Дружество иска да строи крематориум до детска градина и училище в Стара Загора

Илюстрация: Скрийншот от сайта на АГКГ

Старозагорското дружество „Върхът“ е внесло в Регионалната инспекция по околна среда и води(РИОСВ) уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждането на крематориум за около 5 кремации на ден“.

Имотът, в който трябва да бъде изграден крематориумът, е с кадастрлен идентификатор № 68850.109.139. Според екоинспекцията фирмата е еднолично дружество с ограничена отговорност(ЕООД), но в системата Апис откриваме досие на „Върхът“ ООД с капитал от 1 млн. лв. Съдружници в него са Йовчо Йорданов Йовов, свързан с 9 фирми и съпругата му Недка. Тя като управител на дружествотоа внася в РИОСВ-Стара Загора инвестиционното предложение, което фигурира в списък, публикуван на интернет страницата на инспекцията, но достъп до самото предложение няма.

В писмо на РИОСВ от 15 ноември т.г., адресирано до Недка Йовова, до кмета на града Живко Тодоров, до митрополит Киприан и до енорийския свещеник Петър Цвркъл в Стара Загора е посочено, че инвестиционното предложение е включено в Приложение 2 към чл.81, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, т. 10, буква „д“ – Инфраструктурни инвестиционни предложения за урбанизирано развитие.

За тях необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС) е по преценка на директора на съответната регионална инспекция на МОСВ с решение по 93, ал. 3 от ЗООС.

В писмото на инспекцията, подписано от директорката й Диана Искрева(вж в края на текста), е посочено, че „в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на защита в най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

В РИОСВ, с копия до кмета на града и до митрополита, е внесена подписка с придружително писмо от жители на квартал АПК срещу предложението на инвеститора (виж в края на текста).

В него те изразяват категорично несъгласие за изграждането на крематориум на територията на бившия Екарисаж „Загоре“, защото искат децата им да живеят в чиста околна среда.

А „местоположението на обекта, който ще бъде в близост до жилищен квартал в т.ч. детска градина, училище и дом за деца“, не гарантира това. Гражданите предупреждават властите, че са готови да предприемат всички предвидени в закона действия, за да не допуснат реализацията на този проект.

В България няма нормативна база за санитарните отстояния между едно гробище и жилищни сгради. Преди те са били регламентирани с Наредба № 7 на МОСВ, която е била отменена преди повече от 10 години, за да не пречи на бизнеса и на лобистки интереси. Затова преценката, както писахме, е оставена на директора на съответната регионална инспекция на МОСВ.

Ковид пандемията постави остро пред местните власти проблема с липсата на места в гробищните паркове, а изграждането на нови се оказа бавен и труден процес, свързан с не по-малко проблеми.

В Стара Загора старият гробищен парк край с. Хрищени е със запълнен капацитет, а новият между селата Богомилово и Ракитница се оказа с каменист терен. Двата парка с обща площ от 920 декара, са обслужвани и поддържани от едни и същи работници. А при всяко заявено погребение в новия гробищен парк, те трябва да пътуват по 20 километра, за да го извършат.

С разрастването на града някои гробищни паркове се оказаха част от урбанизираните  територии. Като този в квартал „Кольо Ганчев“ на изхода за Раднево, където границата между последните гробове и първите къщи е само една улица! А в старите гробища на Стара Загора, които сега също са в рамките на града, погребенията са прекратени през 1974 година, но там все още има неизвадени кости и останали паметници от 19 и 20 век. Имотът, върху който е създаден гробищният парк, е реституиран и собствениците му преди години са искали да изградят там крематориум, но не са получили разрешение от властите. Защото и според ОУП на Стара Загора от 2011, и според новият мястото е определено за парк.

По отношение на тези специфични територии е добре гражданите да чуят позицията на главния архитект, защото той трябва да има цялостна визия затова как ще се развива града. И той е човекът, който трябва да дава тон и да генерира идеи за устройството на Стара Загора и на прилежащите й територии.

Продължаваща урбанизация на населението ще поставя все по-остро въпроса и за изграждането на нови крематориуми, каквито засега има единствено в София, Пловдив и Варна. Но кремирането не е част от православната традиция, в която погребението и обичаите, свързани с него, имат голямата ценност и значение за духовното съзряване на човека и преодоляването на скръбта му от загубата на любими хора. Те са важни за нашата църква и от канонична, и от догматична гледна точка и не само. Затова е по-вероятно старозагорската митрополия да излезе с отрицателно становище относно инвестиционното предложение на фирма „Върхът“, след като го разгледа на заседание на Епархийския съвет, насрочено в края на ноември. И това решение очевидно ще има някакво значение за местната общност, щом и директорката на РИОСВ, и жителите на квартал АПК искат да чуят мнението на старозагорския митрополит. Но не бива да забравяме, че в обществото ни освен православни, има и хора, които изповядват други религии или са атеисти.

И ако вярата е индивидуално и дълбоко лично преживяване, то законът е валиден за всички граждани.

Затова крайното решение дали на мястото на някогашния екарисаж може да бъде построен крематориум, трябва да бъде взето след спазването на всички изисквания на Закона за здравето и на Закона за опазване на околната среда и след преминаването на необходимите процедури. Най-важната от тях е възлагането на Оценка за въздействието върху околната среда и общественото обсъждане на Доклада по нея, а преди това и на самото инвестиционното предложение. От проектната документация трябва да стане ясна технологията на изгаряне и как вредните емисиите от този процес ще се отразяват върху здравето на гражданите. Защото те още помнят зловонието от някогашния екарисаж, което се разнасяше над Стара Загора при определена посока и сила на вятъра. Впрочем третирането на животински отпадъци в България е голяма и много важна тема, която заслужава специално внимание.

В предложението на фирма „Върхът“ ООД е посочен капацитет на крематориума до 5 трупа дневно. Но това изглежда подозрително малко на фона на инвестицията, чийто размер също не знаем. Гражданите трябва да имат гаранции, че в бъдеще съоръжението няма да се превърне в регионално и да поеме изгарянето на покойници от Хасково, Нова Загора, Сливен, и други градове в близост до Стара Загора. Ако намеренията са такива, то те трябва да бъдат предварително и ясно заявени, а не прокарани след време с намиране на вратички в закона. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам