КЕВР: Огромни загуби на вода и лошо качество на ВиК – услугите в Шумен

Снимка: Sandeep Handa от Pixabay

Огромни загуби на вода, достигащи 82.4 % и лошо качество на ВиК-услугите в Шумен – това установява проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за състоянието на водния сектор в страната.

ВиК – Шумен има сериозно неизпълнение на заложените в бизнес плана показатели за качество на услугите, включително по най-важните за потребителите: качество на водата и непрекъснатост на водоснабдяването. Дружеството не е изпълнило 17 от общо 30 показатели за качество в бизнес плана за 2019 г.

Операторът в Шумен не покрива показателите за качество на осигуряваната питейна вода. Най-голямо обаче е неизпълнението при показателя „непрекъснатост на водоподаването“ – минус 73,8 %. Сериозно неизпълнение има в показателите “налягане в системата“ – минус 62,5% и „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализация“ – минус 59 %.

Загубите на вода надхвърлят одобреното в бизнесплана и вече достигат 82,4 % при предвидени 80%. Като причина е посочен факта, че ВиК – Шумен е отчело голямо увеличение на подадената вода от яз. „Тича“, но довеждащият водопровод от него е амортизиран и има много аварии.

В същото време през 2019 г. дружеството е отчело значително по-големи количества неносеща приходи вода спрямо предвидените и е фактурирало по-ниски количества за потребителите. При одобрени за годината 34 милиона кубика общи количества вода, ВиК – Шумен е отчело 36,7 милиона кубика, т. е. дружеството е изразходвало 2,7 милиона повече от записаното в бизнес-плана. Въпреки че е разходвал повече вода, операторът е фактурирал по-малко от планираното: при одобрени за годината 6,8 милиона кубика, ВиК е фактурирало 6,4 милиона. Увеличава се неносещата приходи вода, т.е. неотчетената вода – вместо предвидените 27,2 милиона кубика, дружеството отчита 30,3 милиона кубика неотчетена вода.

Данните за изпълнение на инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени и в публични ВиК-активи.

ВиК – секторът масово не изпълнява изискванията за качество

Нито едно дружество с одобрен бизнес план не е отчело пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., показва докладът на КЕВР. Той беше изготвен след проверка, възложена от Върховна административна прокуратура във връзка с публикации за лошото състояние на ВиК мрежата в страната.

Изготвеният доклад съдържа информация за всичките 53 ВиК-дружества в страната. От тях 29 оператори имат одобрени бизнес планове към момента на извършване на проверката.

От общо 29-те дружества с одобрен бизнес план, 5 предприятия са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 и 50% неизпълнение. При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени показатели за качество.

По отношение на услугите водоснабдяване, 23 от общо 29 дружества не постигат целите по показателите „налягане във водоснабдителната система“ и „ефективност на привеждане на водомерите в годност“.

Почти 60 % от дружествата не са изпълнили показателя „ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72% не изпълняват показателя „енергийна ефективност за водоснабдяване“.

Две трети от ВиК-дружествата в страната отчитат значително неизпълнение на задачата да намалят загубите от вода.

На практика нито едно дружество не изпълнява в пълна степен одобрените 5-годишни бизнес планове, въз основа на които са определени цените на услугите им. Това означава, че ВиК – дружествата не оправдават цените на водата, които са формирани според разходите и планираните инвестиции в бизнес плановете им за периода 2017 – 2021 г.

Прегледът на бизнес-плановете за първите три години ще бъде приключен в края на 2020 г. Ако показателите не са изпълнени, цените на водата ще бъдат преразгледани и намалени, заявиха от КЕВР.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам