BG | EN

Административният съд отмени заповедта за спиране на екарисажа в Шумен

Снимка: radian.bg

Административният съд в Шумен е отменил даденото на „Брамас 96“ АД предписание за преустановяване дейности по събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни, съобщават от съда, цитирани от регионалното издание „Радиан“.

Със свое решение от 19.07.2018г. състав на Административен съд – гр. Шумен е отменил Предписание № 53/04.05.2018г., издадено от главен инспектор КХ към ОДБХ – гр. Шумен, с което на основание текстове от Закона за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/ на „Брамас 96“ АД е предписано да се преустанови събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринаромедицинската дейност; събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни и на странични животински продукти /СЖП/, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди; събирането, транспортирането и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност / животни, умрели от болести по чл. 47, ал. 1 от закона; животни, умъртвени за поставяне на диагноза; заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на болестите, посочени в чл. 47, ал. 1 от ЗВМД; животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите, посочени в чл. 47, ал. 1 от закона, които са умрели вследствие на непредвидим риск или са били неотложно заклани преди изтичане на карентния срок; мрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ/, както и на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях.

Съдебният състав е приел, че административен акт от вида на обжалвания се издава в случаите на нарушение, свързано с отклонение от изискванията за безопасност на суровини и храни от животински произход, получени от странични животински продукти, като целта на налаганата принудителна административна мярка е при наличие на установено нарушение, същото да бъде отстранено и дейността на оператора, обект на контрол, да бъде приведена в съответствие с нормативните изисквания.

При това положение съдът е приел, че в конкретния случай не е налице такова нарушение на нормативните изисквания, което да налага издаване на предписание с даване на задължителни указания за неговото отстраняване, тъй като дружеството осъществява дейността по събиране, преработка и обезвреждане на странични животински продукти категория 1 и 2 в обект, който е регистриран в ОДБХ – Шумен и отговаря на изискванията на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека. В мотивите си съдът е посочил още, че нито в акта, нито в изготвения констативен протокол за извършената проверка в обекта не се сочат нарушения, свързани с изискванията за безопасност при обезвреждане, съхранение и унищожаване на странични животински продукти, и липсата на установени нарушения на ветеринарномедицинските изисквания сочи, че даденото предписание е издадено при липса на обуславящото го материалноправно основание.

В тази връзка, съдът не е споделил становището на административния орган, че визираните в предписанието дейности могат да бъдат извършвани единствено от лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, доколкото приложението на ЗОП е свързано с осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и средствата, предоставяни от европейските фондове и програми, и няма отношение досежно държавния ветеринарно-санитарен контрол.

Наличието на подписан договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с фирма „Син кръст 2016“ ЕООД и извършването на дейностите по обезвреждане, съхранение и унищожаване на странични животински продукти от оспорващото дружество в периода след подписването му съдът също не е възприел за нарушение, налагащо даването на предписания по реда на чл. 253, ал. 1, т. 1 от ЗВМД. В тази насока съдът е посочил, че собствениците на животновъдни обекти могат да избират с кого да договарят извършването на услугите по предаване на негодни за употреба трупове на животни или части от тях за обезвреждане чрез оползотворяване или за унищожаване чрез изгаряне – с посочен от държавата оператор или друго лице, извършващо дейност в регистриран по надлежния ред обект.

Воден от тези съображения решаващият състав на Административен съд – гр. Шумен е отменил атакувания административен акт.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините