BG | EN

Бивш зам.-министър и двама директори на болницата във Враца отиват на съд за безстопанственост

Снимка: МБАЛ- Враца

Бивш заместник-министър и двама изпълнителни директори на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца са обвинени от Софийска градска прокуратура за извършени от тях длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост.

В пресинформация на прокуратурата се посочва, че зам.-министърът е предаден на съда, затова, че в периода 30.12.2010 г. до 18.05.2011 г. в условията на продължавано престъпление с две отделни деяния, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник- министър на здравеопазването, е нарушил служебните си задължения, като в нарушение на Закона за лечебните заведения е дал разрешение на частно здравно заведение да осъществява  лечебни дейности на територията на  МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, с цел да набави за частното здравно заведение имотна облага, и от деянието са настъпили значителни вредни последици за  държавното лечебно заведение в размер на близо 13 млн. лв.

През този период Михаил Зортев в качеството си на заместник-министър на здравеопазването бил упълномощен от министъра да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения. Във връзка с тези му правомощия той бил ангажиран със запознаване и произнасяне по преписка, образувана по молба от управител на частно здравно заведение в гр. Враца за издаване на разрешение за упражняване на лечебна дейност. От материалите по преписката, както и в разменената с частното здравно заведение кореспонденция било видно, че адреса на който ще се извършва дейността съвпада с този на държавната МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, както и че дейностите, за които се иска разрешение, дублират лечебните дейности, предоставяни от държавната болница, посочват от прокуратурата. От там поясняват още, че Съгласно Закона за лечебните заведения: „На територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности.“ Въпреки, че бил запознат както с материалите по преписката, така и с разпоредбата на закона, Михаил Зортев на два пъти- на 30.12.2010 г. и на 18.05.2011 г., подписал две разрешения в полза на  частната болница за осъществяване на дейности, дублиращи дейностите на държавната болница.

След издаването на разрешенията частното здравно заведение сключило договори със Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за оказване на болнична помощ по клинични пътеки съответно за 2011 г. и за периода от началото на 2012 г. до края на 2017 г. Въз основа на така сключените договори частната болница получила общо от НЗОК сумата 12 881 505 лева по изпълнение клинични пътеки.

Тези приходи от НЗОК по клиничните пътеки, според прокуратурата, представлявали имотна облага за частната болница.

Същевременно, тъй като предлаганите здравни услуги изцяло дублирали тези на държавното лечебно заведение МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца за държавната болница настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в  неполучените от НЗОК заплащания по клинични пъти,поясняват още от държавното обвинение.

Ако бъде признат за виновен бившият зам.-министър Михаил Зортев може да получи наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, както и „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“. Наложена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Бившт изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“  АД гр. Враца, пък, е предаден на съд, затова че на 18.03.2009 г. в качеството си на длъжностно лице съзнателно сключил неизгодна сделка във връзка с отдаването под наем на недвижими имоти на МБАЛ „Христо Ботев“ и от това произлязла значителна вреда в размер на  137 060,71 лв. за управляваната от него болница.

Като директор на болницата Владислав Иванов подписал договор за дългосрочен наем с частно здравно заведение, като му предоставил за ползване част от базата на държавната болница, при цени, значително по-ниски от нормативно определените.

Настъпилата значителна вреда в размер на близо 140 хил. лв. съставлява разликата между минималната дължима наемна цена за квадратен метър съгласно Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и цената по договора, поясняват от прокуратурата.

Ако бъде признат за виновен Владислав Иванов може да получи наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“или ‚лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“.

Другият бивш директор на врачанската болница – Светозар Луканов е предаден на съд затова че  в периода от 22.12.2014 г. до 25.03.2015 г. в гр. Враца в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца,  не положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното разходване на бюджетните средства, и от това последвали значителни щети за повереното му имущество- в размер на 379 091, 10 лева.

През 2014 г. Светозар Луканов, като изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, уведомил министъра на здравеопазването, че за нуждите на болницата е необходимо спешно закупуване на нов компютърен томограф, като в писмото си посочил, че според постъпвали оферти необходимата сума възлизала на 784 000 лева. В действителност обаче той не бил извършвал пазарни проучвания и в болница не били постъпвали оферти за такава апаратура. След отпускане на сумата в пълен размер от страна на Министерството на здравеопазването, директорът открил процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, предварителни изпитвания на апаратурата и обучение на персонала на 1 бр. компютърен томограф“. В обявлението за обществената поръчка била посочена прогнозната стойност на поръчката – 784 хил. лв. без ДДС. В процедурата участвали двама кандидати, като разликата в предложените от тях цени варирала около 130 хил. лв.

След разглеждане на документите и съобразяване с критериите за избор на изпълнител, заложени в процедурата по обществената поръчка, за изпълнител на поръчката било избрано търговското дружество, предложило по-високата цена, която била съвсем близко до максималната стойност от 784 хил. лева. След сключване на договора, в процеса на изпълнението му, дружеството изпълнител по силата на друг договор възложило на фирмата  производител на компютърния томограф да извърши доставката, транспорта и застраховката му. Съгласно този договор цената на апаратурата, при закупуването й от производителя й, била в размер на 366 378,90 лева без ДДС. Разликата между стойността на компютърния томограф по договора за обществена поръчка и реалната му пазарна стойност била в размер на 379 091, 10 лева. По този начин, откривайки процедура по обществената поръчка без предварително събиране на информация или оферти за установяване на цените, без анализ на пазарните условия и възможности за закупуване на техниката при по-изгодни условия, Светозар Луканов не положил дължимите грижи по отношение на повереното му имущество и като пряка и непосредствена последица от тази му престъпна самонадеяност, последвалите значителни щети за дружеството.

Ако бъде признат за виновен Светозар Луканов може да получи наказание „ лишаване от свобода“ в размер от 3 до 10 години, както и „лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“, допълват от прокуратурата.


Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините