Законът и олигархичните интереси

Снимка: Община Нова Загора, архив

Кметицата на Нова Загора Галя Захариева е внесла предложение в Общинския съвет за изменение на общия устройствен план на общината за поземлени имоти в землището на село Езеро.

Искането, постъпило на 18.07/22 г. от дружеството „ЕНЕРДЖИ-2″ ООД на крупния индустриалец Иван Ангелов, е за промяна на предназначението на тези имоти от земеделски земи в чисто производствена устройствена зона, в която ще бъде изграден Фотоволтаична електрическа централа.

Съгласно одобрения Общ устройствен план (ОУП) на общината

поземлените имоти представляват земеделски територии, за които не е предвидена промяна на предназначението им.

В предложението на кметицата е посочено, че за същите имоти има приет Подробен устройствен план – План за застрояване, одобрен с Решение 773 от Протокол 59/03.05.2011г. на ОбС, който не е отразен в Общия устройствен план на общината и това е констатирано като явна фактическа грешка.

На предстоящата в четвъртък сесия кметицата на Нова Загора предлага тази грешка да бъде поправена като ОбС разреши изработването на проект за изменение на ОУП на въпросните имоти, чиято обща площ е близо 605 декара. Предложението вижте тук.

Така местната власт в Нова Загора ще даде „зелена улица“ на инвестиционните намерения на Иван Ангелов за създаването на фотоволтаичен парк. Територията, предмет на настоящето изменение на ОУП на общината, обаче

попада частично в границите на защитената зона за опазване на природните местообитания „Свети Илийски възвишения“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

В Решение № C3-31-OC/2021 г. по оценката за съвместимост РИОСВ Стара Загора посочва, че „представеното инвестиционно предложение (ИП) и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка“.

Според експертите на инспекцията „реализацията на инвестиционното предложение засяга териториалната цялост на едва 0.3 процента от територията на защитената зона и въздействието върху нея ще бъде незначително“. Не се предвижда загуба на природни местообитания по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и не съществуват условия за замърсяване на повърхностни, подземните или питейни води. А обхвата на влияние при експлоатация на ИП, ще бъде локализиран в заявените граници на имота.

Решението на старозагорската екоинспекция пред МОСВ обжалва (с вх.№ Ж-57/29.03.2021 г.)  общинската съветничка от „Демократична България“ в Нова Загора Кремена Петрова с мотив, че разпоредби на Закона за опазване на околната среда изискват инвестиционни предложения като това на Иван Ангелов да се подлагат на процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС(Оценка за въздействие върху околната среда). Според Петрова за същото инвестиционното предложение има вече издадено Решение на РИОСВ-Стара Загора(СЗ-12-ЕО/2020 г.), с което се разпорежда да се извърши Екологична оценка и Оценка за съвместимост и никъде не е посочено то да е обжалвано, отменено от съда, оттеглено от административния орган или производството по него да е възобновено.

Кремена Петрова иска отмяна на Решението на РИОСВ от 2021 г.

като незаконосъобразно спрямо Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, но жалбата й остава без отговор.

Индустриалецът Иван Ангелов не е сред инвеститорите, които се ползват с доверието на новозагорци. От години неговата инсталация за биогаз обгазява града, но заради пропуски в екологичното ни законодателство, което няма норми за миризми, протестите на хората остават без резултати.

Жители на Нова Загора протестират за чист въздух – тук

А когато служители на ДАНС засякоха изливане на отпадни води от инсталацията на Ангелов в землището на село Крива круша, се оказа, че няма институция, която да санкционира това деяние. Защото, твърди Кремена Петрова, която води битката на новозагорци за чист въздух, отговорността се размива между МОСВ, Министерството на земеделието, Басейнова дирекция и Министерството на здравето. По случая има образувано и досъдебно производство, но от него едва ли ще „изскочи заек“.

А миризмите от инсталацията продължават да се разнасят над града.

Затова старейшините на Нова Загора в четвъртък трябва добре да помислят дали да подкрепят с гласовете си предложението на кметицата Галя Захариева, което ще обслужи олигархични интереси и ще наруши екологичното равновесие на въпросните територии. Съвсем отделен въпрос е защо с положителното си становище за инвестиционното предложение на Иван Ангелов, старозагорската РИОСВ вместо да защити закона, го нарушава.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам