BG | EN

Близо 1 млн. лв. за работа по проекти са получили чиновници в област Габрово (обновена )

За последния програмен период чиновници в област Габрово, наети в екипи по управление на проекти, са получили приблизително 900 хил. лв. над заплатите си. Сметката е на база информация, получена преди две години и нова, предоставена в началото на 2021 г. Това показва проучване на „За истината“.

Общините традиционно широко рекламират работата си по проекти с европейско финансиране и сумите, които са усвоили, но парите, които изплащат на служителите си, в повечето случаи едни и същи, остават тайна.

За последните две години общински служители в Община Севлиево са получили близо 132 хил. лв. за това, че са участвали в екипи по управление на проекти с европейско финансиране. В Община Трявна сумата е далеч по-малко, 23 050 лв., но и проектите, които са изпълнявани там са много малко. Това са чистите изплатени суми, но върху тях се начисляват осигуровки и сумата, разходвана за възнаграждения по проекти, понякога е два пъти над реално изплатената.

В Габрово попитаха защо питаме

Общините в Севлиево и Трявна единствени отговориха коректно на въпроси, изпратени от „За истината“ по реда на Закона за достъп до обществена информация, които имаха за цел да осветлят допълнителните възнаграждения на общинските служители по европроекти. От Дряново предоставиха справка само за 2020 г., от Община Габрово изчакаха последния ден от 14-дневния срок за отговор и поискаха уточнение за целите, за които е нужна исканата информация.

Това не променя факта, че между 2015 и 2018 г. общински служители в Габрово са получили малко над 300 хил. лв. по 23 проекта. Тази информация бе предоставена на „За истината“ през 2018 г. За същия период в Севлиево са изплатени 271 хил. лв. за чиновници, назначени в екипите на 17 проекта. В Дряново полученото от служители е 68 хил. лв., в Трявна 33 хил. лв.

Сбор от числа

Тази информация добавяме към справката, изпратена от Севлиево, Дряново и Трявна в началото на 2021 г.

Към изплатеното в първите години на програмния период в Севлиево добавяме разплатените суми за 2019 и 2020 г. и общия размер на допълнителните възнагражденията на общински служители става 403 хил. лв. Това е нетното плащане, в което не влизат задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя, уточниха от Общината.

Към парите между 2015 и 2018 г., изплатени на чиновници в Трявна, добавяме 23 хил. лв., платени през 2019 и 2020 г. по девет проекта и реално полученото за работа по проекти там става 56 хил. лв. Това също е сума без осигуровки.

В Дряново не казаха колко са платили през 2019 г., за миналата година са изплатили на свои служители малко над 21 хил. лв. по четири проекта. С платеното в предишните три години, общата сума е 89 хил. лв., с уговорката че в нея липсва 2019 г.

Сметката за Община Габрово е малко по-трудна. Заради това, че от общинската администрация не изпратиха справка, се налага да съберем данните от предоставената преди две години с публично достъпната в системата за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН.

Според първата информация в периода 2015 – 2018 г. общински служители са получили малко над 300 хил. лв. за работа в екипите по управление на проекти. От системата ИСУН се вижда, че за 17 проекта на обща стойност 47.2 млн. лв., по които Община Габрово е бенефициент в периода 2016-2020 г., 454 хил. лв. лева са заложени за възнаграждения на екипите по управление на проектите. В тази сума обаче влизат освен заплати и осигурителни вноски, заради което информацията не може да се съпостави с тази от останалите три общини. По пет от тези проекти няма планирани разходи за управлението им.

Стотици хиляди за заплати и осигуровки

Ето конкретен пример, който онагледява как е разписано участието на общинари срещу възнаграждение за работата по проекти. Проектът „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, стартира през юли 2017 г. и е с дата на приключване юли 2021 г. Бюджетът му е 13.6 млн. лв. За изпълнението на този проект е назначен екип, който включва ръководител, финансов мениджър, административен координатор, петима технически специалисти, експерт обществени поръчки и юрист. В основната си част членовете на екипа са на ръководни и експертни длъжности в общинската администрация, а поради спецификата на проекта се налага в екипа да бъде привлечен външен специалист „транспортна инфраструктура“ в част „Подвижен състав“, пише в публично достъпната информация за проекта. Пак там откриваме и информация за плащанията към въпросния екип.

Срещу ръководител са записани 35 хил. лв., срещу административен координатор – 23,2 хил. лв., за финансовия мениджър – малко над 14 хил. лв., за петимата технически специалисти сумата варира между 4 и 12 хил. лв., юристът ще получи 10,3 хил. лв., или общо 140 хил. лв. за възнаграждения и осигурителни вноски само по един проект.

Не по всички проекти, които Общините изпълняват има разходи за екип. В един от добилите противоречива публичност проекти на Община Габрово за превръщането на Етнографския музей на открито „Етъра“ в музей за креативен туризъм, на стойност почти 7 млн. лв. и финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, екипът по управление ще работи без възнаграждение.

По друг проект – „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура“, на стойност 4.7 млн. лв., от които 700 хил. лв. собствено финансиране, изпълняван в периода декември 2016 г. – януари 2020 г., планираните разходи за екип от осем души са 77.2 хил. лв.

По проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ за четирима служители са отчетени 40.4 хил. лв. възнаграждения и осигурителни вноски.

Всичко това означава, че стойността на даден проект не е право пропорционална на разходите за неговото управление.

Тъй като някои от проектите продължават три и повече години, точна информация за каква работа колко допълнително се плаща на служители, назначени на заплата, може да предоставят само Общината, но както стана ясно, там чакат „За истината“ да уточни с каква цел е поискана справката.

В Севлиево

По двайсет проекта, финансирани по оперативни програми, е работила Община Севлиево през 2019 и 2020 г. По единайсет от тях не е предвиден бюджет за управление и наетите в екипите по проектите общински служители са го правили само срещу месечната си заплата. По други девет проекта обаче чиновниците са се подписали под общо 132 хил. лв.

Най-голям е бюджетът за управленски екип на проект „Равен шанс за всички“. Изпълнението му има за цел работа с деца до 7 г. и техните родители за преодоляване на социалното изключване, намаляване на бедността и работа за ранното детско развитие. Стойността на този проект е 1.3 млн. лв., срокът му на изпълнение е по-дълъг от този, за който бе поискана справката – от август 2018 г. до края на 2021 г. За петте години и половина от неговото изпълнение екипът по управление ще получи почти 128 хил. лв., като в тази сума влизат и осигурителните вноски. За две от годините на изпълнението му – 2019 г. и 2020 г., на четиримата общински служители, назначени със заповед на кмета на Севлиево, са изплатени 33 160 лв. Най-голяма е сумата, получена от ръководителя, назначен за 80 ч. месечно – 10 260 лв., който е назначен в администрацията като началник отдел.

Проектът „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ е втори по най-много изплатени допълнителни средства на общински служители за последните две години.

Стартът му е през август 2018 г., приключен е четири месеца след заложения срок – на 5 май 2020 г. Стойността на проекта е 2.3 млн.- лв., а „За истината“ установи, че въпреки че е отчетен като приключен, не се изпълнява по реда, по който е разписан. Той изобщо не работи в Дряново – една от трите общини – бенефициенти на евро средства, а в Севлиево се изпълнява сезонно, въпреки, че дейностите са заложени целогодишно. Работещ или не, в управлението на този проект са наети седем служители на севлиевската общинска администрация. Разходите за техните възнаграждения със задължителните осигуровки са почти 80 хил. лв., сочи справка в системата ИСУН, за последните две години са им изплатени общо 30 хил. лв.

За въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево – проект на стойност 1.1 млн. лв., приключил в края на миналата година, трима служители – заместник-кмет, началник отдел и директор на дирекция, са получили общо 12.3 хил. лв. С начислените осигуровки, разходът за възнагражденията набъбват до 18.6 хил. лв.

Отделните примери показват, че наемането на общински служители в екипите по проекти по оперативни програми е практика, срещу която на чиновници се плащат възнаграждения, много често за отработени часове, за които получават и заплата. Ако в Габрово – една от областите само с четири общини, чиновниците получават толкова пари, любопитно е каква би била картината в страната.


След публикуването на текста от Община Дряново изпратиха имейл, с който уточняват, че служителят, отговорен за изпращане на поисканата от „За истината“ справка, е пропуснал да сканира последния лист от нея, в който е информацията за 2019 г. Във въпросния имейл от Община Дряново изпращат отново справката, този път за поисканите 2019 и 2020 г. От нея става ясно, че през 2019 г. служители на Община Дряново са били наети в екипи по управление на пет проекта с европейско финансиране, а общият размер на изплатените им възнаграждения е 16 хил. лв.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

„Липсва особено мнение в протоколите“ – ВАС потвърди избора на кмета на Севлиево

Липсата на особено мнение от членовете на секционни и Общинска избирателна комисии, както и отразяването на разногласия относно броенето на бюлетини, означава, че резултата от вота е правилен и не се налага повторно преброяване на бюлетините. С тези аргументи Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПП-ДБ срещу резултата за кмет на Севлиево.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Още разследвания

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.

Безотговорността, която уби Венци – години наред Община Русе е оставила спортни съоръжения без защита от мълнии

Документи, разкриват, че нито едно от спортните игрища в Русе не разполага с изправна мълниезащита. В Община Русе са знаели за проблема отдавна, но допреди нелепата смърт на Венци през лятото на миналата година не са предприети реални мерки за обезопасяване на съоръженията.