Над 500 хил. лв.е похарчила силистра от бюджета си за 2021 г. за борба с Сovid-19

Снимка: pixabay.com

За борба с пандемията COVID-19  през 2021 г. Община Силистра е похарчила 505 361 лв. Това стана ясно от представения на публично обсъждане отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за миналата година, проведено на 8-ми август в заседателната зала на Общински съвет Силистра.

С парите са били закупени дезинфектанти, терморамки за замерване на телесна температура, които посрещат гражданите на входовете на общинска администрация, ръкавици и други консумативи за борба с пандемията.

Публичното обсъждане на отчета се провежда всяка година съгласно изискванията на Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и се организира от председателя на общинския съвет. То цели да информира местната общност за изпълнението на бюджета на предходната година. Покана за обсъждането беше отправена към бизнеса, синдикати, НПО  и граждани, но в крайна сметка на събитието присъстваха един гражданин, няколко общински съветници и представители на общинска администрация. Това даде повод при откриване на срещата председателят Мария Димитрова да направи коментар, че може би е по-добре да се провеждат обсъждания чрез социалните мрежи, защото всички са много активни да коментират там, но не и да присъстват на самите обсъждания.

Пред присъстващите представени основните показатели за изпълнението на бюджета от директора на дирекция „Финанси“ Мирослав Калинов . Отчетът обхващаща периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021г.

От представеното става ясно, че началният план от 55 млн.лв., заложени в бюджета за миналата година, след актуализации и решения на общинския съвет се е увеличил на 67 млн.  лв. От тях сега се отчитат като изпълнени 56 млн.лв. По –голямата част от тези средства са делегирани и съответно финансирани от държавата и са в размер на 45 млн.лв. От тях се отчитат като изпълнени, тоест изразходвани за дейности 40 млн.лв.

Получените субсидии от Централния бюджет за делегираните държавни дейности са били в размер на 35 017 663 лв. Те се формират от общата субсидия за държавни дейности от 34 296 106 лв. и допълнително отпуснати целеви субсидии. Общата субсидия се разпределя по функции – „Образование“, „Здравеопазване“, „Общи държавни служби“ и др. Най-голям дял със 22 млн.лв. държавна субсидия заема функцията „Образование“, която отразява финансирането на една професионална гимназия и 10 училища на територията на общината.

На второ място е функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с 11 627 360 лв., с която се финансират 13 броя социални услуги в общината, предоставяни от 7 организирани дома и 4 центъра за социални дейности. Във Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ са изразходвани 9 270 472 лв., които са отишли за водоснабдяване и канализация, чистота, озеленяване и издръжка на двете общински предприятия, които се занимават с тези дейности- ОП „Дръстър“ и Регионално депо за битови отпадъци.

За издръжка на Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги“ са изплатени 274 406 лв. Предприятието стопанисва 3 бр. общински пазари, една тоалетна и управлява дейността „Синя зона“, като събраните дейности от зоната са в размер на 107 391 лв., което покрива долу-горе разходите за заплати на служителите, които осъществяват контрола. 

За издръжката на ОП“Обреди“ – обредни домове, зали и гробищен парк са изразходвани 319 264 лв.

Тази година управителите на предприятията поискаха драстично повишаване на таксите за услуги заради повишените цени на суровини и ел.енергия.

Към 31 декември 2021 г. Община Силистра отчита 1 680 290 лв. за поддържане на чистота и 860 749 лв. за озеленяване.

Местните приходи, които са събирани от общината, са били размер на 21 млн. лв, а изпълнението им към 31.12.2021 г. е в размер  на 16 851 350 лв. Това представлява 77.52 % спрямо годишния план. Тези постъпления включват приходите от имуществени данъци (данък сгради, МПС) от които са били събрани 4 240 949 лв., и неданъчни приходи, от които са събрани от 6 161 292 лв.  Те са предназначени за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По отношение на инвестиционната програма и капиталовите разходи от общината отчитат извършени основни ремонти на кино-залата в сградата на Община Силистра, Дирекция социално подпомагане и социални домове, Ремонт и реконструкция на ул. „Тутракан“ на входа за гр. Силистра, ремонт на детски площадки в гр.Силистра, с. Бабук и с. Калипетрово, както и ремонт на детските градини „Здравец“ в с. Калипетрово и „Роза“ в гр. Силистра.

Отчетени са още придобиването на 2 броя стълбищни роботи за сградата на общинска администрация-Силистра, Системи за наблюдение и ранно оповестяване на три броя язовири, оборудването с компютри и на „STEM“ кабинети  в ПМГ „Климент Охридски“ и ЕГ“Пейо Яворов“., газифициране на ДКЦ1(Поликлиниката) и придобиване на земя за разширение на гробищния парк.  

Общо отчетените капиталови разходи към 31.12. 2021 г.  са в размер 2 567 232 лв. от планувани 6 268 514 лв.

Община Силистра е и страна по различни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми от Кохезионния фонд на ЕС. Общият размер на разходите по тази линя за 2021 г. е 3 093 329, а съфинансирането от страна на общината е било в размер на 582 642 лв. Повечето от тези проекти са реализирани по програми в областта на „Наука и образование“, „ Развитие на човешките ресурси“ и „Добро управление“. Към тях е включено и финансирането три щатни бройки служители на „Областен информационен център“, които информират възможните бенефициенти по програмите на ЕС 

Освен от кохезионните фондове на ЕС, Община Силистра реализира проекти и получава средства по линия на трансграничното сътрудничество. Общият размер на разходите по изпълнение проекти там са 3 405 304 лв, като съфинансирането от страна на общината е било 363 659 лв. Тези пари са отишли за развитие на проектите по Програма INTERREG„Екологично чист транспорт“ съвместно с румънската община Наводари, по който бяха изградени 8 км. вело алеи в Силистра и „HERCULT“ – развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, и двата в процес на изпълнение, няколко проекта в областта на образовението за координиране на съвместни политики и оборудване в трансграничния район с бенефициенти средни училища на територията на общината.

Предстои приемане на представения отчет от общинския съвет.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам