прокуратурата търси целта на дарението.

Иначе действията, които са били преди това, говорят за нещо друго и пораждат съмнения именно за заобикаляне на закона във вреда на обществения интерес. В крайна сметка комисията на заседанието от 07.06.21 г. постановява отдел „Общинска собственост“ да подготви  докладна записка за продажба на съсобствения дял на общината преференциално на Милен Делийски по реда на Закона за собствеността  и ако той откаже, едва тогава да се стигне до търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост, където всеки може да участва.

При обявената цена от 111 хил.лв. това няма да е проблем за купувача, въпреки че той самият има кредити. За направеното дарение, с което се прехвърля малка част на общината броени дни преди задвижване на процедурата не се споменава в двата протокола от заседанията на комисията по Закона аза общенската собстквеност, но в изготвената впоследствие от отдел „Общинска собственост“ Докладна записка №1348 се споменава, че 17,50 кв. м. от 3-ти (инсталационен) етаж, разположен в източната част на сградата, са  собственост на Община Силистра. В този факт трябва да се открие и

целта на дарението.

Именно тези 17,50 кв.м. трябва да са били предмет на дарението, предхождащо процедурата, договорът от което кметът отказва да предостави. И тук възниква въпросът, ако всичко е изрядно и законно, и при наличие на такъв обществен интерес, защо кметът отказва да предостави копие на искания договор? В интерес на прозрачността е това да бъде направено.

Решението си за отказ да предостави копие от договора кметът обосновава с това, че исканата информация нямала обществен характер, от което следва, че отказът не се нуждае от по-нататъшна аргументация. Общинска администрация приема, че търсената информация не попадала в обхвата на текстовете на Закона аза достъп до информация, поради което отказва и да обоснове основанията за отказ.

Фондации и прокурори тормозели Общинския съвет в Силистра, оплака се председателят му – тук.

Според становището на общината, договорите за дарение, сключени между дарителите и Общината в тяхната цялост нямали обществен характер по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и сключването на договори за дарение не е  част от дейността на задължения субект – общината, следователно не е обществена информация. В допълнение добавят, че „правото на дарителя да остане анонимен е свързано с морални принципи и аргументи, касаещи неговите собствени разбирания за обществено полезна дейност и ненужността от разгласяването и оповестяването и“.

В това становище може да се открие и мотивът за дарението според общината – то се оказва

високо морален жест

и част от обществено полезна дейност на дарителя, за което гражданите би трябвало да са изключително благодарни.

Но в случая Милен Делийски за втори път е вкаран в ролята на анонимен дарител на местна институция, който върши обществено полезна дейност, за която той не иска да се шуми – придобиването на голяма част от сградата на „Новата баня“… за себе си. Първият път това се случи през 2020 г. по време на Ковид-локдауна, при който на питане до ОД МВР относно анонимен дарител, който снабдява полицейските постове с храни и напитки, беше дадено пак името и фирмата на г-н Милен Делийски, но публикации оттогава насочваха към  друг дарител – областния координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров, с когото той е близък и който спонсорира негови дарителски мероприятия.

Според Закона за достъп до информация, обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Без съмнение въпросният Договор за дарение, сключен с общината преди задействане на процедурата по придобиване на голяма част от Новата баня, е

информация, свързана с обществения живот

и би дала възможност гражданите  да си съставят мнение относно дейността на Община Силистра. В този смисъл той е обществена информация. Особено, ако това дарение е станало част от действия по придобиване на значително общинско имущество и създава съмнения за ощетяване на обществения интерес.

Дарението е едностранна сделка по волята на дарителя, но то трябва да бъде прието от надарения – в случая общината, и това да е в интерес на гражданите. Но начинът, по който тълкува Закона за достъп до информация общинска администрация, по-скоро затвърждава изявленията на прокуратурата, че чрез дарението се е целяло заобикаляне на закона със съдействие на общината и във вреда на обществения интерес. Въпросният договор за дарение очевидно има отношение към подготовката на решението на общинския съвет, атакувано впоследствие пред Административен съд – Силистра, тъй като се споменава факта в предложението за решение – Докладната записка №1348, че общината е собственик на 17,50 кв.м. Как и кога е станало това? С

анонимно дарение от анонимен дарител!

Но крайното тълкуване дали това е обществена информация може да даде  отново Административен съд – Силистра, който може скоро да бъде сезиран с нов казус около „Новата баня“, този път за прозрачност и достъп до информация.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините