Антикорупционната комисия глоби бившия кмет на Созопол Панайот Рейзи с 5 хил. лв. заради конфликт на интееси

Панайот Рейзи
Снимка: Община Созопол

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) глоби с 5 хил. лв. бившия кмет на община Созопол Панайот Рейзи.

На заседанието си на 20 октомври комисията е приела решение за установяване на конфликт на интереси за бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи по време на мандата му от 2015 до 2019 г.

Производството е започнало по сигнал, както и с постановление от орган на съдебната власт за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства от бюджета на Община Созопол в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 06.03.2009 г. до 21.04.2019 г. 

В писмено становище пред КПКОНПИ, представено чрез адвоката му, Панайот Рейзи е посочил, че няма налице икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Твърди още, че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той, като кмет, няма право да не изпълни.

В хода на проверката е установено, че Панайот Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от бюджета на Общината към СНЦ „Футболен Клуб Созопол“ в общ размер на 145 000 лв. (на 08.08.2018 г., 14.08.2018 г., 10.09.2018 г., 28.12.2018 г., 07.01.2019 г. и на 07.02.2019 г.)

Обстоятелството, че кметът на Общината е и член на Управителния съвет и представляващ „Футболен клуб Созопол“, налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на закона, пишат от Антикорупционния орган. Частният интерес, според тях, се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение, под формата на помощ и подкрепа, и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност.

Според нормативната уредба, щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, ирелевантен става фактът, че не е получавано възнаграждение. Правилното и законосъобразно поведение би било, преди подписването на преводните нареждания, Панайот Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, и съответно да го делегира на свой заместник, което същият не е извършил.

На Рейзи е наложена глоба в размер на 5 хил.лв. и е отнета сумата от 145 хил. лв., представляваща размера на субсидията, разпределена на СНЦ „Футболен клуб Созопол“.

От Антикорупционната комисия припомнят, че конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Панайот Рейзи, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам