BG | EN

Къде са отишли парите за чистота в Дряново?

От проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция става ясно, че пари от местни данъци и такси са харчени не по предназначение. Според Наказателния кодекс това е престъпление.

Илюстрация: Pixabay

Такса битови отпадъци в община Дряново е харчена не по предназначение, констатира Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/. Наказателният кодекс третира това като престъпление. Докладът от проверката в Дряново обаче не е изпратен на прокурор. По закон това е трябвало да направят от АДФИ.

На 11 януари 2017 г. директорът на АДФИ назначава инспекция в Община Дряново. Целта е да се установи дали отчетените за 2016 г. разходи по чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси са законосъобразни. Въпросният текст от закона се отнася за разходи по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за смет.

Инспекцията приключва на 9 март 2017 г. с доклад, който констатира, че 58 хил. лв. от такса битови отпадъци, която гражданите и юридическите лица заплащат, са похарчени за дейности извън тези, за които данъкоплатците за задължени с такса смет. От доклада става ясно, че в Дряново са плащали за събирането и извозването на боклука, а част от тези пари са отивали за поливане, косене, торене на зелени площи, купуване и засаждане на цветя, пръскане срещу бълхи и комари, дезинфекция на детски площадки и пясъчници. В заключението на инспекторите се посочва, че с това жителите на Дряново са „поставени в тежест на задължение“ да плащат за дейности, които законодателят не е включил в отговорностите им.

Покриване на „странични дейности“

Такса битови отпъдъци попада в категорията „целеви средства“, т.е. постъпленията от нея, могат да се разходват единствено за дейности по сметосъбиране, сметоизпозване, депониране на отпадъци и поддържането на чистотата в обществени територии. Във връзка с това има и позиция на Сметната палата, в която се казва, че институцията „категорично възприема становището, че средствата от таксата за битови отпадъци имат целеви характер, т.е. те могат да се събират и разходват само и единствено за дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от Закона за местните данъци и такси“.

Докладът на Агенцията за държавна финансова инспекция
Илюстрация: „За истината“

 

Покриване на разходи за странични дейности, според Сметната палата, води до по-ниско качество на услугите и пречи на гражданите да контролират начина, по който се изразходват целево събраните средства.

Наказанието

В същото становище се уточняват, че когато с пари от такса смет се плаща за дейности, които не попадат в обхвата на ЗМДТ, „се третират като нецелево разходване на средства с целеви характер и се подвеждат под състава на чл. 254 а от Наказателния кодекс“. Неговият текст гласи :

„Длъжностно лице, което в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му се разпореди с бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по предназначението им, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и лишаване от право да заема държавна или публична длъжност. За да се приложи текста от НК обаче, е необходимо компетентните органи да се произнесат дали има престъпление.

 

Принтскрийн от сайта на Сметната палата
Илюстрация: „За истината“

 

Докладът на АДФИ не стига до прокуратурата въпреки, че чл. 19 на Закона за държавната финансова инспекция задължава агенцията до 7 работни дни след изготвяне на документа и при наличие на данни за престъпление, да го изпрати, заедно с доказателства по него и направените заключения, на прокуратурата. А при финансова инспекция на общини и разпоредители със средства от общинските бюджети, информация за нарушения се изпраща и на съответния общински съвет.

На 27 март м.г. заверено копие от доклада на АДФИ е изпратено в Общински съвет Дряново и след резолюция на неговия председател, препратен по електронен път още на следващия ден до всички общински съветници „за информация“, съгласно резолюцията, уточниха от общинския съвет в Дряново. С това едно от двете задължения на АДФИ е изпълнено. Прокуратурата обаче не е уведомена, става ясно от отговор на директора на АДФИ до гражданин от Дряново, който я е поискал със заявление по Закона за достъп до обществена информация.

АДФИ: Нарушение няма!

За да стане ясно какво е последвало констатацията за неправомерно разходване на средства в Дряново, на 27 април т.г. „За истината“ изпрати свои въпроси до АДФИ. Попитахме привлечени ли са виновните лица към отговорност, сезирани ли са компетентните органи за резултатите от инспекцията, изготвени ли са препоръки към Община Дряново и какво е последвало констатациите за разходване на средства не по предназначение.

Отговорът на Държавната финансова инспекция
Илюстрация: „За истината“

Отговорът дойде на 16 май т.г. и с него от агенцията уточняват, че „финансовият инспектор не е констатирал нарушения от Закона за административните нарушения и наказания, за които да образува административно-наказателно производство“, т.е. административно нарушение няма, заради което не е наложено административно наказание. Не са установени и нанасени щети на Община Дряново, уточняват в отговора от агенцията.

Действително общинската администрация в Дряново не е извършила административно нарушение, харчейки неправомерно парите на гражданите. Тъй като въпросните 58 хил. лв. са налице и бюджетът не е ощетен. Ощетени обаче са данъкоплатците, което, както по-горе стана ясно, според АДФИ означава, че в Дряново е трябвало да плащат за нещо, което не е тяхно задължение.

А това означава, че всеки от гражданите има основание да заведе иск за причинени щети срещу Общината.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините