Състоянието на достъпа до информация от Административните съдилища и Върховния административен съд представи ПДИ в доклад

Снимка: Ezequiel Octaviano от Pixabay

Промени в Закона за съдебната власт, които премахват възможността да бъдат публикувани съдебни актове без мотиви и премахване на пълната анонимност на всички участници в съдебния процес са част от препоръките, които от фондация Програма Достъп До Информация (ПДИ) отправят към административното законодателство у нас. Препоръките са публикувани в представения на 25 март т.г. доклад „Достъп до информация от Административните съдилища и Върховния административен съд“, изготвен след преглед и анализ на законодателството, действащите вътрешни правила на Върховния административен съд и административните съдилища, и на преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците на тези институции.

Проучването на работата на административните съдилища у нас по отношение публичността и достъпът до информация е започнало през 2020 г. с изпратени въпросници-интервюта до ВАС и всички административни съдилища. Всички съдилища с едно изключение са предоставили отговори на поставените въпроси, които имат за цел да хвърлят светлина върху начина, по който се прилага нормативната уредба относно публикуването на информация в интернет страниците на институциите, се посочва в окончателния доклад на ПДИ.

В периода февруари – март 2021 г. са проведени три срещи, съответно с три основни групи заинтересовани в процеса на предоставяне на информация от административните съдилища и ВАС: журналисти, неправителствени организации и представители на ВАС и административните съдилища.

В периода 23 юли – 23 август 2021 г. по специално разработена методология са проучени интернет страниците на ВАС и административните съдилища. Въпросникът включва 46 въпроса, разпределени в три секции, съответно свързани с публикуването на информация от административен, правораздавателен и финансов характер. Резултатите от проучването сочат, че най-висок рейтинг на прозрачност има Върховният административен съд, следван от Административен съд Пловдив и Русе. В дъното на таблицата по прозрачност са административните съдилища в Смолян, София-област и Габрово. (Проучването може да бъде видяно тук).

След всичко това се стига до окончателното разработване на доклада, който представя анализ, изводи и препоръки за по0голяма прозрачност на административното правораздаване. Докладът е изготвен от правния екип на ПДИ в състав – адв. Александър Камов (ръководител на правния екип), адв. Кирил Терзийски и адв. Стефан Ангелов (членове на правния екип).

При препоръките е взета предвид спецификата на административния процес, който поначало е публичен и съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека прозрачността на правораздаването е част от гаранциите за справедлив процес, гарантиран с чл.6 от Европейската конвенция за правата на човека. Призрачността от една страна допринася за утвърждаването на доверието в правосъдието, което е в основата на понятието за демократично общество.

В административния процес обаче има допълнителен елемент, отчитат от ПДИ. В него се осъществява на практика правилото „власт контролира власт“, което е характерно за принципа на разделение на властите и тяхното взаимно отнасяне. Иначе казано съдебната власт следи дали изпълнителната спазва законите и това е начинът за се гарантира защитата на правата и свободите на гражданите.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам