Екоинспекцията в Смолян установи наднормени концентрации на цинк и манган в река Върбица

Снимка: „Отзвук“

От 5 до 8 пъти наднормени концентрации на цинк и манган в река Върбица установи Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Смолян. Срещу дружеството, експлоатиращо хвостохранилище „Ерма река“, стартира административнонаказателно производство, съобщиха от екоинспекцията.

От РИОВ – Смолян съобщиха, че са готови резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Върбица в района на град Златоград на 6 март 2020 г., когато екип от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково извършиха проверка на място.

По време на проверката е било установено, че в резултат на интензивни валежи са се отмили част от натрупаните в опашката на хвостохранилище „Ерма река“ отложения от хвостов пясък. Според експерти от регионалните структури на Министерството на околната среда и водинте (МОСВ) управлението на минните отпадъци не се осъществява по начин, който гарантира опазването на околната среда. В тази връзка РИОСВ – Смолян е изискала писмено становище от Министерството на енергетиката, в чиито правомощия е управлението и разрешителните режими по отношение на депата за минни отпадъци, каквото е и хвостохранилище „Ерма река“.

Взетите от изход тунел на хвостохранилище „Ерма река“ водни проби са показали превишение по 2 показателя – неразтворени вещества – 62 mg/dm3 при норма 50 mg/ dm3 и олово – 0,27 mg/ dm3 при норма 0,2 mg/ dm3, като за останалите показатели – активна реакция, ХПК, желязо – общо, хром шествалентен, цинк, кадмий, мед, арсен и живак, не са установени превишения на емисионните норми.

В пробите от подземни води от Пречиствателна станция – Пресека на ВиК-Смолян, район Златоград, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и населени места в региона не е констатирано превишаване на стандартите за качество в Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

При анализа на пробите от повърхностни води преди хвостохранилище „Ерма река“ вследствие от изтичащи руднични води от обекти, които не се експлоатират, са констатирани значителни превишения на стандартите за качество на околна среда (СКОС), като резултатите от взетите от реките Ерма и Гидюрска преди промишлено селище „Ерма река” са показали значителни превишения по показателите цинк (до 53 пъти над нормата), манган (до 16 пъти над нормата), кадмий (до 12 пъти), мед (1,5 пъти) и алуминий (2 пъти). По отношение на стари минни изработки от недействащи към момента рудници регионалните структури на МОСВ нямат контролни функции. За тях компетентно е Министерството на икономиката, съобщават от РИОСВ – Смолян.

Резултатите от изследваните повърхностни води в река Голямата след хвостохранилище „Ерма река” са показали понижаване на концентрациите за три от изследваните показатели – цинк (5,5 пъти над СКОС), манган (10 пъти) и кадмий (3 пъти), но е констатирано превишаване на стандартите за показателите цианиди свободни (3,5 пъти), желязо (3 пъти) и олово (1,1 пъти).

В река Върбица преди и след град Златоград са установени наднормени концентрации по показателите цинк и манган (5-8 пъти), кадмий, цианиди свободни и желязо (2-3 пъти) и алуминий (1,5 пъти), като в долното течение на реката до вливането и в яз. „Студен кладенец“ – превишенията на стандартите за по показателите цинк и алуминий са съответно 2 и 3 пъти над нормата.

Днес (11.03.2020 г.) ще бъдат взети повторни проби от целия водосбор на река Върбица.

За допуснатото нарушение, а именно „превишаване на емисионните норми“, срещу дружеството, експлоатиращо хвостохранилище „Ерма река“, ще бъде стартирано административнонаказателно производство.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам