BG | EN

Строежът в Рупите не е съгласуван с Министерството на културата?

Рупите строеж проверки протести
Снимки: Мариета Димитрова

Инвеститор ще строи къщи за гости край минералните извори в местността Рупите. Намерението му обаче предизвика силното недоволство на местните хора, според които евентуалното строителство ще засегне природните дадености в района. В група във Facebook, озаглавена „SAVE RUPITE“, около 28 000 души вече изразиха категоричното си несъгласие с каквито и да е строителни дейности край храма на пророчицата Ванга. 

Представители на местните институции твърдят, че всичко е законно. Документ от началото на тази година, обаче навежда, че има сериозен пропуск. Ще се окаже ли незаконно строителството? Кой ще понесе отговорност за липсващото съгласуване с НИНКН?

Кмет, архитект и инвеститор: Всичко е законно!

Кметът на Петрич Димитър Бръчков заяви, че строителят е минал всички законови процедури и няма пречки да осъществи намеренията си, цитиран от bgonair.bg .
Градоначалникът добавя, че изворите няма да бъдат засегнати, и уточни, че снимките във Facebook, според които строителството на къщите е започнало, са заблуждаващи, тъй като на тях става дума за археологически проучвания предшестващи същинския строеж на къщите.

Наша проверка, обаче показва, че там има нещо повече от археологически проучвания. Попаднахме на строителна табела, която е красноречива по отношение на това, което се извършвам на мястото.

Рупите строеж

Главния архитект на Петрич Владимир Митрев пък, посочи пред БТВ, че „възложителят е съгласувал подробния устройствен план с абсолютно всички държави инстанции, така че ние тук сме поставени вече пред свършен факт“. Той подчерта, че строежът няма да е върху изворите.

Самият инвеститор,  също твърди по медиите, че всичко в документите му е изрядно. Имал всички необходими разрешителни.

Всички говорят за заповед от МК от 2016 година, но никой не споменава, че има и по-актуални писма и становища, които  говорят друго.

Документите говорят друго 

Тези твърдения, също са поставени под съмнение, заради няколко документа издадени от Министерство на културата, последният, от които от 29-ти януари 2018 година.

Според първия документ, становището на Министерството е отказ да съгласува заданието  за проектиране на ПУП- План за регулация и застрояване на имот №000284.

В него се казва още, че трябва да бъде преработено, съгласно направените констатации и да бъде внесено за съгласувателно разглеждане при условията и по реда на ЗКН.

Отбелязва се също, че следващите фази подлежат на съгласуване при условията и по реда на ЗКН.

Във втория документ, който по хронология е последно издаден от НИНКН към Министерство на културата, от 29 януари тази година, отново напомнят на инвеститора, че  на основание чл. 83 от ЗКН, проектната документация за цитирания имот подлежи на съгласуване от МК, включително и процедурите по промяна предназначението на земята.

В подписания от директора на НИНКН документ – арх. Красимир Тодоров, се казва още, че в Уведомлението на инвеститора се твърди, че имотът не е в близост и не засяга територии за опазване на обектите на културно наследство. Според арх. Тодоров, това твърдение е некоректно.

Изразява се и становище, че съществува реална опасност да бъдат засегнати археологически структури и напластявания.

От написаното в началото на тази година, става ясно отново, че при реализацията на инвестиционни намерения в зоната, проектната документация се съгласува с МК на основание на чл. 83 и по реда на чл.84 от ЗКН.

Странното е, че  участници от местните институции, в дискусията за Рупите, продължават да твърдят, че всичко е законно. Говорят за наличието на всички документи и съгласувания,  но през цялото време, се  говори само за ПУП ПРЗ,  без съгласуване с НИНКН.

Когато заговори законът

Ето какво казват чл.83 и чл. 84 от ЗКН:

Чл. 83. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.) (1) Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2
Чл. 84. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г., бр. 52 от 2016 г. ) (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се внасят:
1. за недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално значение“ в техните граници и охранителни зони – в НИНКН;
2. за недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ в техните граници и охранителни зони – в съответното звено по чл. 17, ал. 3.
(2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните проекти и исканията за намеси по чл. 83 се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица за:
1. единични и групови недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално значение“ в техните граници и охранителни зони – след писмено становище на НИНКН;
2. единични и групови недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ – след писмено становище на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3.

Въпроси и неясноти

В случая с Рупите, ние, не сме видели документи съгласувани с НИНКН, не се показва и изискваното, според чл. 84 от ЗКН  писмено становище и заверка с печат върху графичните материали. 

Твърденията на главния архитект на Петрич, кмета Бръчков, както и инвеститора не са убедителни, при наличието на тези документи.

Не ясно е и друго, защо според Басейнова дирекция и РДНСК, инвестиционното намерение на фирмата е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни на дирекцията, при липсата на съгласуване от НИНКН .

Потърсихме и съдебна практика с подобни случаи. Всички постановени решения казват, че подобни строежи се оказват незаконни,  заради липсата на съгласуване от МК на визата за проектиране и идейния инвестиционен проект. По тази причина подобни  строежи се приема, че са се извършвали в нарушение разпоредбите на чл. 83 ал. 1 т. 2 б. “а” и чл. 84 от ЗКН, във вр. с чл. 141 ал. 7 от ЗУТ. Голяма е вероятността същото да се случи и в Рупите.

Ние, ще изпратим официално запитване до НИНКН /МК/, за да разберем има ли съгласуване с тях. Както и, ако такова липсва наистина, какво ще предприемат, за да се предотврати евентуалното незаконно строителство в Рупите.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините