BG | EN

„Арсенал“ иска да разшири производството си без оценка за ефекта върху околната среда

Снимка: Завод „Арсенал“

На 20 февруари т.г. изпълнителният директор на дружеството инж. Николай Ибушев е внесъл в РИОСВ Стара Загора уведомление за  инвестиционно предложение за „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3”.

При отварянето му на официалната интернет страница на екоинспекцията, обаче, се появява не текста на предложението, а отговора на директора на РИОСВ Диана Искрева. Затова пък предложението е публикувано в казанлъшки уебсайт, както и на сайта на Община Казанлък.

Уведомлението за инвестиционното предложение – тук

Продължаващата повече от година война в Украйна постави оръжейната индустрия в света в ситуация, която изисква производство на бързи обороти. На пълна пара работят и военните заводи „Арсенал“ АД в Казанлък, ръководството търси нови работници и обещава ново увеличение на заплатите от април. 

Предисторията

От средата на декември м.г. до февруари т.г. в РИОСВ постъпват още три уведомления от „Арсенал“ за инвестиционни намерения, свързани с  разширяване на стари и пускане на нови производствени мощности. „За истината“ писа за първото от тях, внесено на 15 декември м.г., с което се иска увеличаване на капацитета на химическата инсталация за производство на експлозиви без промени в нея. А разследването ни установи, че през 2017 г. екоинспекцията е разрешила на оператора по негово искане двойно увеличение на количествата нитроцелулоза, на балиститни барути и горива, на лакови и пироксилинови барути, произведени от същата химическа инсталация, но без оценка за въздействие върху околната среда.

По неясни причини РИОСВ – Ст. Загора не публикува съобщенията за следващите две уведомления на „Арсенал“ на страницата си, както я задължава законът. За тях разбрахме от решенията за прекратяването на започналите процедури по ОВОС на инвестиционните предложения, внесени в РИОСВ от оператора с три уведомления с писмо № КОС-01-1302/20.02.23 г.

Решенията за прекратяване – тук

Решенията са подписани от директора на инспекцията Диана Искрева, но без дата, което лишава заинтересованата общественост от правото да ги обжалва.

Какво съдържа инвестиционното предложение  – последното и единствено актуално на този етап

1. Разширение на инсталацията и изграждане на нови обекти към нея за производството на експлозиви като нитроцелулоза, балиститни и пироксилинови барути и твърди балиститни горива. Инсталацията тук вече не е наречена химическа, въпреки че по дефиниция експлозивите са химически съединения. Операторът е описал подробно планираните промени в съоръженията и съществуващи технологичните линии и всички нови обекти към тях, както и основните процеси при производството на експлозиви като е посочил, че всички са механични.  

2. Изграждане на технологична линия за производство на неуправляем 122 мм реактивен снаряд

3. Изграждане на технологична линия за производство на изстрели

Подробно са описани и основните процеси при всяко производство и изграждането на новите обекти и съоръжения, техният капацитет, природните ресурси, необходими по време на експлоатация, очакваните вредни емисии в атмосферния въздух и водата, генерираните отпадъци и отпадъчни води и предвиждане за тяхното третиране, както и информация за вида и количествата на опасните химически вещества, налични в предприятието. 

Очакванията на инвеститора

В Уведомлението изпълнителният директор на „Арсенал“ АД Николай Ибушев моли инвестиционното предложение да бъде подложено на задължителна оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС), а не на преценка. Но заедно с процедурата по ОВОС посочва и още две разпоредби на Закона за опазване на околна среда. 

Според едната изграждането и експлоатацията на ново или на съществуващо предприятие с висок рисков потенциал се извършват след издаване на решение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на доклада за безопасност“.

Другата разрешава изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за промишлени дейности след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на този раздел.

Какво точно иска операторът могат да кажат експерти, юристи, а най-добре собствениците на дружеството. Със сигурност, обаче, инвестиционното предложение е написано или най-малкото е консултирано от Петя Папазова-ръководител на екологичния отдел в оръжейните заводи, която преди това беше директор на РИОСВ-Стара Загора. Но след като бъде прочетено внимателно, човек и без да е експерт се убеждава, че то не може да бъде реализирано без ОВОС. Затова отговорът на директора на РИОСВ-Стара Загора до изпълнителния директор на „Арсенал“АД, до и.д. директор на ИАОС и до кмета на Казанлък буди недоумение. Защото в него пише, че заявеното намерение на инвеститора попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС, тоест необходимостта от ОВОС е по преценка на компетентния орган, в случая на директора на старозагорската екоинспекция.

Вижте отговора – тук

По време на подготовката на публикацията ни Диана Искрева – директор на РИОСВ-Стара Загора беше в отпуск, но имаме нейното уверение, че ще получим отговори на въпросите ни по темата. Сред тях най-важният е защо инвестиционното предложение на „Арсенал АД“ не е подложено на задължителна ОВОС, както и колко пъти през последните 20 години в казанлъшката оръжейница са извършвани оценки за въздействие върху околната среда с изготвяне на доклади по ОВОС и на какви инвестиционни проекти.

Същите въпроси ще зададем и на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Извършената от „За истината“ справка в системата на РИОСВ-Стара Загора не откри нито един доклад по ОВОС за „Арсенал“ АД през последните 20 години. Това би могло да означава две неща:

Първо – че оръжейницата не се е развивала през тези две десетилетия технологично и затова не е внасяла инвестиционни предложения пред компетентния орган и второ, че там, където „играят“ много пари, Темида се оказва с вързани очи.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините