Еврокомисията дава България на съд заради мръсния въздух

Снимка: принтскрийн видео от Благоевград, архив

Еврокомисията съобщи днес, че ще предяви иск пред Съда на Европейския съюз (СЕС) срещу България заради замърсения въздух. Страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решение на Съда от 5 април 2017 г., с което беше констатирано, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух съгласно Директивата от 2008 г. за качеството на атмосферния въздух.

У нас систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за фини прахови частици (ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък.

Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение, се посочва в съобщението от Брюксел.

За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и да приложи редица мерки. Представените от София данни за периода 2015-2019 г. потвърждават, че установеното от СЕС систематично и постоянно неспазване продължава. Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички свои зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите към момента резултати са незадоволителни. България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Властите докладват, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г. 

В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10 с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности. Те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

В Европейския зелен пакт, в който е формулирана амбицията за постигане на нулево замърсяване в ЕС, се акцентира върху намаляването на замърсяването на въздуха, което е един от основните фактори, засягащи здравето на човека. Пълното прилагане на стандартите за качество на въздуха, заложени в законодателството на ЕС, е ключът към ефективното опазване на човешкото здраве и околната среда.

Замърсяването на въздуха все още е най-сериозният екологичен и здравен проблем в ЕС. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда то предизвиква всяка година преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам