BG | EN

Нефтените утайници край Бургас  – 20-годишна история с много въпроси

Сателитна снимка на „Лукойл – Нефтохим Бургас“
Снимка: Скрийншот от Google maps

Нефтените утайници край Бургас са натрупани преди повече от 20 години. Периодично, особено през лятото заради високите температури, в района на общините Бургас и Камено се усеща наситена миризма на въглеводороди.

Всички усещат миризмата, но нарушение няма

В бургаската екоинспекция редовно постъпват сигнали от граждани, а обяснението на РИОСВ е, че не се отчита превишение на нормите на сероводород и въглеводород във въздуха.

Казусът с отстраняването на утайниците отново излиза на дневен ред, тъй като на 1 и 2 април предстои да се проведе обществено обсъждане в общините Камено и Бургас, на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС). Това е второ преработване на документа, след като са констатирани пропуски в първия му вариант през август миналата година и е дадена отрицателна оценка. Възложител на инвестиционното предложение е „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Първоначално нефтените утайки са били в размер на 450 000 кубични метра като след приватизацията през 2000 г. не са регистрирани нови. От Доклада става ясно, че през годините по-голямата част от тях са емитирани във въздуха. Към момента са останали 9 резервоара с 250 000 кубични метра нефтени утайки в тях. Те се намират на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“, не попадат в защитена зона, а най-близките населени места са на около 3 км.

Срокът за финансиране с държавни средства за премахването им изтича

През 2000 г. е сключено споразумение между министрите на околната среда, на финансите, директора на Агенцията по приватизация от една страна и „Лукойл“ от друга. На тази база е изготвена „Програма за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, която се финансира от държавата. Срокът за изпълнение на всички дейности, включително и самото преработване на нефтените утайки, е до 31.12.2025 г. Няма предвидени санкции, ако това не се случи. Проектът обаче не може да бъде осъществен с държавно финансиране след изтичане на този срок, посочват от бургаската екоинспекция. Това означава, че дружеството само ще трябва да осигури необходимите средства, които към момента възлизат на около 27 млн. лв.

От Доклада по ОВОС обаче става ясно, че при така описаните параметри на работа, няма как да бъдат изпълнени дейностите в срок. Предвижда се технологичната инсталация да бъде с непрекъснат режим на работа за около 36 месеца експлоатация или 3 години. Описан е режим на работа с две спирания годишно за поддръжка. При неблагоприятни метеорологични условия обаче дейността на инсталацията ще бъде спирана, което пък ще доведе до удължаване на посочения срок.

Технология, мониторинг и неприятни миризми

Инсталацията и съоръженията, които ще извършват преработката на утайките, се предвижда да са временни и след приключването на проекта да бъдат демонтирани. Технологията, която ще бъде използвана, е пиролиза – изгаряне при висока температура.

Към настоящия момент не са взимани проби, а според работния проект видът на утайките са съответно 50 % въглеводороди, 30 % механични примеси и 20 % вода.

Очаква се при преработката на нефтените утайници да има неприятни миризми. „С настоящия проект се предвиждат дейности по изпомпване, разбъркване и флотация на утайките, които неминуемо ще нарушат съществуващото динамично равновесие течност – пари, което ще доведе до повишаване на емисиите на летливи въглеводороди в атмосферния въздух. С приключване на дейностите, всички неорганизирани емисии на въглеводороди на практика ще бъдат преустановени“, се посочва в доклада по ОВОС.

От бургаската екоинспекция обаче уточняват, че според законодателството „няма норми за миризми“. „Неприятните миризми предизвикват обонятелен дискомфорт в концентрации, многократно по-ниски от регламентираните норми за качеството на атмосферния въздух“, допълват оттам.

Докладът включва становища от различни институции, както от общините Бургас и Камено, така и от здравната инспекция, които настояват за извършването на мониторинг на разсейването  на замърсителите. От екоинспекцията обясниха, че непрекъснат мониторинг не е предвиден в работния проект, а периодичният ще се извършва от акредитирана лаборатория, след задаването му като условие в Комплексното разрешително.

Продуктът, който ще се получава след преработката, се предвижда да бъде т.нар. нестандартно нефтено гориво, което се очаква да бъде оползотворено в „Лукойл“ за котелно гориво. Очаква се и твърда пепел от пиролизатор, която ще се предава на външна фирма.

Очаква се проблем и с издаването на Комплексното разрешително 

Издаването на Комплексното разрешително също може да забави процеса по преработка на утайниците. В доклада се посочва, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ е оператор на предприятие с висок рисков потенциал. Поради тази причина, трябва да бъдат направени оценки по чл. 99а, ал 1 и чл. 99б ал.1 от ЗООС. Според тях, при дейностите, които ще следват трябва да бъдат приложени най-добрите налични техники.

В писмо от 08.01.2003 г., директорът на Изпълнителната агенция по околна среда дава становище, че „не е предоставена информация за всички параметри на прилаганата техника и поради това не може да се направи заключение за осигуряването прилагането на най-добра налична техника“.

Много въпроси и около фирмата – изпълнител, спечелила обществената поръчка

Изграждането и експлоатацията на инсталацията за оползотворяването на нефтените отпадъци ще се осъществи от компанията ААА Construction &Development Corp. на основание сключен договор с „Лукойл Нефтохим Бургас“АД от 02.02.2016 г.

Първата обществена поръчка за преработката на нефтените утайници е обявена през януари 2007 г. В нея се посочва, че дейността на избраната фирма –изпълнител ще включва „пълно изпразване на резервоарите, извличане на търговски продукт и довеждане на остатъка до неопасен отпадък или неговата ликвидация, включително и депониране“. Предвиденият срок за дейностите е 36 месеца или 3 години, както и аванс до 30 % от договорената цена, платим срещу банкова гаранция от 10 000 лв., а периодичните плащания са щели да бъдат срещу „натурални видове работи“. Посоченият критерий за възлагане е икономически най-изгодната оферта.

През юни 2007 г. обществената поръчка е прекратена с мотива „надвишаване на финансовия ресурс, който може да бъде осигурен“ и се допълва, че най-ниската оферирана цена от допуснатите е 29 667 630 лв.

Веднага след това е обявена нова обществена поръчка. Този път с договаряне без обявление. Покани са изпратени на две компанииААА Construction &Development Corp. от САЩ и „Строймонтаж“ ЕООД Трявна.

През февруари 2008 г. е обявено решение за възлагане на поръчката на американската фирма. Причината е, че е посочила икономически най-изгодна оферта. Крайната стойност на поръчката е 27 381 620 лв. без ДДС, а срокът 36 месеца.

От справка в българския Търговски регистър става ясно, че компанията е вписана през януари 2017 г. като клон на чуждестранен търговец на база сключения договор с „Лукойл Нефтохим Бургас“ за преработването на нефтените утайки. Настоящият управител е италианецът Фабрицио Синьорели, а представител – Андреа Креста, също от Италия.

Акционерното дружество ААА Construction &Development Corp. е регистрирано през 2000 г. в Маями, Флорида с адрес: 1020  S.W. 10 Ave. Справка в Google Maps показва тази информация за посочения адрес:

Интернет страницата на компанията – http://www.mpcd.info/, която е посочена в решението за възлагане на обществената поръчка, към днешна дата не съществува.

Страницата им в социалните мрежи – https://www.facebook.com/mpcd.info/, не е обновявана от март 2013 г.

скрийншот на страницата на компанията във Фейсбук

Регистърът на фирмите във Флорида се поддържа от Държавния департамент на щата – Florida Division of Corporations. Справка там показва, че към 27 март 2023 г. компанията съществува, адресът е същият, както и нейният управител.

На въпроси до „Лукойл Нефтохим Бургас“ за повече информация, свързана с американската компания, както и  за това какви са причините от 2016 г. досега да не са започнати реални дейности по преработката. От дружеството отговориха, че:

„Развитието на темата с ликвидацията на старите екологични щети винаги е било в тясна зависимост от размера на предвидените целеви средства – обстоятелства извън контрола на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Както изборът на изпълнител, така и сроковете за изпълнение са били свързани с ред държавни административни процедури и взаимодействие между институциите, довели до поредица от отлагания във времето, въпреки постоянно полаганите от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД усилия да ускори и подпомага процеса.

Разчитаме на предстоящото обществено обсъждане да бъдат изяснени редица въпроси, свързани със съответствието на предлаганата технология на съвременните най-добри практики. Вярваме, че решението на толкова важен за обществото и екологията на региона въпрос може и трябва да бъде решен в съответствие с най-добрите налични технологии, осигуряващи минимално въздействие върху околната среда“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините