Качеството на въздуха в Силистра се е влошило през 2021 г., отчита общинската администрация

Замърсяването на атмосферния въздух в Силистра е основно от битовото отопление с некачествено твърдо гориво
Илюстративна снимка: Pixabay

С 50 % са били превишени среднодневните норми за наличие на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферния въздух в Силистра.

Данните са отчетени от общинска администрация в изпълнението на Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферният въздух. Изпълнението на програмата беше представено и гласувано на последното заседание на общински съвет в града.  

Параграф 22 – никой не знае колко мръсен е въздухът в Силистра – тук.

При изготвянето му е използвана информация за емитираните вредни вещества в атмосферния въздух през 2021 г. съдържаща се в бюлетина за състоянието на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав, издаван от РИОСВ-Русе при МОСВ. Самата информацията, която се използва в бюлетина на РИОСВ и послужила за отчета, се събира от един апарат, който се намира на покрива на сградата на така наречения Профсъюзния дом в центъра на Силистра. Апаратът се нарича ДОАС (Диференциална оптична абсорбционна спектрометрия). Системата ДОАС измерва няколко параметъра в атмосферата: серен диоксид, азотен диоксид и озон, а  праховите частици ФПЧ10 (фини прахови частици под 10μm)  се измерват чрез конвенционално оборудване – механични филтри.

За 2021 г. стойностите за серен, азотен диоксид и озон са в норма, както и през изминалите години, но има значително превишаване на замърсяванията с фини прахови частици ФПЧ, се отбелязва в отчета. През периода 2017-2020 г. превишенията на фини прахови частици са били в рамките на допустимия брой – 35 броя в годината, но през 2021 превишенията са били през 60 дни в годината.

През годините в отчета се отбелязва , че замърсяването на атмосферния въздух е основно от битовото отопление, като най-вече това е от изгарянето на ниско качествени твърди горива – сурови дърва. Но интересното за изминалата година е, че при събраните данни за превишения на средно дневните норми са установени превишения във всички периоди – както през отоплителния период, така и извън него. Този парадокс, според еколога на общината, който представи отчета в комисиите на общинския съвет, може да се дължи или на трансграничен пренос на замърсители или на неправилно отчитане – повреда на уреда. Тоест има вероятност да се окаже, че тези данни не са надеждни.

По отношение на съмнителната стойност на данните за замърсяване с фини прахови частици, измервани в Силистра алармира в ежегодния си доклад за качеството на атмосферния въздух  и влиянието му върху здравето на населението Регионалната здравна инспекция. Анализът в този доклад става въз основа на същите данни, предоставени от апарата на покрива на профсъюзите. Но изводът е, че пунктът за наблюдение качеството на въздуха в Силистра е разположен на значителна височина от т.нар. дихателна зона и не позволява коректна оценка. А липсата на измервателни устройства в различни части на града – тоест, да не се събират само, от едно място- прави събраните данни ненадеждни и неизползваеми.

През последните години добиха популярност и граждански апарати – „самоделки“, които същи събират данни за замърсяването на въздуха с фини прахови частици. В Силистра има такива на няколко места, включени в граждански проект – сайтът Airbg.info, който ги представя в реално време. Те обаче се смятат за ненадеждни и не се вземат предвид при изготвянето на отчетите на институциите. 

Въпреки липсата на надеждни данни, в изпълнение на приетата Програма за намаляване на емисиите Община Силистра прилага определени мерки за намаляване на замърсителите. Това са изграждането на вътрешната газоснабдителна мрежа, саниране на общински сграден фонд, изграждане на мрежа от велоалеи, поддръжка на „зелена зона“, поддръжка на чистота, асфалтиране и миене на улиците и др.

На обсъждането преди приемане на общинския бюджет тази година, специално внимание беше отделено на това, че тази година са отделени повече средства за миене на улици – общо 60 хил.лв. Предстои гражданите да видят дали реално и редовно  ще се мият улиците, защото впечатлението през годините е, че това става много рядко. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам