BG | EN

Административният съд в Смолян отмени Правилника на ОбС Девин

Снимка: otzvuk.bg

Административен съд – Смолян отмени Правилника за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбС – Девин, изменен с решение № 6 по протокол №1 от 28.01.2016 г. и решение № 96 по протокол № 8 от 27.06.2016 г. на Общински съвет – Девин.

Делото е  образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В протеста на прокуратурата се казва, че процедурата по приемане на правилника е била опорочена поради неспазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и се моли съда да постанови  решение, с което да го отмени изцяло.

В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в нарушение на императивните изисквания не само на чл.26, ал.3, но и на чл.26, ал.4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет, следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен.

При приемането на правилника не са  били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с мотивите на интернет страницата на общината за обществено обсъждане. Не е спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Само преди два дни – с решение № 107 от 06.03.2018 г. по адм. дело № 365/2017 г., Смолянският административен съд отмени и разпоредбите на чл. 25 ал. 1 и чл. 44 ал. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет – Девин за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, приета с Решение № 90 от 23.09.2009 г.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините