BG | EN

Какво остана скрито зад конкурса за създаването на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора 

Проектът, който е спечелил и който кметът на Старна Загора Живко Тодоров качи в личния си профил във Фейсбук

В международен конкурс за идеен проект на нов Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора се състезаваха 98 проекта от 28 страни, оценявани също от международно жури. На първо място бе класиран проектът на „Унас студио“ – еднолично дружество с ограничена отговорност, спечелило и конкурса за новата сграда на „Карин дом“ във Варна. На второ и трето място са премирани проекти на автори от Обединеното кралство и България.

Двама от участниците в конкурса – арх. Красимир Кръстев („Студио Кръстев“ ЕООД ) и арх. Емил Ненов Попов са подали жалби до Комисията за защита на конкуренцията, в които оспорват резултатите от конкурса.

Основания за обжалването

Обжалването в КЗК не е самоцел, а стремеж да се постигне спазване на правилата като единствено условия за провеждането на честно състезание, категорични са двамата архитекти.

И в двете жалби е посочено, че в класирания на първо място проект на „Унас студио“ не е спазено изискването размерите на основната зала да са минимум 12/22 м, въпреки че задължителността им фигурира в заданието и е многократно потвърдена в разясненията на възложителя в отговор на поставени въпроси от участници в обществената поръчка. При размери 14.75/17.75 м спечелилият конкурса идеен проект е постигнал опростен „чист“ план и затова е получил предимство пред останалите проекти.

Но при спазване на размерите на залата проектът не би бил възможен като функционална схема и като обемно-пространствена композиция.

Не е ясно и на базата на какви предпроектни проучвания е направено заданието за конкурса и как е определен награден фонд при видима диспропорция между наградите за идеен проект и следващата фаза на проектиране и дали не са създадени условия за предимство на някои от участниците в конкурса. „Проектантският хонорар за работен проект, авторски надзор и консултантски услуги при офериране от 300 хил. лева или 160 лв/кв.м надскача няколко пъти нормалният за практиката в България, както и посочената от „Унас студио“ строителна стойност от 4.6 млн.лв. за изграждане на метални халета с окачена фасада, какъвто е спечелилият проект, коментира в жалбата си арх.Попов. Това, според него навежда на мисълта, че

целта на конкурса, и то като международен, е да се постигне легитимация по-скоро на финансови, отколкото на архитектурни цели.

Атакувано е и подаването на проектната документация. Възложителят е допуснал това да става, освен по законовия начин чрез платформата на електронните обществени поръчки(ЦАИС ЕОП), така и през сайта на конкурса, което според жалбоподателите

е грубо нарушение на Закона за обществените поръчки и е основание за прекратяване на процедурата, защото не гарантира анонимност на участниците и на практика означава липса на условия за състезателност и равнопоставеност между тях. 

„Този електронен адрес като алтернатива за подаване на проектните предложения, не е бил посочен в обявлението на обществената поръчка и така е лишил участниците от правната възможност да оспорят незаконосъобразното действие на възложителя, изразяващо се в ползване на електронна платформа при липса на законови основания затова“, пише в една от жалбите. Документи за участие в конкурса са подавани и на хартиен носител директно в „Държавен куклен театър“ Стара Загора.

В сайта на конкурса възложителят е публикувал образец на пълномощно на адвокат, което не е приложено в документацията на платформата за електронни обществени поръчки и от една страна лишава част от участниците от възможността, ако желаят, да ползват услугите на адвоката.

От друга –  създава възможност за нарушаване на анонимността, тъй като има предпоставка за свързване на всеки проект с неговия автор, поради неясните условия на упълномощеното лице.

Упълномощеният от възложителя адвокат Лилко Петров – о.з. генерал и бивш началник на военната прокуратура – е в пряка родствена връзка с Цвета Йоцова – съсобственик на дружеството „Оптимистас“ ООД – организатор на конкурса. Тя е и част от екипа на адвокатска къща „Йоцов и сие“, установи проверка на „За истината“.  

Тази свързаност би могла да повлияе на резултатите от обществената поръчка, което „е в противовес с принципите на  конкурентност и равнопоставеност на участниците и е проявление на конфликт на интереси“,

обръща внимание в жалбата си до КЗК архитект Попов и поставя следните въпроси:

  • Допустимо ли е изобщо възложителят да посочва адвокат, който да представлява участниците в конкурса?
  • Колко участници може да представлява един адвокат, който получава техните проекти през сайта на конкурса и ги подава към платформата на ЕОП, при положение, че конкурентността е абсолютно условие за законосъобразност на процедурата?

Дружеството „Оптимистас“ ООД има сключен договор с „Държавен куклен театър“ за консултиране и подпомагане на възложителя в организиране и провеждане на обществената поръчка, тоест участва като външно лице. Според изискване на Зкона за обществените поръчки „в профила на купувача следва да се публикува цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – да се посочи чрез профила на купувача мястото, от което тази информация може да бъде получена. Чрез тези действия възложителят гарантира ненарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност“, пише в жалбата си до Комисията за защита на конкуренцията арх. Кръстев.  Възложителят обаче не е публикувал в платформата за електронни обществнени поръчки тази информация в императивния петдневен срок, а три месеца по-късно,

което е самостоятелно основание за отмяна на обществената поръчка заради нейната незаконосъобразност.  

В нарушение на принципите за прозрачност, публичност и равнопоставеност, възложителят – „Държавен Куклен Театър – Стара Загора” е допуснал участие на външно юридическо лице във всички фази на обществената поръчка, както на етап подготовка на обществената поръчка, включително и изготвяне на документация, така и във фазата на нейното провеждане. Но присъствието на едно и също външно лице в цялостния процес на обществената поръка нарушава Закона за обществените поръчки, тъй като в качеството си на външен експерт „Оптимистас“ ООД е трябвало да приключи участието си във фазата на подготовката на обществената поръчка.

Още по – фрапиращ е фактът, че в заданието по обществената поръчка компанията е посочена като организатор на конкурса, при положение, че никое друго лице освен възложителя няма и не може да има качеството на “организатор” при хипотеза на разходване на публични средства.

Арх. Попов отбелязва и факта, че възложителят не е публикувал договора си с „Оптимистас“ ООД в платформата за електронни обществени поръчки, въпреки че законът го задължава.  В жалбата си той обръща внимание на обстоятелство, че „Оптимистас“ ООД е участвала в конкурсите за Топлоцентралата в София през 2017 г., и за „Карин дом“ във Варна през 2020 г., изпълнен от строителната кщомпания „Планекс“. Според него и в двата конкурса е имало драстично нарушение на изискванията на заданията – при „Карин дом“ напълно идентично със сегашния конкурс – при зададени минимални площи на първия етаж от около 750 кв. метра, победителят в конкурса „Унас студио“ предлага в проекта си около 625 кв. м. А при Топлоцентралата в София нарушението е в неспазване на параметрите на застрояване.   

При трети такъв пореден случай се създава впечатлението за системност в действията по организиране на конкурси, журиране и определяне на победител“, пише арх. Попов. 

Арх. Кръстев посочва и още две съществени, според него нарушения.

– Класираният на второ място проект е с дълбочина на залата повече от пет метра под земята, което е в нарушение на Наредбата за сгради за обществено обслужване.

– И в двата наградени проекти залата за репетиции също е проектирана под земята, а в заданието пише, че там „може да има детски школи“. 

Тези и другите нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени, без да бъдат променени условията, при които е обявен, според арх. Попов

решението от 28 юли т.г., в което са обявени резултатите от международния архитектурен конкурс, да бъде отменено като незаконосъобразно, а проведената обществена поръчка да бъде прекратена.

Позицията на „Оптимистас“ ООД, организатор на конкурса

Адвокат Цвета Йоцова-Стоева каза в отговор на въпроси, зададени от „За истината“, че да се говори за  конфликт на интереси, само защото тя като съдружник в „Оптимистас“ ООД е дъщеря на упълномощения от възложителя адвокат Лилко Йоцов издава дълбока непознаване на процедурата за конкурса.

На въпроса защо изобщо е бил необходим адвокат в организирането на обществената поръчка, Йоцова отговори, че само трима от участниците са подали документи без адвокатско пълномощно, останалите 98 са се възползвали от услугите на адвокат Йоцов. И това се обяснява с факта,

че документите в портала за електронни обществени поръчки могат да бъдат приети само с български електронен подпис, какъвто преобладаващата част от участниците нямат, а голяма част от тях са и чужденци.

Адвокатът само получава пълномощното, попълва единния европейски документ за обществената поръчка, подписва го и го подава в електронната платформа, каза Йоцова. Според нея, упълномощеният адвокат няма достъп до проектите, които се предават на възложителя на електронен носител или разпечатани на хартия. Фактът, че документи за участие са могли да бъдат предавани по няколко начина не нарушава Закона за обществентите поръчки, а просто дава по-голяма възможност за достъп до обществената поръчка, коментира адвокат Йоцова.

По отношение на необходимите предпроектни проучвания преди изготвянето на заданието, тя обясни, че са правени анализи и геодезически измервания и то така, че да може да се проектира спокойно и в другия край на света. А по отношение на цената за строителство от 4,6 млн. лева, посочена от победителя в конкурса „Унас студио“ , адвокат Йоцова коментира, че цената е критерий, задължителен по закон, но с едва 5% тежест при оценяването на проектите.

По думите й провеждането на конкурси е абсолютно неразбрано като принцип, защото стойността няма абсолютно никаква значение при оценяване на идеен проект, дори нееднократно е обсъждано тя да отпадне като изискване в тези конкурси. И посочи, че е имало участници, които са предлагали цена на строителството от 300 хил. до 20 млн. лв.

На въпроса дали размерите на основната зала на проектираната сграда не са задължителни, Йоцова отговори така:

„Императивни са само условията по закон, посочването на размери е само начин да се разбере какво търси възложителя, но решението на журито е закон. В случая не можехме нищо да направим, защото изрично е декларирано, че ще бъдат дисквалифицирани само участниците, които са нарушили анонимността на конкурса. Журито дава тази класация и директорът на театъра няма основания да не я приеме. Конкурсът е затова хората да видят твоята мечта и тълкуване различно от твоето виждане“, посочи адвокат Йоцова като съдружник в „Оптимистас“ – организатор на конкурса в Стара Загора. 

Отговорите на директора на театъра Дарин Петков

Разказът на Дарин Петков пред „За истината“, наивно-симпатичен като в детска куклена пиеса, изглеждаше така: “Запознахме се с фирмата „Оптимистас“(в системата АПИС съществува и фондация с това име) преди две години и половина на една урбанистична среща. Избрахме я, защото се доверихме на собствениците й – архитект и юристка с познания и опит, извън нашата компетентност. А и са участвали в организирането на други международни конкурси като този за „Карин дом“ във Варна“.

Дали са извършени предпроектните проучвания директорът не знаеше, но каза, че е обяснил какво иска като функционалност на залата, какви трябва да са връзките със сцената и т.н., защото „после това нещо трябва да се експлоатира и трябва да е удобно“. Според Петков тези проучвания най-вероятно включват разговорите, които от фирмата са провели с артистите,  с персонала на театъра и със зрителите, за да се съобразят с всички гледни точки.

На въпроса ни дали е знаел, че параметрите на основната зала, определени в заданието на обществената поръчка, не са спазени в премирания на първо място проект, Дарин Петков отговори, че журито е било от 9 души, събрани от цяла Европа и той е нямал думата. Според него въпросните размери не са били зададени императивно, а препоръчително.

Финансирането на проекта най-вероятно ще стане през някоя от програмите на ЕС, каза директорът на кукления театър, който няма притеснения за осигуряването на въпросните 4.5 млн. лева. От театъра са представили становище, поискано от КЗК във връзка с подадената жалба (към момента на разговора ни тя беше само една). И едва след като комисията се произнесе, ще пристъпят към следващите етапи за реализирането на проекта, който е възможно да претърпи и още корекции.  

Има ли конфликт на интереси и нарушаване на закона и процедурите по организацията на конкурса и неговото провеждане предстои да разберем от делото, което Комисията за защита на конкуренцията ще образува.

 „За истината“ ще проследи развитието на този случай, който след Комисията за защита на конкуренцията, може да мине и през санкцията на Върховния административен съд. Всички мнения, изразени от всяка една от засегнатите страни ще бъдат публикувани в последващи текстове.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините