Замърсяване в района на розоварна в карловското село Слатина установи проверка

Снимка: „Под тепето“

В момента на проверката не беше установено заустване на отпадъчни води, но ясно са личали следи от замърсяване в дерето край предприятието, съобщи Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) в Пловдив след проверка в розоварна в карловското село Слатина. 

Сигналът за замърсяване на река Стряма от розоварната е подаден от гражданин и е проверен на място от служители на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.

Проверяващите установили два нерегламентирани отвора, които са ликвидирани до приключване на проверката, като и една тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч.

Взети са водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване. Те ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН,  БПК, ХПК, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород,  азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла. 

При огледа на площадката на предприятието е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа. В рамките на проверката помпата е била демонтирана.

На дружеството е разпоредено да почисти замърсения участък от дерето и са дадени предписания за трайно решаване на проблема, посочват от екоинспекцията. 

Предстои последваща проверка, съобщават още от РИОСВ – Пловдив.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам