Зелени закони: Половината дюни между Приморско и Перла не са отразени в кадастъра

Изображение: „Зелени закони“

Множество варианти на некартиране на дюни без никаква логическа причина по ивицата от Ахтопол до Шабла откриват при свое проучване от неправителствената организация „Зелени закони“. На практика картирани в кадастъра се оказват само половината от известните дюни в България, са установили природозащитниците. Като особено интересен те очертават казус между Приморско и Перла.

Според научни проучвания и данни на МОСВ днес в България има между 7 и 12 кв. км дюни, а в специализираните карти на МРРБ са включени 4.654 кв. км., посочват от природозащитната организация.

Проучването им е показало, че докато обект на картиране са били всички дюни около устието на река Ропотамо прави впечатление, че на север от 5 картиран район (вж. схемата долу) чак до устието на Ропотамо дюни въобще не са картирани.

Горната схема показва картиранията на дюни в специализираната карта на дюните в община Приморско.

Проучваната територия е изцяло в Натура 2000 и затова през 2012 дюните са били картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с възложител Министерството на околната среда и водите (МОСВ), и докладвани на Европейската комисия като сива, бели и облесени дюни с обща площ около 237,232 декара (вж. картата – оцветено с охрено). Тези дюни са отразени и в специализирания формуляр на защитената зона Ропотамо. В специализираната карта на дюните към кадастъра обаче е отразено под половината от тях или 121,057 декара (на картата оцветени щриховано).

От „Зелени закони“ изразяват недоумението си, че заданието на МОСВ за картиране на дюните не обхваща териториите на север от картен лист 5 до Перла, както и защо Министерството на регионалното развитие (МРРБ) не е използвало данните за картираните дюни на екоминистерството. Според проучването на „Зелени закони“ на север от този картен лист чак до устието на Ропотамо дюни въобще не са картирани.

Дюните са крайбрежни екосистеми, които се формират при специфичното взаимодействие на морето и сушата. Те са екотонна територия между водната среда и сушата, която се отличава с уникалност на екологичните условия и на населяващите я флора и фауна. Дюните имат важна буферна роля за
намаляване на разрушителната сила на морската абразия към сушата. Поради своята специфика навсякъде те заемат сравнително неголеми площи, при промяна на условията са лесно разрушими и силно чувствителни екосистеми, обясняват от организацията важността на дюните.

От природозащитната инициатива напомнят, че съгласно приетия през 2008 г. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, „в едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри“. Половин година по-късно пък те е трябвало да бъдат отразени в специализираните карти, но до днес голяма част от дюните липсват в тях.

От „Зелени закони“ питат МРРБ защо не са отразени установените от МОСВ дюни между Приморско и Перла и отбелязват, че ако образуванията не са отбелязани като такива, концесионерите на плажовете имат възможност безнаказано да ги разорат и да ги включат към площта на плажа. А когато дюните са отразени в кадастъра, върху тях не може да се разполагат търговски преместваеми обекти, коли, кемпери и каравани, а трябва да са обозначени и да се пазят.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам