Кметът на Габрово обжалва решението на Правителството за приемане плана на парк „Българка“

Паркът се простира на площ от 22 701.05 ха
карта: ПП „Българка“

Кметът на Габрово Таня Христова обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Министерски съвет от декември м.г., с което е приет Плана за управление на Природен парк „Българка“.

В жалбата на Христова се настоява планът да бъде променен, като в него се включат предвидените като допустими в Закона за защитените територии дейности, сред които е строителство на инфраструктурни обекти, предвидени в устройствени и технически планове и проекти, се казва в съобщение на Община Габрово.

Поводът за Жалбата са вписаните в Плана рестрикции за зоната, в която попада тунела под Шипка и по-конкретно забраната за „… всякакво ново строителство, освен водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управление на парка и възстановяване на биологичното разнообразие, архитектурни елементи, свързани с туризма и сигурността на посетителите, както и ремонт, преустройство и реконструкция на съществуващите сгради и съоръжения.“.

Според Христова така формулирани забраните са заплаха за продължаване изпълнението на проекта „Обходен път на Габрово с изграждане на тунел под Шипка“ и по-конкретно неговия финален, пети етап, който предвижда точно тунелът под Шипка.

Природен парк „Българка“ е създаден на 8 ноември 2013 г. Разположен е в централната част на България, върху билните части и северните скатове на Шипченска и Тревненска планини и части от прилежащия им Предбалкан. На негова територия са най-съхранените букови екосистеми и ландшафти, характерни за Централна Стара планина. Територията включва още изворите на река Янтра и основните притоци в горната й част, населени места, разположени в границите на общините Габрово, Трявна и Мъглиж, плюс язовир “Хр. Смирненски”. Паркът се простира на площ от 22 701.05 ха.

На територията на парка се намират и осем паметници на културата с национално значение, сред които са Соколския манастир и 15 дка обкръжаваща го среда, сградата на Априловска гимназия в Габрово, етнографския музей на открито „Етъра“ с площ от 34 дка, Часовниковата кула в Трявна, Райковата къща с двора и оградата, също в Трявна и др.

Според плана за управление на парка големите инфраструктурни проекти, за чиято реализация има напреднали процедури, са заплаха за естествените екосистеми, като изрично е цитиран проектът за тунел и нов път под вр. Шипка по долината на Козя река. Заплаха представляват и намеренията за строеж на ски писта от вр. Исполин към разположената на северозапад от него местност Узана. Според плана съоръженията, както и свързаната с тях инфраструктура, ще доведат до загуба на всички консервационно значими видове и местообитания на територията върху която ще се строи, и до увеличаване на безпокойството върху голям брой видове в съседните територии.

В плана за управление на парк „Българка“ е записано още, че местните областни и общински администрации, регионални специализирани поделения и други ползватели на парковата територия най-често не са наясно с предназначението и функциите на природния парк, което води до липса на разбиране и подкрепа на философията и дейностите в защитената територия.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам