Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси при бивш пловдивски ректор

Илюстративна снимка: tookapic от Pixabay

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи наличие на конфликт на интереси по отношение на доскорошния ректор на Университета за хранителни технологии в Пловдив проф. Кольо Динков и двама общински съветници от Асеновград.

Според информацията, изнесена от Антикорупционната комисия след днешното й заседание, проф. Динков с докладна записка до Общото събрание на Университета е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.

По отношение на общинските съветници от Асеновград, от комисията съобщават, че единият от тях е гласувал за отпускането на общински субсидии за спортните клубове, докато е бил в управлението на един от тях. Вторият общински съветник, попаднал под ударите на КПКОНПИ, е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в община Асеновград.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, споменати по-горе, са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилиша.

От комисията припомнят, че съгласно закона, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам