Как пищният рожден ден на благоевградския кмет заплете сложен юридически възел

Съвместявал ли е Атанас Камбитов работата си на кмет на Благоевград с управлението на търговското дружество „Старт 2015“ и чий е подписът под фирмените документи в Търговския регистър?

Атанас Камбитов на 50
Снимка: Фейсбук

Две съдебни дела трябва да изяснят казуса около дружество, на което кметът на Благоевград Атанас Камбитов е бил управител, макар и за кратко,  по времето, в което вече е бил начело на общината.  

Първото дело е по жалба на БСП и е заведено пред Административен съд-Благоевград. Негов предмет е решение на Общинската избирателна комисия, с което правомощията на кмета не бяха прекратени, въпреки категоричните текстове в закона, касаещи подобни случаи.

Второто дело е търговско и се гледа в Окръжния съд в Благоевград. То е заведено от самия Камбитов, който се опитва да докаже, че не е бил управител на търговското дружество. В предявената искова молба, той твърди, че е станала грешка и, че подписът върху документите, внесени в Търговския регистър за вписването на едноличното търговско дружество „Старт 2015“ е на брат му Антон Камбитов, а не негов.

По административното дело е поискана информация, относно това разпределяло ли е за 2017 г. „Старт 2015” печалба, натрупана до 31 декември в общ размер на 84 хил.лв. и на кого е изплатена тя. Това се прави с цел да се установи, дали декларираните от друга стопанска дейност 79800 лв. , които кметът е вписал в Годишната си имуществена декларация за 2017 г. не са именно дивидент от компанията, която е управлявал?

Една от хипотезите е, че именно тези средства са ползвани за доказване на доходи на кмета през 2017 г., когато фондация „Антикорупционен фонд“ подаде няколко сигнала до различни институции и инициира проверки. Поводът бе разточителният рождения ден на кмета Камбитов, в столичен хотел, за който от фонда поискаха проверка на произхода на парите, с които е платено въпросното парти. Предварителното проучване бе показало, че фактическите доходи на Камбитов не биха могли да са достатъчни.

Въпросите

В хода на делото, заведено от БСП срещу решението на Общинската избирателна комисия е цитирана Исковата молба, която кметът Атанас Камбитов е внесъл в Окръжен съд в Благоевград с искане вписването на „Старт 2015” в Търговския регистър да бъде обявено за нищожно.

Атанас Камбитов твърди, че е станала грешка, като навсякъде в документите било изписано неговото име вместо това на брат му Антон, който всъщност бил истинският управител на дружеството.

От всичко това обаче възниква въпросът с какви мотиви Антон Камбитов би подписал брат си под няколко документа, при това с риск да го злепостави?  

Освен това, при вписването на „Старт 2015“ Търговският регистър на два пъти е давал указания за коригиране на неточности в подадените документи. Но и след двете поправки в тях остава да фигурира името на Атанас Камбитов, а не това на брат му Антон.

Ако Окръжният съд в Благоевград приеме мотивите на кмета на града и прецени, че действително не той, а брат му е придобил дружеството и е бил негов управител, би следвало Антон Камбитов да понесе отговорност затова, че е  подписал брат си и изписал неговото име в официални документи.

От друга страна, когато нотариус заверява спесимен, той е длъжен да поиска документ за самоличност, за да установи чий подпис заверява.  Нотариусът, в случая Катерина Тамбурджиева, е поставила печата си върху документ, който удостоверява, че Антон Камбитов се подписва като брат си Aтанас. Според закона за нотариусите и нотариалната дейност това е едно от най-грубите нарушения, които могат да бъдат допуснати.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което да се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Така изниква и друг въпрос – как нотариус Катерина Тамбурджиева е заверила спесимена, ако при нея е бил Антон Камбитов  със собствената си лична карта, а на документа, внесен за заверка ясно се виждат изписани собственоръчно имената „Атанас Станкев Камбитов“? 

„Благоевград Нюз“ и „За истината“ потърсихме нотариус Тамбурджиева, за да разберем каква е нейната позиция по темата, но тя отказа да коментира и заяви само, че всичко се е случило, според закона.

По време на делото адвокат Гергана Янчева постави три много важни въпроса:

1. Има ли разпределение през 2017 г. на печалбата на „Старт 2015” ЕООД, натрупана до 31.12.2016 г. в общ размер на 84 хил.лв., на кого е разпределена тази печалба и в кой период?

2. Декларирано ли е от дружеството „Старт 2015“ това разпределение на печалбата с декларация според изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и кое лице е посочено в декларацията като получател на този доход?

3. Подадена ли е декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за данък върху доходите на физическите лица?

По документи

В  Декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) , в която Атанас Камбитов е декларирал придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ  за периода 1 януари до 31 декември 2017 г.,  в секцията „Доходи извън тези за заеманата длъжност“, той е декларирал 79800 лв. 

Проверката на специалисти, които потърсихме за консултация, показа че ако разпределения от „Старт 2015“ дивидент в размер на 84 хил. бъде обложен с предвидената 5% данъчна ставка, това прави точно 79 800 лв., колкото Атанас Камбитов е вписал в имуществената си декларация за 2017 г.

Ако тази сметка е вярна и кметът на Благоевград действително е получил печалбата, разпределена от „Старт 2015”, това би било доказателство, че не брат му, а именно той е управлявал въпросното дружество. При това по същото време, когато вече е встъпил в длъжност като кмет.

Проверки и хипотези

През 2017 година започнаха няколко проверки срещу кмета на Благоевград. Повод за тях станаха сигнали, подадени от Антикорупционния фонд.

В хода на тези проверки беше установено, че дружествата, в които е участвал като собственик преди да стане кмет на Благоевград, са обявени в несъстоятелност, в ликвидация  или имат наложени запори.  Справка в службата по вписванията установи, че върху всички движими и недвижими имоти и вещни права, притежавани от него,  са наложени възбрани. 

По този повод от Антикорупционния фонд доспуснаха, че за удоволетворяване на  тези вземания на кредиторите е вероятно  да е бил наложен и запор върху възнаграждението на Камбитов, като кмет на община Благоевград.

„…При това положение не може да се установи, че екстравагантния начин на живот на Атанас Камбитов, съответства на доходите, които е декларирал…“, написаха от фонда в сигналите си до компетентните органи.

Голяма част от започналите проверки обаче са прекратени, а резултатите от други така и не са обявени. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси например, прекрати производството срещу Атанас Камбитов, преценявайки, че конфликт на интереси няма.

Ако се съди по отговора, изпратен до Антикорупционния фонд от НАП, нейната проверка вероятно е започнала в началото на септември 2017 г. По всяка вероятност от Атанас Камбитов са изискани документи и справки за произход на средства, с които е извършвал плащания, но почти две години по-късно резултати все още не са обявени.

Единственото обстоятелство, което към този момент е напълно ясно е, че се очакват решения на две съдебни инстанции. Първото трябва да установи дали решението на Окръжната избирателна комисия в Благоевград да остави Камбитов на поста му, въпреки, че е съвместявал и управление на частно дружество, е законосъобразно.

Второто дело трябва да отговори на въпроса кой е бил реалният управител на „Старт 2015“ през 2017 г. – кметът на Благоевград Атанас Камбитов или брат му Антон. Или пък при вписването на дружеството в търговския регистър действително е станала нелепа грешка, която е останала незабелязана в продължение на две години.