BG | EN

Защита на правата на хората с увреждания или злоупотреба с правото

Илюстративна снимка: Pixabay.com

Възможно ли е адвокат да е създал фондация с единствената цел да обжалва актове на общинските съвети в цялата страна, а самият той да се явява като неин единствен представител по делата с искания за отмяна и плащане на разноски и хонорар?  Какъв е мотивът да го прави – защита на права на определена категория хора или нещо друго?

С няколко определения от 17-ти август силистренският административен съд спря няколко дела, за които беше сезиран в края на 2021 г от неправителствена организация, представяща се, че защитава хората с увреждания. Фондация „Гринберг“ от Пловдив оспори пред съда наредби и правилници на няколко общински съвети в областта – Силистра, Дулово, Алфатар и Тутракан, с които се регулират правата на хората с увреждания, с искане за отмяната им като незаконосъобразни.  Причината за исканата отмяна, посочена от фондацията в жалбите, е, че преди приемането на тези нормативни актове от общинските съвети не е поискано становището на Агенцията за хората с увреждания,  което било императивно изискване на закона.

В края на юли обаче, преди да бъдат разгледани делата по същество, силистренският административен съд от своя прави предложение за тълкувателно решение до Върховния административен съд заради противоречива практика, при която от една страна с решения ВАС е приел, че фондацията разполага с легитимност да води тези дела, а от друга, че тя няма правен интерес и не разполага с правото да оспорва тези нормативни актове.  Предложението е прието за основателно и е образувано тълкувателно дело №4 от 2022г.. И тъй като се чака произнасянето с тълкувателно решение на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд, делата в Силистра са спрени.

Коя е Фондация „Гринберг“

Тя е регистрирана в началото на 2020 г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза със седалище в Пловдив, на основание т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания, който дефинира, че   „Организации за хора с увреждания“ са организации, създадени да предоставят услуги на и за хора с увреждания и които поемат застъпническа роля от името на хора с увреждания.  

Копие от жалбата на фондация „Гринберг“

Фондацията е известна с това, че за времето от създаването си досега по сходен начин и  с едно и също искане е завела дела срещу общинските съвети в цялата страна срещу наредби, които регулират правата на хора с увреждания, и които са приети преди години – става дума за ползването на карти за паркиране и местата за паркиране на техни автомобили. По много от тези дела съответните административни съдилища са се произнесли по същество и са отменили наредбите, като са приели, че фондацията има право да завежда такива дела и че искането е основателно.

Моделът на оспорване е сходен навсякъде

– жалбите се подават чрез упълномощен адвокат(оказва се един и същ), а разноските, които се искат от адвоката в жалбата, са в размер на 600-700 лв., като 600 лв. обикновено е адвокатския хонорар(500 лв.е минималното адвокатско възнаграждение). Това повдига въпроса дали това не е схема за печелене на пари, които се дават от общинските бюджети, а не толкова дейност за защита на правата на хората с увреждания. Още повече, че основанието, на което се иска отмяната на съответния акт, е съвсем формално – неизпълнение от страна на общинските съвети на изискването на закона да се иска становището на Агенцията на хората с увреждания – но съвсем достатъчно за завеждане на дело.

Фондацията е обжалвала два нормативни акта на Общински съвет-Силистра, свързани с хората с увреждания. Това е Наредба за организацията на движението на територията на Община Силистра, относно преференциалното паркиране на хора с увреждания и Правилник за организацията и дейността на клубовете на инвалида и пенсионера в Община Силистра. И двата акта са оспорени в края на 2021 г. на основание, че не е било искано становището на Агенцията на хората с увреждания, когато са били приемани от общинския съвет преди повече от 10 години. 

В тази връзка на среща със журналисти в края на 2021 г. председателят на силистренския общински съвет Мария Димитрова се оплака, че „въпросните фондации са го обърнали на бизнес, наемайки адвокатски кантори да водят делата“.

Повече за казаното от Мария Димитрова – тук

Подозрението е за злоупотреба с процесуални права

– в случая съмнението е, че се образуват дела за искане за разноски, а не за защита на права по същество на хората с увреждания. Тази злоупотреба може да бъде констатирана и от съда, особено ако има искане от ответника – общинския съвет и тези разноски да не бъдат платени, но тя трябва да се докаже. Но засега по спечелените от фондацията дела съдилищата разпореждат  и изплащането на исканите разноски. В този случай разноските се изплащат от бюджета на съответната община.

В лявое регистрация на адвоката в пазарджишката колегия.
Дясната снимка е от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Някои административни съдилища отказват да образуват дело на основание, че фондацията няма легитимност да го води и съответно жалбата се явява недопустима. В този случай фондацията обжалва отказа пред ВАС с частна жалба. Съдебната практика в това отношение е противоречива и затова силистренският административен съд е сезирал Върховния административен съд, по което искане е образувано тълкувателното дело.  Въпросът, който трябва да разрешат върховните съдии, е имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се като организации на и за хора с увреждания, които осъществяват дейност в частна полза(в случая „Гринберг“), правен интерес от оспорването на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социална услуга „застъпничество“?“.

Отговорът на този въпрос ще реши по-нататъшния ход на делата в Силистра, както и ще даде задължително тълкуване при решаване въпроса за легитимността на организацията да оспорва тези актове. По принцип надзорът за законност на нормативните актове на общинския съвет се осъществява от прокуратурата.

Кой стои зад фондацията?

Фондацията няма сайт, нито страница във Фейсбук, и не води някаква информационна кампания за дейността си или организирани събития. Но като позвънихме на телефона, с който е представена в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, отговори човек, който се представи като адвокат Иван Г. Йорданов, регистриран към пазарджишката адвокатска колегия. Той заяви, че именно той е процесуалния представител по тези дела, които води фондацията срещу общинските съвети, включително и в Силистра. И той е единственият адвокат-процесуален представител  по всички тези заведени дела.

Запитахме го за целите, които преследва фондацията и дали водените дела  са с цел печалба-изплащане на адвокатски хонорари. Той заяви, че фондацията е записала като цел в учредителните си актове именно оспорване на нормативните актове на общинските съвети, както и застъпничество(съдебно) за хора с увреждания. Такива са според него и оспорванията пред силистренския съд, които не целят да се печели от разноски. „Делата се водят, за да започнат общинските съвети да изпълняват задълженията си компетентно и по закон“, заяви той.

В разговора той поясни, че фондацията е със седалище в неговата адвокатска кантора, на ул. „Райко Даскалов“, 53, ет.1, офис 1, в Пловдив, който служи и за съдебен адрес, на който се получават съобщенията по делата. Като имейл адрес за контакт в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел е даден адреса, който е на профила на адвоката в страницата на пазарджишката адвокатска колегия.

По принцип за дейността на една фондация трябва да отговаря управителя, а не процесуалния представител по делата, и понеже като учредител и управител на фондацията в регистрите на юридическите лица с нестопанска цел е посочен 33 годишен мъж с имена Георги И. Йорданов (презимето и фамилията съвпадат с тези на адвокат Йорданов), запитахме дали това не е синът му. Защото при това положение се получава така, че управителят – син упълномощава адвокат-баща да води делата, а адвокатът-представител моли в жалбите да бъдат изплатени разноски на доверителя, който се представлява от сина. Той отказа да отговори на въпроса и заяви, че няма да коментира, и че фактът дали са свързани лица с управителя е ирелевантен (няма значение) за случая.

Но реално може да се окаже, че

зад дейността на фондацията стои един единствен човек

– адвокат Иван Г. Йорданов от Пловдив, който основно се занимава чрез фондацията с оспорване на актовете на общинските съвети, които са свързани с правата на хората с увреждания. Той твърди, че не го прави с цел да злоупотребява с право и да печели от хонорари, но очевидно създава сериозна работа както за себе си, така и за съдебната система.  Засега го прави успешно, защото голяма част от делата са решени в полза на фондацията и наредбите са отменени.

По отношение на делото в Силистра адвокат Йорданов смята, че административния съд е постъпил неправилно като е конституирал като заинтересована страна по делото срещу Общинския съвет-Силистра Агенцията за хората с увреждания. Това дава възможност на агенцията да участва в процеса и дава становища по делото. Действително има такова разпореждане на съда, и то дава възможност на агенцията да участва в делото. Но тук възниква другия въпрос, защо адвокат, който води дело на основание, че не е било искано становището на Агенцията преди приемане на нормативния акт от общинския съвет, е против тя да участва в процеса и да дава становища по делото? Това за пореден път поставя въпроса какъв е мотивът да го прави – защита на права на определена категория хора или нещо друго?

Засега в Силистра се чака решението на Върховния административен съд по . тълкувателно дело № 4 от 2022 г., което според съобщението на силистренския съд цели да реши окончателно въпроса кои организации могат да водят дела срещу наредбите и правилниците, засягащи правата на хората с увреждания.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините