Нито лев приход за 2019 г. не е отчело, общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево, създадено, за да печели

  • Най-голямо перо в разходите на дружеството през м.г. е за сеч и извозване на дървесина – 103 890 лв.
  • Но приходи от реализацията й няма

През цялата 2019 г. директорът на общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево Александър Пенков е бил в отпуск. Задълженията му са бли поети от неговия заместник Александър Атанасов, който е с отнет лиценз за извършване на лесовъдна дейност. Това обаче очевидно не е било пречка предприятието да продължи да работи и за дванайсетте месеца на м.г. да отчете разходи в размер на 172 хил. лв. И нито лев приходи, въпреки, че през 2017 г. е било създадено именно с идеята да носи печалба на местната администрация.

През миналата година „Гори и земи“ е провело пет търга с явно наддаване за продажба на дървесина на корен. Те са организирани на основание на план, одобрен от Общинския съвет в Севлиево през 2018 г.

Пак през м.г. е бил проведен и един търг за маркиране на дървесина, както и един конкурс за добив на дърва за огрев за нуждите на няколко села, пенсионерски клубове и детски градини на територията на община Севлиево. Специалисти на предприятието са посетили за цялата минала година 630 обекта и са одобрили 200 сечи, като 160 от тях са се отнасяли за дървета, собственост на граждани.

Това е цялото съдържание на отчета за 2019 г., представен от предприятието „Гори и земи“ пред Общинския съвет в града. Той е събран в две страници.

Създадено да носи приходи

През 2017 г. общинското предприятие беше създадено с цел „постигане на по-добра оперативност и ефективност по отношение на дейностите, свързани с управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите от общинските горски територии“. Това е записано в предложението на кмета на Севлиево Иван Иванов, с което той иска от Общинския съвет да одобри създаването на предприятието. В същото предложение се казва, че „предвид важното значение на общинските гори, мери и пасища, е необходимо да бъде създадено предприятие за тяхното управление – законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добро, което да бъде в състояние да реализира приходи за общината“.

Две години по-късно приходи няма.

Документи, с които „За истината“ разполага показват, че за заплати и осигуровки на служителите в „Гори и земи“ са похарчени съответно 32 138 лв. и 6 935 лв. Най-голям дял в разходната част на отчета имат външни услуги. Те са в общо обем от 114 665 лв. и са за обслужване на автомобили (3 078 лв.), за правно обслужване (3 000 лв.), за стационарни и мобилни телефони (2 638 лв.), за услуги с багер (1 392 лв.), права върху лицензиран софтуер (600 лв.), 65 лв. за пощенски услуги и издаване на електронен подпис. Най-голямо перо в разходите е за сеч и извозване на дървесина – 103 890 лв. Но приходи от реализацията й в отчета няма.

Парадокс или недоглеждане

Информацията за разходите на „Гори и земи“ не е публично достъпна. Достъп до нея получават само съветници, изрично поискали копие от отчета. Именно един от тях – Боян Ботев от групата на “Граждани за Севлиево“ предостави копие от документа на „За истината“.

Дали заради недоглеждане или напълно съзнателно, през 2017 г. съветниците са одобрили правилник за дейността на „Гори и земи“, в който изрично са записали, че директорът на предприятието представя отчет за дейността му само пред кмета на общината. Няма обаче никакво място за съмнение, че една от целите за съществуване на въпросното предприятие освен опазване и стопанисване на горите, е да носи приходи в общинската хазна. Какво се случва, когато тази цел не е изпълнена обаче?

Една година в отпуск

С кратки прекъсвания през цялата 2019 г. Александър Пенков, директор на предприятието, създадено да носи приходи, е бил в дълъг отпуск, показва проверка на „За истината“.

От 7 до 20 януари 2019 г. той е бил в болнични. От 1 до 4 февруари същата година е бил в платен отпуск. На следващия ден след края му е излязъл в продължителен неплатен отпуск, който продължава до 22 август м.г. На 26 август Пенков отново излиза в неплатен отпуск, този път до 31 октомври м.г. И И само ден по-късно – на 1 ноември, неплатеният му отпуск е продължен до 31 декември м.г. Това означава, че дните, в които Александър Пенков фактически е ръководил предприятието, се броят на пръстите на едната ръка.

Той ръководи общинското „Гори и земи“ от създаването му през първите месеци на 2017 г., след като е единствен кандидат в конкурса, обявен за длъжността. В същото време Пенков е и председател на Управителния съвет на Северноцентралното държавно предприятие, чието седалище е в Габрово.

Заместникът – отписан от регистъра

Докато Пенков е в отпуск, задълженията му са поети от неговия заместник Александър Атанасов, който е от Велико Търново. И в това не би имало нищо нередно, ако не беше малка, но важна подробност – Атанасов е бил отписан от регистъра за лесовъдска дейност на Изпълнителната агенция по горите. Вероятно това е и причината всички процедури за дърводобив в Севлиево да се обявяват от кмета на общината, а не от Атанасов. Пак от кмета са подписвани и всички договори с избраните изпълнители.

Дали Атанасов има законно право да замества директора Пенков, е въпрос на тълкуване. Съгласно Закона за горите „за ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика (чл. 181, ал.5). А Атанасов е отписан от регистъра със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите от юни 2017 г., с което му е отнето правото да организира и планира добив на дървесина, да изработва горскостопански планове, както и да маркира предвидени за сеч насаждения. Но в случая Атанасов не е директор, а само заместник. Отделен въпрос е, че това заместване продължава цяла година.

Защо е всичко това?

Единственият възможен отговор, поне що се отнася до известните обстоятелства е, че в Районна прокуратура Севлиево е внесен сигнал за нарушения в общинския дърводобив. По тази причина докато държавното обвинение не се произнесе, директорът на „Гори и земи“ ще бъде в неплатен отпуск. Това обясни кметът на Севлиево Иван Иванов през април м.г. в отговор на въпроси пред Общинския съвет в града.

Дали продължителният му отпуск е поискан, или е по негово желание, е подробност, която към момента също остава неизяснена.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам