Букови гори на 160 години са поставени под особена закрила в Севлиево

Букова гора, илюстративна снимка на  anthark от Pixabay

Близо 700 дка вековни букови гори, собственост на Община Севлиево, вече са под особена закрила. На заседание на местния Общински съвет единодушно бе решено те за получат статут „гора във фаза на старост“, с което ще се гарантира опазването на вековните дървета, голяма част от които са на по 160 г.

Предложението за защита на горите е постъпило в Община Севлиево от сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – карпатска програма България“. След теренни проучвания и картиране на старите гори, от организацията са изготвили становище, което по-късно се припокрива със становището на общинско предприятие „Гори и земи“.

В него се отчита, че горите във фаза на старост са особено ценни за екосистемата, тъй като те са и местообитание на типични горски видове. Тези гори осигуряват защита от ерозия и наводнения и са предпочитано място за отдих. За тях се прилага нарочна система от режими и мерки за стопанисване, насочени към тяхната защита и консервация.

Големите стари дървета с развита коренова система освен че са красиви, носят редица ползи за природата. Голямата им листна маса допринася за чист въздух, а развитата им коренова система задържа почвата и укрепва склоновете във вододайните зони. Последното е изключително важно да се отчете по отношение на Севлиево и селата в общината, част от които търпят недостиг на вода и водни режими от над три десетилетия, а при обилни валежи градът остава без вода заради замътване. Причината за замътването по всеобщо мнение са сечите и оголването на почвата, която се стича към водохващанията във вид на кална маса.

Според информация на местната общинска администрация въпросните вековни гори са във вододайни зони (община Севлиево се водозахранва изцяло от естествени водоизточници, б.ред.)

Още едно предимство на старите гори е, че в тях живеят различни растения и животни и запазвайки горите, се запазва характерната за дадения район растителна и животинска природа.

Горите, които се сдобиха с особена защита се намират в Стара планина, на територията на Държавно ловно стопанство „Росица-Лъгът“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам