Кметът на Севлиево трябва да се самонакаже за изсичането на дървета, но ако сам установи, че е нарушител

Местната власт в Севлиево се грижи за дърветата на принципа „Има дърво – има проблем“
Снимка: „За истината“

В Севлиево дърветата изчезват, изсечени заради ремонт на улици и тротоари. Сечта е на основание заповед на кмета на общината, на когото законът е вменил и контрола по опазването на декоративната градска растителност, както и санкционирането на нарушителите.

При установяване на нарушение кметът е този, който трябва да санкционира, т.е. той трябва да се самосанкционира. Това естествено не се случва, затова обеззалесяването на Севлиево тече с пълна сила. Виновни няма. Наказани също.  

Само на една севлиевска улица преди месеци бяха отсечени 26 дървета, заради реконструкция на уличното платно и ремонт на тротоарите. Ремонтът приключва, но места за нови дървета не се вижда да са планирани. Колко общо дървета са отсечени поради същите причини, никой не знае.

Абсурдно, но факт

Оказва се, че кметът на общината едновременно разрешава сечи, контролира сечите и санкционира нарушителите. Това отговориха за „За истината“ от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново на молба от медията да коментират поредицата от нарушения покрай изсичането на дървета в Севлиево.  

„Дълготрайната декоративна растителност, представляваща част от зелените системи в населените места и крайселищните територии, се контролира и опазва от кмета на съответната община. Редът за извършването на сечи на територията на всяка община се регламентира със заповед на кмета и/или съгласно общинска наредба, в конкретния случай Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Севлиево“, отговориха от РИОСВ. Оттам уточниха, че „извършването на контрол и определяне на законосъобразността на сеч, се осъществява от кмета на общината или упълномощени длъжностни лица (чл. 37, ал. 1 от Наредба 1), а нарушителите на наредбата се наказват с глоби по Закона за опазване на околната среда въз основа на акт и издадено наказателно постановление отново от кмета на общината.

От инспекцията нямат правомощия да вземат отношение за поголовното изсичане на дървета в Севлиево, казаха оттам.

В името на „фактическата ситуация“ Севлиево стана градът на отсечените дървета – тук

Ситуацията е абсурдна, но такива са обстоятелствата – кметът разрешава изсичането на дървета, но ако сам установи, че е нарушил наредба или закон, ще трябва да се самосанкционира.

Тъй като не всеки човек, пък бил той и кмет, е способен да види собствените си грешки, „За истината“ ще посочи кое не е наред с изсичането на дървета в Севлиево, а ако кметът прецени, че има основание да се самонакаже, може да се самосезира по публикацията и действа съгласно нормативните разпоредби.

Формално е спазен Законът за устройство на територията

Община Севлиево формално е спазила изискването на Закона за устройство на територията за поддържането на публичен регистър на дълготрайните декоративни дървета. В чл. 63, ал. 1 от него е записано, че „кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината“. Следващата алинея уточнява, че дълготрайните декоративни дървета се изсичат само с писмено разрешение на кмета, но след санитарна експертиза за състоянието на дървото.

Регистърът, който Община Севлиево поддържа не е по нормативно установения ред, алармира „За истината“ не за първи път. Там, където от институцията препращат (в Портала за отворени данни, б.р.) е публикувано подобие на регистър, от който не може да се извлече абсолютни никаква информация за броя дървета в града нито назад в годините, нито към днешна дата, нито за тяхното местонахождение, възраст и състояние. Ако институцията бе свършила работата си, както е вменено с Наредба 1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, щеше да е ясно колко са отсечените дървета и колко новозасадените, от какъв вид са, къде се намират, колко и по какви причини са окастрени в стил „обезглавяване“, колко са загинали след кастренето и т.н.  

Няма, а трябва да има картотека

Община Севлиево не поддържа картотека на декоративните дървета, а оттам твърдят, че нямат законово задължение да го правят. Задължение обаче има и то е вменено с Наредба 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (чл. 15, ал.1). Съгласно нея се картотекират всички, намиращи се в регулационните граници на населените места дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години. Не подлежат на картотекиране декоративните дървета и храсти в общинските озеленени площи, които се стопанисват от предприятията или фирмите по озеленяване, както и защитените, но на територията на севлиевска община няма защитени дървета, уточниха от РИОСВ.

След 10 години

Съмнителен е аргумента на Община Севлиево, че премахването на дърветата в участъците, подлежащи на ремонт, е с цел „ограничаване на разрушаването на новата настилка от кореновата им система“. Това е записано в експертното становище за изсичането на 26 дървета по ул. „Мара Гидик“ в Севлиево. Да предположим, че Общината засади нови фиданки, какво става с тях след 10 години, когато отново ще предстои ремонт на тротоарите? „Прихваналите се фиданки трябва да бъдат подменени с нови и на улицата никога няма да има дървета по-възрастни от 10-15 години“, коментира биологът Симеон Арангелов от Асоциацията на парковете в България, когото „За истината“ потърси за коментар.  

За такива случаи нормативната уредба казва, че общинската дълготрайна растителност може да се премахва за строежи или реконструкция, но когато става въпрос за премахването на повече от 20 дървета за един строеж, включително и подобектите към него, проектът задължително се подлага на Оценка за въздействие на околната среда. Това е записано в чл. 21 на Наредба 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност. Чл. 20 на същата наредба задължава кмета да изпрати в Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново копия от разрешителните за премахване на дърветата. Оттам обаче отговориха за „За истината“, че през последните десет години в инспекцията не е депозирано нито едно копие от разрешителни, издадени от Община Севлиево, от което излиза, че е нарушен още един член на Наредба 1.

Няма специалист по озеленяване

Община Севлиево няма специалист по озеленяване. Това показват справки в раздел „контакти“ на сайта на институцията и структурата на общинската администрация, достъпни през общинския сайт. Общината има отдел „Транспорт и екология“, подчинен на зам-кмета по Териториално и селищно устройство, в който има началник, двама служители по „Опазване на околната среда“ и един технически сътрудник. Липсата на специалист по озеленяване и отдел по озеленяване обаче е в противоречие с общинската Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Севлиево. В раздел пети на тази наредба, който третира санкции за нарушителите (чл. 39) се казва: „За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Севлиево – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им. Обезщетението не се дължи, ако в определен от специализираната общинска служба по озеленяване срок виновните лица възстановят причинените щети. А когато няма общинска служба?

Лисата на специалист по озеленяване вероятно е сериозна пречка дървесната растителност в Севлиево да се третира на принципа „Има дърво, има проблем“. Този специалист трябва да следи за начина, по който се оформят короните на дърветата. Разписано е в Наредба 1 за опазване на зелените площи и дълготрайната декоративна растителност, където се казва, че „намаляването на корони на дървета в общински озеленени площи или в недвижими имоти на юридически и физически лица се извършва след писмено разрешение на кмета на общината въз основа на доклад от отговорния специалист по озеленяването при съответната община“. Само че в Севлиево както стана ясно и специалист по озеленяване няма.

Накратко Община Севлиево има собствен подход за стопанисване на дълготрайната дървесна растителност. Очевидно се разчита на обстоятелството, че според правилата, които действат у нас, нарушителят, контролиращият и наказващият са едно и също лице. В такива случаи обаче нито виновни има, нито наказани.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам